ንጉዳያት ኮነ ኢልካ ብፍላጥ ብምዝንባዕ ንውልቃዊ ዕላማታትካ ክትግልገለሉ ምፍታን ነውሪ እዩ። ዶክተር ገብረ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምጽላም ከም ስርሑ ምስ ተተሓሓዞ፡ንኣድማሳዊ ሕጊ ዲሞክራሲ ዝኾነ፡ ንሕጊ ድምጺ ብዝሓን ዝጻረር ርእይቶ ከቕርብ ብዙሕ ኣይተሰከፈን። ንሕጊ ድምጺ ብዙሓን እናተጻረረ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት “ንግዝኣተ- ሕጊ ዶ ወይስ ንውሳኔ መርሕነት ምምእዛዝ እዩ” ብዝብል ከቕርቦ ፈቲነ። ንግዝኣተ ሕጊ ዝምእዘዙ ብሓደ ወገን ንውሳኔ መሪሕነት ዝምእዘዙ ድማ በቲ ካልእ ወገን ከምዘለው ብምግላጽ ኣብ ኣደናጋሪ ስራሕ ተጸሚዱ ይርከብ።

ንግዝኣተ ሕጊ ዶ ንውሳኔ መርሕነት ንማእዘዝ

 

-         ድምጺ ብዙሓን ክስዕር መሰረታዊ ሕጊ ዲሞክራስን  መሰረታዊ ሕጊ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን  እዩ። ነቲ ብድምጺ ብዙሓን እተመርጸ መሪሕነት ምምእዛዝ ከኣ ንድምጺ ብዙሓንን ንሕግን ምምእዛዝ እዩ። ነዚ ብፍላጥ ጓሲኻ ንመርሕነትን ነቲ ንመሪሕነት ዘምጽአ ሕጋውን ዲሞክራስያውን መስርሕን ብበሊሕ ተንኮለኛ ሴፍ ክትቆራርጾ ምፍታን ዘይሓላፍነታውን ኣዕናውን ስራሕ እዩ።

 

-         ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት ብብዝሒ ድምጺ ኣብ ጉባኤታት’ዩ ዝምረጽ። እቲ ብማእከላይ ባይቶ ዝፍለጥ መሪሕነት ሰልፍና ኣብ መንጐ ክልተ ጉባኤታት  እቲ ዝለዓለ ኣካል ስልፍና እዩ። ሕግና ንማእከላይ ባይቶ ዘለዓለ ሓጋጊ ኣካል ሰልፊ ምዃኑ እናኣረጋገጸ ነቲ ኣብ ጉባኤ ዝጸደቐ ሕግታት ከብርህን ትርጉም ክህብን ከምዝኽእልን ብንጹር ብዘየዳናግር ቃላት ገሊጽዎ እዩ። ዕድመ ስልጣን ማእከላይ ባይቶ ድማ ውሱን ኣርባዕተ ዓመት እዩ። ፈጻሚት ሽማግለ፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ ብብዝሕ ድምጺ ኣብ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ እዮም ዝምረጹን ሓላፍነት ዝስከሙን። ዕድመ ስልጣኖም ከኣ ሓደ ዓመት’ዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንኽቕጽሉ ይኹን ክቕየሩ ዝውስን ማእከላይ ባይቶ እዩ። ኩሉ ውሳኔታት ማእከላይ ባይቶ  ብብዝሕ ድምጺ’ዩ ዝውሰን። እዚ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ሰልፍና ዘኹርዕን ንውሉድ ወለዶ ክመሓላለፍ ዘለዎ ባህልን  እዩ።

 

-         ኣብ ሰልፍና ንውሳኔ መሪሕነት ዝጻረር ርእይቶ ክትውንን ክልኩል ኣይኮነን። ንባዕሉ ውሳኔታት ማእከላይ ባይቶ ብብዝሒ ድምጺ’ዩ ዝውሰን ምባልና ውሑዳት ድምጾም ዘይተዓወተ ከምዝህልው ዘመልክት እዩ። ብለበዋን መተሓሳሰብን ስምዒትካ ናብ መሪሕነት ምምሕላፍ ከኣ ብሕጊ ሰልፍና ፍቑድ እዩ። መርሕነት ስልፊ ንዝቐረበሉ ለበዋን መተሓሳሰብን ክቕበሎን ክነጽጐን ይኽእል እዩ።

 

-         ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት ሰልፊ ማለት ማእከላይ ባይቶ ጨሪሱ ካብ ሕጊ ሰልፊ ይወጽእ ከምዘሎ ኮይኑ ኣንተተሰሚዕካ ንመርሕነት ሰልፊ ዝብድህ ህጹጽ ጉባኤ ክትጽውዕ ይካኣል እዩ። ብመሰረት ቅዋም ሰልፊ ህጹጽ ጉባኤ ብጠለብ ፍርቂ ካብ ኣባላት ሰልፊ ወይ ከኣ ብሓደ ርብዒ ካብ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ። ንህጹጽ ጉብኤ ከጸውዕ ዘኽእል ደገፍ ፍርቂ  ኣባላት ሰልፊ ወይ ውን ደገፍ ሓደ ርብዒ ካብ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ እንተዘይ ተረኺቡ ግን ንድምጺ ብዙሓን ኣኽቢርካ ብትዕግስቲ ነቲ ስሩዕ እዋን ጉባኤ ምጽባይ’ዩ እቲ ምርጫ። ተጸቢኻ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ኣብ ጉባኤ ንዝነበረ መሪሕነት ክትብድህ መተካእታ ኮይንካ ክትቀርብን ይከኣል እዩ። ብጀካ በዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰልፍና ንማእከላይ ባይቶ ዝወዳደር ኣካል ምፍጣር ፍቑድ ኣይኮነን።

 

-         ነዚ መስርሕ’ዚ ገዲፍካ ግን፡ ንሕጊ ሰልፊ ዶ ንውሳኔ መርሕነት ንማእዘዝ ዝብል ዝንቡዕ መጕት እናቐርብካ ካብ ዲሞክራስያዊ ባህልን ሕግን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወጺእካ ካልእ ኣቋራጭ መንገዲ ሃስውሰው ምባል ንቓልስና ዝጠቅምን ዝሕግዝን ኣይኮነን።

 

-         ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መሰረታዊ ዕላማናን እመንትናን ዝብገስ ኣብ ሃገርና ሕጊ ክነግስ ኣብ ሰልፍና ውን ብልዑላውነት ሕጊ ክንምእዘዝ’ዩ ድልየትናን ዕግበትናን ። ኩሉ ከምዝፈልጦ ድማ ሎሚ ንሕግና ዝሕሉ ዕግበት ኣባላትና እምበር ጠበናጁ ኣይኮነን። እዚ እነካይዶ ዘለና ቃልሲ ከኣ ነቲ ትማሊ መለኽቲ ኣብ ምፍጣር ምቹእ ባይታ ዝፈጠረ ንድምጺ ብዙሓን ዝንዕቕ ኣብ ዓመጽ ዝምርኮስ ባህሊ ካብ ሱሩ  ቦንቅስካ ድምጺ ብዝሓን ዝዕወተሉ ባይታ ምምችቻእ እዩ። ትማሊ ንድምጺ ብዙሓን እተጻረሩ ኣካላት ብሓይሊ ጠበንጃ ድምጺ ውሑዳት ከዓውቱ ክኢሎም እዮም። እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መላኺ ስርዓት ከኣ ውጽኢት እዚ ኣሉታዊ ተሞክሮን ባህልን  ሰውራ ኤርትራ እዩ።

 

-         ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ንድምጺ ብዛሓት ዝጻረር፡ ንብዙሓት ዘገድደሉ ካልእ መሳርሒ ምስ ሰኣነ፡ ምርጭኡ ካብ’ቲ ብሕጊ ቡዝሓን ዝመሓደር ዲሞክራስያዊ ትካላት ሃዲሙ ንዕግበቱ ዘርዊ ናጻ ትካል ኣብ ምምስራት ክጓየ’ዩ ዝርአ ዘሎ። እቲ ከምዚ ዝመስል ካብ ሕጊ ዲሞክራሲ ዝሃድም ተፈንጫሊ ዝንባለ ከኣ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ዓንቃፊ ተራ ይጻወት እምበር ካልእ ኣድማዒ ኣበርክቶ የብሉን። እቲ ንምፍንጫል ዝጻረር ዝመስል ዶክተር ገብረ ከኣ ንድምጺ ብዙሓን እናተጻረረ መራሕን ኣተባባዕን ምፍንጫል ኮይኑ ክርእዮ ከለኹ ብሓቂ’ዩ ዘሕዝነኒ። ንሕግን ነቲ ብሕጊ ሓላፍነት እተሰከመን መሪሕነት ፈላልዩ ብምቕራብ ንመስርሕ ምፍንጫል ክኹሕሎ እንተፈተነ ከኣ ምፍንጫል ምፍንጭል’ዩ ኩሒልካ ኮሓሒልካ ካልእ ጽቡቕ መልክዕ ከተትሕዞ ኣይከኣልን እዩ።

 

-         ንስልጣን ማእከላይ ባይቶ ከግድፍ ወይ ክድርት ዝኽእል ጉባኤ ሰልፊ ጥራይ እዩ። ዶክተር ገብረ ግን በቲ ኣዳናጋሪ ቃላቱ ነብሱ ኣብ ቦታ ጉባኤ ኣቐሚጡ ንማእከላይ ባይቶ ስልጣኑ ከግድፍን ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል መስመር ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ተፈጢሩ ከምዘሎን ክሕብርን ይፍትን ኣሎ። እዚ ከኣ ልሙድ ጠባይ ተፈንጨልቲ እዩ። ካብ ሕጋውን ዲሞክርስያውን መስርሕ ሃዲምካ ንሕና ኢና ሓቀኛታት ወከልቲ ምባል፡ ነቲ ብኸምዚ ዝመስል ኣድካሚ ተሞክሮ ምፍንጫል ዝሓልፈ ህዝብና ሓዲሽ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ተወሳኺ ጓሂ እምበር ዘሓጉስ ብስራት ኣይኮነን።

 

ክቕጽል እዩ

ንጉዳያት ኮነ ኢልካ ብፍላጥ ብምዝንባዕ ንውልቃዊ ዕላማታትካ ክትግልገለሉ ምፍታን ነውሪ እዩ። ዶክተር ገብረ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምጽላም ከም ስርሑ ምስ ተተሓሓዞ፡ንኣድማሳዊ ሕጊ ዲሞክራሲ ዝኾነ፡ ንሕጊ ድምጺ ብዝሓን ዝጻረር ርእይቶ ከቕርብ ብዙሕ ኣይተሰከፈን። ንሕጊ ድምጺ ብዙሓን እናተጻረረ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት “ንግዝኣተ- ሕጊ ዶ ወይስ ንውሳኔ መርሕነት ምምእዛዝ እዩ” ብዝብል ከቕርቦ ፈተነ። ንግዝኣተ ሕጊ ዝምእዘዙ ብሓደ ወገን ንውሳኔ መሪሕነት ዝምእዘዙ ድማ በቲ ካልእ ወገን ከምዘለው ብምግላጽ ኣብ ኣደናጋሪ ስራሕ ተጸሚዱ ይርከብ።

ንግዝኣተ ሕጊ ዶ ንውሳኔ መርሕነት ንማእዘዝ

-      ድምጺ ብዙሓን ክስዕር መሰረታዊ ሕጊ ዲሞክራስን  መሰረታዊ ሕጊ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን  እዩ። ነቲ ብድምጺ ብዙሓን እተመርጸ መሪሕነት ምምእዛዝ ከኣ ንድምጺ ብዙሓንን ንሕግን ምምእዛዝ እዩ። ነዚ ብፍላጥ ጓሲኻ ንመርሕነትን ነቲ ንመሪሕነት ዘምጽአ ሕጋውን ዲሞክራስያውን መስርሕን ብበሊሕ ተንኮለኛ ሴፍ ክትቆራርጾ ምፍታን ዘይሓላፍነታውን ኣዕናውን ስራሕ እዩ።

-      ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት ብብዝሒ ድምጺ ኣብ ጉባኤታት’ዩ ዝምረጽ። እቲ ብማእከላይ ባይቶ ዝፍለጥ መሪሕነት ሰልፍና ኣብ መንጐ ክልተ ጉባኤታት  እቲ ዝለዓለ ኣካል ስልፍና እዩ። ሕግና ንማእከላይ ባይቶ ዘለዓለ ሓጋጊ ኣካል ሰልፊ ምዃኑ እናኣረጋገጸ ነቲ ኣብ ጉባኤ ዝጸደቐ ሕግታት ከብርህን ትርጉም ክህብን ከምዝኽእልን ብንጹር ብዘየዳናግር ቃላት ገሊጽዎ እዩ። ዕድመ ስልጣን ማእከላይ ባይቶ ድማ ውሱን ኣርባዕተ ዓመት እዩ። ፈጻሚት ሽማግለ፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ ብብዝሕ ድምጺ ኣብ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ እዮም ዝምረጹን ሓላፍነት ዝስከሙን። ዕድመ ስልጣኖም ከኣ ሓደ ዓመት’ዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንኽቕጽሉ ይኹን ክቕየሩ ዝውስን ማእከላይ ባይቶ እዩ። ኩሉ ውሳኔታት ማእከላይ ባይቶ  ብብዝሕ ድምጺ’ዩ ዝውሰን። እዚ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ሰልፍና ዘኹርዕን ንውሉድ ወለዶ ክመሓላለፍ ዘለዎ ባህልን  እዩ።

-      ኣብ ሰልፍና ንውሳኔ መሪሕነት ዝጻረር ርእይቶ ክትውንን ክልኩል ኣይኮነን። ንባዕሉ ውሳኔታት ማእከላይ ባይቶ ብብዝሒ ድምጺ’ዩ ዝውሰን ምባልና ውሑዳት ድምጾም ዘይተዓወተ ከምዝህልው ዘመልክት እዩ። ብለበዋን መተሓሳሰብን ስምዒትካ ናብ መሪሕነት ምምሕላፍ ከኣ ብሕጊ ሰልፍና ፍቑድ እዩ። መርሕነት ስልፊ ንዝቐረበሉ ለበዋን መተሓሳሰብን ክቕበሎን ክነጽጐን ይኽእል እዩ።

-      ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት ሰልፊ ማለት ማእከላይ ባይቶ ጨሪሱ ካብ ሕጊ ሰልፊ ይወጽእ ከምዘሎ ኮይኑ ኣንተተሰሚዕካ ንመርሕነት ሰልፊ ዝብድህ ህጹጽ ጉባኤ ክትጽውዕ ይካኣል እዩ። ብመሰረት ቅዋም ሰልፊ ህጹጽ ጉባኤ ብጠለብ ፍርቂ ካብ ኣባላት ሰልፊ ወይ ከኣ ብሰለስተ ርብዒ ካብ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ። ንህጹጽ ጉብኤ ከጸውዕ ዘኽእል ደገፍ ፍርቂ  ኣባላት ሰልፊ ወይ ውን ደገፍ ሰለስተ ርብዒ ካብ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ እንተዘይ ተረኺቡ ግን ንድምጺ ብዙሓን ኣኽቢርካ ብትዕግስቲ ነቲ ስሩዕ እዋን ጉባኤ ምጽባይ’ዩ እቲ ምርጫ። ተጸቢኻ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ኣብ ጉባኤ ንዝነበረ መሪሕነት ክትብድህ መተካእታ ኮይንካ ክትቀርብን ይከኣል እዩ። ብጀካ በዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰልፍና ንማእከላይ ባይቶ ዝወዳደር ኣካል ምፍጣር ፍቑድ ኣይኮነን።

-      ነዚ መስርሕ’ዚ ገዲፍካ ግን፡ ንሕጊ ሰልፊ ዶ ንውሳኔ መርሕነት ንማእዘዝ ዝብል ዝንቡዕ መጕት እናቐርብካ ካብ ዲሞክራስያዊ ባህልን ሕግን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወጺእካ ካልእ ኣቋራጭ መንገዲ ሃስውሰው ምባል ንቓልስና ዝጠቅምን ዝሕግዝን ኣይኮነን።

-      ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መሰረታዊ ዕላማናን እመንትናን ዝብገስ ኣብ ሃገርና ሕጊ ክነግስ ኣብ ሰልፍና ውን ብልዑላውነት ሕጊ ክንምእዘዝ’ዩ ድልየትናን ዕግበትናን ። ኩሉ ከምዝፈልጦ ድማ ሎሚ ንሕግና ዝሕሉ ዕግበት ኣባላትና እምበር ጠበናጁ ኣይኮነን። እዚ እነካይዶ ዘለና ቃልሲ ከኣ ነቲ ትማሊ መለኽቲ ኣብ ምፍጣር ምቹእ ባይታ ዝፈጠረ ንድምጺ ብዙሓን ዝንዕቕ ኣብ ዓመጽ ዝምርኮስ ባህሊ ካብ ሱሩ  ቦንቅስካ ድምጺ ብዝሓን ዝዕወተሉ ባይታ ምምችቻእ እዩ። ትማሊ ንድምጺ ብዙሓን እተጻረሩ ኣካላት ብሓይሊ ጠበንጃ ድምጺ ውሑዳት ከዓውቱ ክኢሎም እዮም። እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መላኺ ስርዓት ከኣ ውጽኢት እዚ ኣሉታዊ ተሞክሮን ባህልን  ሰውራ ኤርትራ እዩ።

-      ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ንድምጺ ብዛሓት ዝጻረር፡ ንብዙሓት ዘገድደሉ ካልእ መሳርሒ ምስ ሰኣነ፡ ምርጭኡ ካብ’ቲ ብሕጊ ቡዝሓን ዝመሓደር ዲሞክራስያዊ ትካላት ሃዲሙ ንዕግበቱ ዘርዊ ናጻ ትካል ኣብ ምምስራት ክጓየ’ዩ ዝርአ ዘሎ። እቲ ከምዚ ዝመስል ካብ ሕጊ ዲሞክራሲ ዝሃድም ተፈንጫሊ ዝንባለ ከኣ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ዓንቃፊ ተራ ይጻወት እምበር ካልእ ኣድማዒ ኣበርክቶ የብሉን። እቲ ንምፍንጫል ዝጻረር ዝመስል ዶክተር ገብረ ከኣ ንድምጺ ብዙሓን እናተጻረረ መራሕን ኣተባባዕን ምፍንጫል ኮይኑ ክርእዮ ከለኹ ብሓቂ’ዩ ዘሕዝነኒ። ንሕግን ነቲ ብሕጊ ሓላፍነት እተሰከመን መሪሕነት ፈላልዩ ብምቕራብ ንመስርሕ ምፍንጫል ክኹሕሎ እንተፈተነ ከኣ ምፍንጫል ምፍንጭል’ዩ ኩሒልካ ኮሓሒልካ ካልእ ጽቡቕ መልክዕ ከተትሕዞ ኣይከኣልን እዩ።

-      ንስልጣን ማእከላይ ባይቶ ከግድፍ ወይ ክድርት ዝኽእል ጉባኤ ሰልፊ ጥራይ እዩ። ዶክተር ገብረ ግን በቲ ኣዳናጋሪ ቃላቱ ነብሱ ኣብ ቦታ ጉባኤ ኣቐሚጡ ንማእከላይ ባይቶ ስልጣኑ ከግድፍን ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል መስመር ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ተፈጢሩ ከምዘሎን ክሕብርን ይፍትን ኣሎ። እዚ ከኣ ልሙድ ጠባይ ተፈንጨልቲ እዩ። ካብ ሕጋውን ዲሞክርስያውን መስርሕ ሃዲምካ ንሕና ኢና ሓቀኛታት ወከልቲ ምባል፡ ነቲ ብኸምዚ ዝመስል ኣድካሚ ተሞክሮ ምፍንጫል ዝሓልፈ ህዝብና ሓዲሽ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ተወሳኺ ጓሂ እምበር ዘሓጉስ ብስራት ኣይኮነን።

ክቕጽል እዩ

ሰንበት ነሓሰ 20, 2017 ኣሰናዳኢት ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ.ዲ.ህ.ኤ.) ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዳ። ቀንዲ መበገሲ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ትካኣዊ ኣሰርርሓ ኣብ ዞባ ምዕቃብ ኮይኑ፣ ንህጹጽ ጉባኤ ዞባ ምድላው ከኣ ቀንዲ ዕማማ እዩ።

ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጸብጻብ ካብ ናይ ስርርዕ ሽማለ ተቀቢላ፣ ተመያይጣ ኣጽዲቃ። ናይ ስርርዕ ሽማግለ ንስፊሕ መደባታ ንምትግባር ብጻዕቂ ክትንቀሳቀስ መዲባ ኣላ። ብመሰረት ጸብጻብ ናይ ስርርዕ ሽማግለ፣ ካልኦት ሽማግለታት ስረሐን ጀሚረን ኣለዋ። 

ናይ መሰረት ድሌት ዝዓግቶ ሓይሊ የለን

2ይ ክፋል

ሓንቲ ሃገር እትምረሓሉ ቅዋም የድልያ

ኣብ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ሃገር ምህናጽ እንታይን እንታይን ከምዘድልያ ተገሊጹ ነይሩ። ንሱ ድማ እቲ መጀመርያ እታ ሓዳስ ውልዶ ሃገር ብቅኑዕ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክትመሓደር መሰጋገሪ መድረኽ ኣቢላ ክትጎዓዝ ይግባእ። እዚ መሰጋገሪ መድረኽ እዚ ግዝያዊ መንግስቲ ዝምረጸሉን ቅዋም ዝንደፈሉ ቅጥዕታትን ኣገባባትን ይሰርዕን’ዩ። ኣብዚ በቲ ዝተመርጸ ግዝያዊ ባይቶን ፈጻሚ ኣካልን ኣቢሉ ንመስርሕ ግዝያዊ መንግስትን፥ ንከመይነት ምሕንጻጽ ቅዋምን ይሰርዕን መደባት የውጽእን። ኣብዚ እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ምሁራን፡ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ክኢላታትን ምኩራትን ዘለውዋ ሽማግለ ብምቛም፡ ነቲ ንድፊ ናይ ቅዋም ትነድፍ። እዚ ንድፊ  ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ማለት ኣዝዩ ግዜየ ዘይበልዕ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ብምውራድ ዝኣክል መጽናዕትን ርእይቶታትን ተዋህሊሉ ብህዝቢ ይጸድቕ። ብድሕሪ እዚ ከኣ ኣብ ምርጫ ይእቶ።

ቅድሚ ኣብ ምርጫ ምእታው ግና እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስርዓተ መንግስትን ዲሞክራስን የድልዮ ክውስን ኣለዎ። እዚ ቅድሚ ምውሳኑ ከኣ ብዛዕባ እንታይነት ዲሞክራስን ዓይነታት ዲሞክራስን መትከላት ዲሞክራስን በተን ድሮ ቈይመን ዝነበራ ሰልፍታትን ሲቭል ማሕበራትን ኣቢሉ ጽቡቕ ኣፍልጦን ተረድኦን ንኽህልዎ ይሕግዛ እየን። እዚ ኩሉ እናተኻየደ ከሎ ድማ፥ እቲ ሕጊ ናይ ምቛም ሰልፍታትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ተጻፊፉ ክጸንሕን ብኡ መሰረት ከኣ ሰልፍታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ክህልዋ ናይ ግድን ስለዝኾነ፡ ኣብ ደገ ዝነበራ ወይ ኣብ ውሽጢ ዝነበራ ተመሓዚየን ኣብዝሓ ሰልፍታት ዝቖማሉ ባይታ ተመድሚዱ ክጽንሕ ኣለዎ።

 

ካብዚ ቀጺሉ  ብዛዕባ ፖለቲካ (ስያሳ) ቁሩብ ምጥቃስ ኣድላይነት ኣለዎ። ምኽንያቱ ፖለቲካ ንገዛእ ርእሱ ፍልጠት ስለዝኾነ፥- (ዓለም ብስያሳ ኲዕሶ ብሞሳ ይበሃል) ብጉዳይ  ሕብረትሰብ ከመይ ክመሓደር ከምዘለዎ ዝግደስ እዩ። እዚ ከኣ ናይ ሕብረትሰብን ደውላን ስራሕ ኣዩ። ፖለቲካ ወይ ስያሳ በቶም መራሕቲ ዝፍጸሙን ዝድረኹን ተግባራትን ተረኽቦታትን  ንሕብረተሰብ  ብዝረአ መንገዲ  ክትንክፍ ዝኽእል  እዩ።  ቆላሕታና እምበኣር ብዛዕባ እዞም ንረብሓና ዝትንክፉ ነገራት ክንግደስ እዩ። ፖለቲካ ወይ ስያሳ ስነምግባር እዩ። ስለዚ ኣብ መነጎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሓደ ሕንጻጽ ክሕንጸጽ ኣለዎ። ምኽንያቱ ከኣ ስነምግባር ዘይብሉ ፖለቲካዊ ምምኽኻር፥ ወይ ውሳኔ ምውሳድ ወይ ተግባር ስለዘየለ።

ንነፍስኻ ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ሰላማዊ ህይወት ዘለዎ ናብራ ንምምራሕ፥ ምስ ካልኦት ሰባት ሓቢርካ ተኸኣኢልካን ተሰማሚዕካን ብሓባር ናይ ምንባር ባህሪ ናይ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮ ዝረኽቦን ኣብ ህይወት ተመኩሮ’ውን ዘማዕብሎ ክእለት እዩ ማለት ከበሃል ይከኣል፡፡  እዚ ሓቢርካ ናይ ምጉዓዝ ልምዲ ካብ ቤተሰብ ጀሚሩ ብጉርብትና፥ ብዓሌት፥ ብሃይማኖት ምምስሳል እናዓበየ ሃገር ክሳብ ምምስራት ይበጽሕ።  ብመስርሕ እውን ሓድነት ሓይሊ ምዃኑ የረጋግጽ። እዞም በብደረጃኡ  ዝፍጠሩ ምትእኽኻብ ኣብ መንጎኦም ፍልልያት ምህላው ዘይከሓድ እዩ። ፍልልይ ኣብ መንጎ ብሃገር ደረጃ ብዝተጠራነፉ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ማናቱ ኣሕዋት እውን ይረአ እዩ። ኣህዛብ ፍልልያቶም ከምዘለዎ ኮይኑ ብሓባር ዝተኣሳስሮም፥ ብዘቀራርቦምን ብዘሕለፍዎ ታሪኻዊ  ሓድሕዳዊ ዝተመስረተ ሓድነትን ፈጢሮም ብዶብ ዝተወሰኑ ሃገር መስሪቶም ሓቢሮም ይነብሩ። ካብ ሓድነት ዝርከብ ብርክት ዝበሉ ረብሓታት ከምዘለዉ ኣዚዩ ግሉጽ እዩ። ንሓድነት ዝጸልእ ብሓድነት ዘይጥቀምን ዝጓዳእን ጥራሕ እዩ። ልክዕ እዩ ሓድ ሓደ ሰባት ምትእኽኻብ ዝፈጥሩ ንሕማቕ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባር እምበኣር ዲሞክራሲ ዝብል ፖለቲካዊ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓልን ምፍላጡን የድሊ። ነዚ ንምፍላጥ ከኣ ዓይነታት ዲሞክራሲ ሓደ ብሓደ ምጥቃስ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ።

ገለ ካብ ዓይነታት ዲሞክራሲ እዞም ዝስዕቡ እዮም፥-

ቀጥታ ዲሞክራሲ

ህላዌ ቀጥታ ዲሞክራሲ፡-ድሌታት ህዝቢ ናብ ህዝባዊ ፖሊሲ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ክትርጎሞ ኢንከሎ እዩ። ንኣብነት ከም ህዝባዊ ውከሳ።

ውክልናዊ ዲሞክራሲ

መልክዕ ናይ ቀጥታ ዲሞክራሲ ኣገባብ ዝሓዘ ኮይኑ፡ እቶም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኮይኖም ዝውስኑ ብኣገባብ ናይ ምዱብን እዋናውን ምርጫታት ዝተመርጹ ፖለቲከኛታት ካብ መዝነቶም ክወርዱን ቁጽጽር ክግበረሎምን ዝከኣል እዩ።

ጸገማት ናይ ቀጥታዊ ዲሞክራሲ

-ህዝቢ ንዝተሓላለኸ ሕቶታት ዘይክርዳእ ይኽእል’ዩ።

-ምናልባት ዝበዝሑ ንውሑዳት ከግሊሉ ይኽእሉ’ዮም

-ተግባራዊ ኣይኮነን

-ህዝቢ ኣብ ክንዲ ብርትዓዊ ዝሓስብ ናብ ስምዒታዊ ክዘዙ ይኽእል’ዩ

-ኣብ ህዝባዊ ግዲ ዘይምግባር ክስስዕብ ይኽእል

- ብተወሳኺ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ክፈጥር ይኽእል

- ብመንጽር ገንዘብን ግዜን ከኣ ክቡር እዩ

-ንንእሽቶ ጉጅለ ህዝቢ ጥራይ ከኣ’ዩ ከገልግል ዝኽእል 

ኦሊጋርኪ፥

ኦሊ ብቋንቋ ግሪኽ ውሑድ ከኸውን ከሎ ጋርኪ ከኣ ግዝኣት ማለት እዩ ትርጉሙ ። እዚ ሓደ ኣገባብ ቅርጻ ናይ ስልጣን ኮይኑ እቲ ስልጣን ብተግባር ኣብ ውሑድ ቁጽሪ ሰብ ዝተመስረተ እዩ።

መኳንንቲ፥

እዚ ቀጥታ ትርጉሙ (ምሩጽ ወይ ብሉጽ ግዝኣት እዩ)Arsto= ብሉጽ: cracy = ግዝኣት ወይ ምሕደራ። እዚ ኣገባብ ናይ መንግስቲ እዚ ብውሑዳት ፈላጣት ዜጋታት ዝግዛእ እዩ።

elitism:-.

ምሁርነት፥

እዚ እምነት እዚ ወይ ኣመለኻኽታ ገለ ውልቀሰባት እዩ። ምሁር ኢሎም ዝምስርቱ፥ ሕሩያት ጉጅለታት፥ ብፍልጠት፥ ሃብቲ፥ ፍሉይ ስልጠና ወይ ልምምድ ዘለዎም ካብ ውሽጢ ህዝቢ ዝተመርጹ እዮም።

ክለፕቶክራሲ፡

ናይ ሰረቕቲ ግዝኣት -ብልሽውና ብመለኽቲ መንግስታት እዩ። ቃል ናይ ግሪኽ ኮይኑ ቀጥታ ትርጉሙከኣ፥ Klepto= ሰርቂ  cracy = ግዝኣት ወይ ምሕደራ ማለት እዩ። ሓደ ግዝኣት ወይ መሕደራ መንግስቲ ናይ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት መዝመዝትን ሃብቲ ሃገር ዘመትትን እዮም።

ዲሞክራሲ

ደቂ ሰባት ንናይ ሽርክነት ፕሮጀክትታት ንምምዕባል ፍልልያቶም ብዘየግድስ ስነሓሳባቶም ኣብ ልዕሊ ናይ ካልኦት ሰናይ ህይወት ተጽዕኖ ከይገበሩ፥ ሓቢሮም እንተዘይዘትዮም ዲሞክራሲ ህይወት ኣይህልዎን፡፡ ብዘይ ዘተ፥ ሽርክነት ፕሮጀክትታትን ሸነኻዊ ተጽዕኖ ወይ ጸቕጢ እዩ ዝኸውን። ድሕሪ እዚ ኩሉ እቲ ሕሉፍ ምስቲ ብቅዱስ መደብ ዝጀመረ ጻዕርታት ይጉሕፎ መወዳእትኡ ከኣ ብምልኪ ይድምድም። ስለዚ ዲሞክራሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ።? ዲሞክራሲ ግሪኻዊ ቃል ኮይኑ ስልጣን ናይ ህዝቢ ወይ ከኣ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ማለት እዩ። ዲሞ ህዝቢ ክራሲ ከኣ ስልጣን፥ ምምሕዳር። ብ1860  ናይ ኣመሪካ ፕረሲደንት ዝነበረ ኣብረሃም ሊንከለን ካብቲ ውሩይ ጥቅስታቱ ንዲሞክራሲ ከምዚ ክብል ይጠቕሶ፥ ”ዲሞክራሲ ማለት መንግስቲ ናይ ህዝቢ፥ ህዝቢ ህዝቢ እዩ” እዘን ናይ፥ ብ፥ ን፡ ዝብላስ እንታይ ማለት ኮን ይኾና ሓደ ብሓደ ንርኣየን፡

ናይ፥- ስልጣን ካብ ህዝቢ ይምንጩ፥ ህዝቢ ልኡላውነት ስልጣን ኮይኑ ንስልጣንእንተስ ባዕሉ (ቀጥታዊ ዲሞክራሲ) ክጥቀም ወይ    ከኣ ውክልና ክህብ (ውክልናዊ ዲሞክራሲ) እዩ።

ብ፥- ስልጣን ህዝቢ ብዝመረጾ ተወካሊ ኣቢሉ ወይ ከኣ ብቐጥታዊ ግዝኣት ዜጋታትይሰርሕ።

ን፥- ስልጣን ንረብሓ ህዝቢ ዘገልግል ኮይኑ ዝሰርሕ እዩ። እዚ እቲ ጽቡቑ እቲ ረብሓሓባራዊ ምዃኑ እዩ።

ጽንሰ ሓሳብ ዲሞክራሲ

ዲሞክራሲ ከም ኣገባብ ናይ ህይወት (ምንባር) ዝቑጸርን ምስ ኣመለኻኽታን ግምታትን ሓባራዊ ተመኩሮ ናይ ውልቀ ሰባትን ብዛዕባ ሓቢርካ ናይ ምንባርን እዩ። ስለዚ ዲሞክራሲ ዘይንቀሳቐስ ሓሳብ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብርቱዕን ንጡፍን ክልወጥ ዝኽእል መስርሕ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል።

ጽንሰ ሓስብ ዲሞክራስያዊ ክብርታት

ናጽነት፥ ማዕርነትን ፍትሕን ክብርታትን ወይ መትከላትን ዲሞክራሲ ከም እኒ ሓውሲ ናጻ፥ ምትሕብባር፡ ሽርክናዊ ወይ ተሳትፎኣዊ ምግባር ውሳኔ ንናይ ማሕበረኮም ስምዒት እዮም። ማዕርነት፥ ኣኽብሮት፥ ፍትሒ፥ ናጽነት፥ ሓቅነት፥ ጽቡቕ ድሌት፥ ምትሕብባር፥ ተጻዋርነት፥ ተገንዝቦ ወይ ስምዒት፥ ሓላፍነት፥ ንፍልልያት ምቕባል፥ ድሕነት፥ ሰላምል ምዓት፥ ፍጹምነት ወይ ምልኡነት ብቑዕነት ኣብ ትግባረ ዝውዕሉ ዲሞክራሲያዊ ክብርታት እዮም።

ኣብዚ ዝተጠቕሰ ንዲሞክራሲ ብግቡእ ንምትግባር ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ምንጪ ናይ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ንምምስራት እንታይ ደኣ ስድራቤት፥ መድያን ካልኦት ትካላትን እውን ነዚ መስርሕ እዚ የበርክቱ እዮም።

መስርሓት ዲሞክራሲያውነት ንውጽኢታዊን ስሉጥ ስራሓትን ንነዊሕ-ግዜ ርግኣትን ናይ ዘመናዊ ደውላ ንቁጠባን ቅድመ ተደላይነት ዘለዎም እዮም።

ዲሞክራሲ ናይቲ ካልእ ድምጺ ምስማዕን፥ ምርኣይን፥ ድሌታትን ክብርታትን ኣብቲ ስርዓት ናይ ምውህሃዶም ኣብ ቀጻሊ ወይ ነባሪ ፈተነ  ዝተመስረተ እዩ።

ዲሞክራሲ መለለዪ ባህሪ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ጥራሕ ኣይኮነን፥ እንታይ ደኣ ከም ናይ ጠባይ፥ ምህናጽ ርእይቶን፡ ምግባር ውሳኔን ኣብ መዓልታዊ ህይወት (ስድራ፥ ቤትትምህርቲ፥ ጎረበት፥ ማእከላት መንእስይ) ምኽንያት ናይ ሓቢርካ ምንባር ኣገባብ እውን እዩ።

ተሳትፎ ሰብኣዊ መሰል እዩ፥ተሳትፎ ንነፍሰ-ምዕባሌ፥ ክእለት፥ ብቕዓታት፥ ባህግታት፥ ነፍሰ-ምትእምማን ንዋጋ ዘለዎ ምንጭታት ዘሰስን ወሳኒ እዩ። ተሳትፎን ውጽኢታውን ዘላቕነትን ፕሮጀክትታትን (ውጥናትን) መስርሓትን ዘዛይድ እዩ፡፡ ህዝቢ ኣብዚ መስርሕ ኣዚ እንተዘይተሓወሰ ዲሞክራሲ ሕጋውነቱ ንናይምምራሕ ሓይሉ ንክስሕትወይ ክስእን እዩ።

ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ-መንግስቲ መሰልን ናጽነትን ውልቀ ሰብ ብዕሊ ዝፈልጦምን ዝከላኽለለሎምን እዮም። ከምኡ እውን ትግባረ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ብግዝኣተ-ሕጊ ድሩት እዩ። ስለዚ ዲሞክራሲ ክዕወት ንጡፍ ተሳትፎ ህዝቢ ወይ ዜጋታት ናይ ግድን እዩ።

ዲሞክራሲ ክዕወት imbear ንጡፍ ተሳትፎ ዜጋታት የድልዮ

Microsoft Word Festival 2017 2nd part

Monday, 21 August 2017 23:07

ኣይፋልካን ዶክተረ

Written by

ዶክቶር ሃብተሚካኤል ተኽለብርሃን  “ሕጅስ ኣይበዝሓን ዶ” ብዝብል ኣርእስቲ ንዶክተር ገብረ ምኽሪ ክልግስ  ፈቲኑ እዩ። ዶክተር ገብረ ግን ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከጸልም ተታሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ደው ከብሎ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ዘረብኡ ኣብ ክንዲ ዝንኪ መሊሱ በዚሑ፡ እምብዛ ብምብዝሑ ድማ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ኮይኑ ኣሎ። ብብዝሒ ዘረባን ብጸወታ ቃላትን  ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  እንተሰለጠሉ ከፍርሶን ክድምስሶን እንተዘይከኣለ ድማ ዝናኡ ብምብልሻው ከዳኽሞ’ዩ ሕልንኡ። ሓደ ነገር ብዘይጥርጥር ከረጋግጸሉ ዝደሊ ግን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ዶክተር ገብረ ተበጊስሉ ዘሎ ኣሉታዊ ወስታ ክፈርስን ክድምሰስን ከምዘይኮነ እዩ። ካብዚ ከንቱ ኣሉታዊ ፈተነ ወጺኡ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት እናመዓድኩ “ኣይፋልካን ዶክተረ” ብዝብል ኣርእስቲ ገለ መብርህን መአረምታን አቕርብ ኣለኹ።

መንዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

እቲ ቀንዲ ንመንነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ንውሱን ክብጻሕ ዝድለ ዘሎ ዕላማ ብዝንቡዕ መንገዲ ክቐርብ ክትዕዘብ ከለኻ ብሓቂ የሕዝን እዩ። ድሕረ-ባይትኦም ጀብሃን ሻዕብያን ዝኾኑ ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምህላዎም ንቓልስና ዝሕግዝ ኣገዳሲ ረቛሒ  እዩ። ይኹንእምበር ካብ ኣገዳሲ ረቛሒ ምዃን ሓሊፉ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ዝገልጽ ቀንዲ ትሕዝቶ ገርካ ምቕራቡ ብፍላጥ ንውሱን ዝድለ ዘሎ ዕላማ ንሓቅታት ኣዘምቢዕካ ምቕርብ እዩ።

1- ድሕረባይቶኦም ጀብሃን ሻዕብያን ዝኾኑ ብሓደ ኣብ ሓደ ውድብ ክቃለሱ ሓዲሽ ኣይኮነን። ቅድሚ ናጽነት ሓደ ክፋል ሳግም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተጸንቢሩ’ዩ፡ ዘምህረት፡ ቶቲልን ካልኦትን ኣብ ላዕላዋይ ጽፍሒ ህዝባዊ ግንባር ተቐሚጦም እዮም። ብዛዕባ’ዚ ብዙሕ’ዩ ተደሪፉ ኣገዳሲ ምዕባለ ከኣ’ዩ ነይሩ። ይኹንእምበር እዚ ንመንነት ህዝባዊ ግንባር ዝገልጽ ወይ ዝቕይር ቀንዲ ትሕዝቶ ኣይነበረን።

2- ግንባር ድሕነት ዘቖሙ ድሕረ ባይቶኦም ጀብሃን ሻዕብያን ዝኾኑ እዮም። ካብ ሻዕብያ ኣድሓኖም፡ ዓብደላ ኣደምን ክንጠቅስ ንኽእል፡ ካብ ጀብሃ ድማ ስውእ ኣሕመድ ናስር፡ ስውእ ዶክተር ሃብተ ክንጠቅስ ንኽእል። እዚ ኣገዳሲ ምዕባለ እኳ እንተነበረ ንመንነት ግንባር ድሕነት ዝገልጽ ወሳኒ ረቛሒ ኣይነበረን።

3- ድሕሪ ናጽነት ካብ ከብዲ ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ መሊኹ ዝረግጽ ሓይሊ ምስ ወጸ ብርግጽ ኩነታት ተቓያይሩ እዩ። እቶም ታሪኻውያን ተቓወምቲ ህዝባዊ ግንባርን እቶም ካብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ወጺኦም ንምልኪ እተጻራሩ ኣካላትን ክራኸቡን ብሓደ ክሰርሑን ዕድል ተኸፊቱ እዩ። ነዚ ከም ጸጋ ምርኣይ ከኣ ግቡእ እዩ።

4- ሰልፊ ዲሞክራስን ሰልፊ ህዝብን ክቃራረባ ከለዋ፡ ነቶም ታሪኾም ሻዕብያን ጀብሃን ዝነበሩ ከነስምሮም ብሓደ ከነስርሖም ኣለና ብዝብል ኣይተበገሳን። ነዚ እቲ እዋንን ኩነታትን ባዕሉ ኣምጽእዎ እዩ ነይሩ። ድሮ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ቅድሚ ምምስራት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እተፈላለየ ድሕረ ባይታታት ዘለዎም ብሓደ ሓቢሮም ክሰርሑ ሓደ ውድብ ክምስርቱን ተራእዮም እዮም። እዚ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ዝርርብን ሓድነትን እተን ክልተ ውድባት ማለት ሰልፊ ዲሞክራስን ሰልፊ ህዝብን ኣይነበረን። ብፍላጥ ንእትደልዮ ዕላማ ከገልግል ነዚ ክትደዋውሶ ምፍታን ግን ንታሪኽ ብዝንቡዕ ኣገባብ ምንባቡን ምቕራብን እዩ። ዝርርብን ሓድነትን ሰልፊ ዲሞክራስን ሰልፊ ህዝብን ዕላምኡ ነቶም ተመሳሳሊ ርእይቶ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ሓደ ምምጻእ እዩ ነይሩ። ነሱ’ዩ እቲ ዕላማ፡ ንሱ ድማ’ዩ ቀንዲ ትሕዝቶ’ቲ ሓድነት። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ተመሳሳሊ ርእይቶ ዘለዎም ኣካላት እዩ። እቶም ተመሳሳሊ ርእይቶ ዘለዎም ካብ እተፈላለየ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ምዃኖም ከኣ ተወሳኺ እምበር ቀንድስ ኣይነበረን፡ ኣይኮነን።

5- ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እተመስረተ ክህሉን ክቕጽልን ንውሉድ ወለዶ ከም መሳርሒ ዲሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክመሓላለፍን እዩ። እቶም ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኮይንና ንሕጊ ዲሞክራሲ ብኽብረት ጨቢጥና ንግዝኣተ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ሰልፍናን ኣብ ሃገርናን ክረጋገጽ እንቃለስ ዘለና ንጉዳይ ድሕረባይታት፡ ልዕሊ ዝግብኦ ደረጃ ክምጠጥን ቀንዲ መግለጺ ሰልፍና ክኸውን ፍጹም ኣይንድግፍን። ምኽንያቱ ጉዳይ ድሕረባይታት ቀዋሚ ትሕዝቶ ሰልፍና ዘይኮነ ካልኣውን ተቐያያርን ስለ እንቖጽሮ እዩ።

6- ብእምነትና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓዲሽ ወለዶ ብምዕባለ ክትካእ እዩ። እዚ ማለት ድማ ድሕረባይቶኦም ጀብሃን ሻዕብያን ዝኾኑ እናሓለፉ እናተቐየሩ፡ ምስ ሑሉፍ ሓርነታዊ ተሞክሮና ቀጥታዊ ስምዒታዊ ምትእስሳር ዘይብሎም ኣባላት ሓዲሽ ወለዶ እናወረሱ ክኸዱ ምዃኖም ስለ እንኣምን እዩ። ከምዚ ዝመስል ምዕባለ ምምጽኡ  ድማ ንሰልፊ ድሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕዝትኡ ይኹን መንነቱ ፍጹም ክቕይሮ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድሕረ ባይታታት ቀንዲ መግለጺ መንነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይኮነ።

7- ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንልዕላውነት ሕግን ንዲሞክራስን ዝቃለስ ሰልፊ እዩ። እዚ ካብ’ቶም  ቀንዲ ዘይቅየሩ ትሕዝትኡን መግለጺ መንነቱን እዩ። ነዚ ትሕዝትኡ እዚ ክቕይር ዝሕልን፡ ንድምጺ ብዙሓት ዝንዕቕ፡ ንብሕጊ እተመርጸ መሪሕነት ዘይምእዘዝን፡ ብዘይጥርጥር ንመንነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ክፍሑቕ ዝደሊ ዘሎ ዝምባለ እዩ። ዶክቶር ገብረ መራሕን ቀንዲ ተሓላቕን ክምዚ ዝመስል ዝምባለ ምዃኑ ድማ ብሓቂ’ዩ ዘሕዝነኒ። ኣይፋልካን ዶክተር ብዝብል ኣርእስቲ ክጽሕፍ ዝገደደኒ ውን፡ ዶክተር ንነብሱ ተዳናጊሩ ንኻልኦት ኣብ ምድንጋር ተዋፊሩ ከምዘሎ ይዕዘብ ስለዘለኹ እዩ። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ብዶክተር ዝምራሕ ዘሎ ኣጸላሚ ወፈራ ብጽንዓትን ብቆራጽነትን ክምክትዎ ምዃኖም ጥርጥር የብለይን።  ኩሉ ኣጸላሚ ወፈራ ከኣ ነዊሕ ዕድመ የብሉን፡ ኣጸላሚ ወፈራ ዶክተር ውን ከም ኩሎም ኣጸለምቲ ወፈራታት፡ ግዜኡ ሓልዩ ክበንን ክብሪ ክስእንን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን።


ክቕጽል እዩ።

On 19 August 2017, the first branch of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) in Sweden held its annual congress in academically famed city of Uppsala under the slogan: "Law-based struggle guarantees victory of our cause!"

 

Opened by welcoming remarks of the out-going branch chairman, Dr. Habtemichael Tekle, the EPDP Branch-1 annual congress heard a moving solidarity message sent by the All-Europe Zone chairman, Mr. Ishaq Woldemariam.

EPDP Branch-2 chairman, Mr. Zehaie Keleta, who attended the congress at observer-level also presented an inspirational speech in which he recounted the challenges being faced by the Eritrean people and their struggle for a better future and urged the Uppsala congress participants to counter those challenges with redoubled resolve to win.

Congress Branch 1The branch annual congress, which went on for four hours, exhaustively discussed political, organizational and financial issues related to the branch and its performances in each sector of activity. The congress also took time to discuss the effective ways in implementing future programme of action and the paramount importance of each member to fully understand the party's political programme and the constitution. Also discussed and applauded was the renewed attention being given by the EPDP to joint work with sister organizations in the opposition camp.

Likewise, the Uppsala congress of EPDP Branch-1 frowned upon misguided elements bent at unnecessary mud-slinging on this worthy party and its committed and steadfast leadership and reaffirmed branch members' principled support to the EPDP Central Council and the Executive Committee.

The annual Branch-1 Congress was concluded after adopting the future action plan and electing  a new branch leadership for a one-year term.

Page 1 of 194