Bookmark and Share

Woldemariam andTeklebthan 26.04.2017 2ወልደማርያም ባህልቢ                                                                            ተኽለብርሃን ገብረጻድቕ

ኣይረሳዕኩኽን ሚያዝያ 26.1992

ሰባት ኣሲርኪ እምበር፡ ራኢኦምስ ስፊሑ እኳዳኣ

በዓለ-ትንሳኤ ብዝተፈላለየ መጸውዕን፡ ኣብ ዝተአላለየ ግዜን ብዝተፈልየ ምልክዓትን ብድሕነት ህዝቢ ዓለም ዝፈለጥ ሓደ ካብቶም ዓበይትን ክቡራትን ሃይማኖታዊ በዓላት እዩ። ስለዝኮነ ድማ ስድራቤታት ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን ዝተኣኻኽብሉ፤ ተፈላልዮም ዝጸንሑ መታዓብይትን መሓዙትን ወዶም ኮነ ጓሎም ዝራኸብሉ ናይ ታሕጓስን ደስታን ዓመታዊ በዓል ኣብርእሲ ምዃኑ፡ ኣረ ብዙሕ ካብ ስድራታት ህዝብናስ ቆልዑትን ወርጠበታትን/ጎምበለታት ብምኽንያት በዓለ-ትንሳኤ ሓደስትቲ ክዳውንቶም ለቢሶም ኣብ ቅርዓታት ዓድታቶም ናተይ እባ፤ ናተይ እባ እንዳተባሃሀሉ ታሕጓሶም ዝገልጽሉ ሓደ ካብ ናይ ፍሳሃን ደስታን ማዓልታት እዩ።

ሓደ ብኣርኣያ ስላሰ ዝተፈጥረ ስብ፤ መቀረት ናይዚ ቅዱስን ናይ ታሕጓስን መዓልቲ ዘየስተማቕርን ናብ ናይ ክፋእን ሕሰምን መጻወድያ ዝቕይርን እንተልዩ ግን፡ ብዘይካ መራሒ ጉጅለ ህግደፍን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ዲክታቶርያውን ስርዓታትን እንተዘይ ኮይኖም ካልእ ክርከብ ኣይክእልን እዩ።

ስለዚ ድማ'ዩ፤ ብዕለት 26 ሚያዝያ 1992 ሰንበት ማዓልቲ እኳ ትንበር እምበር፡ ልክዕ ከምዛ ዕለት እዚኣ ነቶም ብምኽንያት በዓለ-ትንሳኤ ምስ ቤተ ሰቦምን ማሓዙቶምን ነቲ በዓል ንምኽባር ዝተዓደሙ ብጾት ተጋደልቲ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን ናይ ሽዑ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ፤ ልኡኻት ስርዓት ኢሳያስ ምስ ሓደ ቤት-ሰብ መሳሊ ካብ ዓደምቶምን ጸጥታ ሱዳንን ተመሳጢሮም ካብ ከሰላ ብምጭዋይ፡ ነቲ መዓልቲ ሓጎስ ናብ ማዓልቲ ሓዘን ዝቐየሩ።

ካብቲ ባህልን ክብርን ዘይብሉ፡ ንናይ ሓሳባትን ፖለቲካን ፍልልያት ክጸወር ዘይኽእል፡ እንትርፎ ዓመጽን ሓይልን ንኻልእ ፍታሓት ዘይተዓደለ፡ ቃጻን ሻራነት ጎረባብቲ ሃገራትን ከም ቀንዲ መሳርሒ ዝጥቀም ርእሰ ምልኪ ኢሳያስ ካልእ ዝጸበ ሰብ እንተልዩ ገና፡ ሕሰምን መከራን ዘይጸገበ ወይ ድማ ነዚ ጥራሕ ዝተፈጥረ፤ ካልእ ጽቡቕ ዝባሃል ነገር ከምዘሎ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ብጾት ድሕሪዚ ናይ መጭወይቲ ማዓልት'ዚ ክሳብዛ ዕለት እዚኣ 25 ዓመታት መመላእታ ብዘይካ ኤርትራ ምብጽሖም ካልእ ዳሃይ ዝባህል የብሎምን። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘታሓሳስብን ድማ ኣብ ከም ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ፈራሃት መለኽቲ ምውዳቆም እዩ። ዋላ እቶም ንማንዴላ 27 ዓመታት ዝኣሰሩ ዓሌታውን መራሕቲ ደቡብ ኣፍሪቃ'ውን፡ ብስድራ ቤቱ ክብጻሕስ ዘየፍቅዱ ኣይነበሩን።

እዞም ክልተ ተጋደልቲ ብጾት እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ናይ ስሳታትን ሰብዓታትን መንእሰይ ኤርትራ ማህደሮምን ርሳሶምን ደርብዮም፤ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፎም ንናጽነትን ሓርነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንእስነቶምን ሂይወቶምን ካብ ምብጃው ሓሊፎም ዝፈጸምዎ ኣበሳ ኣይነበሮምን። ባህግታት ህዝብና ንምርግጋጽን ንዝተሰለፍሉ ዕላማ ክዉን ንምግባርን ተመሪሖም ኮነ መሪሖም፤ ኣብ ከበድቲ ወታሃደራዊ ስርሒትትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ኩሉ ዝካኣሎም ዘበለ ካብ ዝፈጸሙ ደሞምን ዓጽሞምን ዝኸፈሉ ብጾት እዮም። ኣሰር ጀግንነቶም ኣብ ኣካላቶም ዘሎ በሰላ ጠያይት መግዛእትን ዝተቆርጸ ኣጻብዕን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንሎሚ ብሓፍሻኡ ካብ ጎላጎል ስመጃና ጀሚርካ ክሳብ ጋሽ ባርካ ዝፈሰሰ ደሞም ዘይሕከኽ ኣሰር ገዲፉ ምህላዉ ጠቂሰ ክሓልፍ እደሊ።

ጠንቂ መጭወይቲ ብጻይ ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ዝተጠቕሰ ባህርያት ምልኪ እዃ ይኹን እምበር፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘይመልእ ናይ ናጻነት ግዜ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣረሜናዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ስለምንታይ ኮን ይኸውን ንዝብል ሓታቲ፡ እቲ መልሲ ነቲ ቕድሚዚ ዕለት'ዚ ኣብ ልዕሊ ኣባላት መሪሕነት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶን ካልኦትን ዝሕስብ ዝነበረ ናይ መጭወይት፡ ቅትለትን ራዕድን ደምሳሲ ፈተነታት ገዲፈ፡ ነቲ ንኢሰያስ ዘይቀባበሎ ናይቲ እዋን ገለ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ፍሉይ ርእይቶታት ምጥቃስ፤ ነቶም ኣንጊሁ ዝተበገሰን ግን ከኣ፡ ሰማዒ ኣእዛን ዘይረኸበን ሓይሊ ተቓውሞ ምንባሩ ዘይፈልጡ መንእሰያትና ብሰነድ ሓበሬታ ምቕራብ ጠቓሚ እመስለኒ።

1. ቅድሚ ምጅማር፡ ናይቲ ኣብ ሎንዶን ክካየድ ዝትለም ዝነበረ ርኽክብ ትሻዓተ ማዓልታት ቅድሚ ናጽነት ማለት'ዩ፤ መሪሕነት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ምስ ካልኦት 3 ውድባት ኤርትራ ብዕለት 16.05.1991 ''እዚ ኣዋጅ'ዚ ዚኸተማ ኤርትራውያን ውድባት፤ ኣህጉራውን ሓፈሻዊ ርእይቶ ኣብ ሎንደን ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ርኽክብ፤ ንጎንጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወድዓዊ ምይይጥ ከምዝይበቅዕን ብውጻኢቱ'ውን ከምዘይምእዘዛን ይገልጻ'' ዝብል ገለ ካብ ትሕዝትኡ እዩ ነይሩ። እዚ መግለጺ'ዚ ምስ ተግባራትን ባህግታትን ኢሳያስ ብቐጥታ ስለዝራጸም፡ ነዚ እምንቶ'ዚ ዝነበሮ ኣባል መሪሕነት ውድባት ኮነ ሃገራዊ ኣድብዩ ግዜ ተጸቢዩ ከምዘጥፋኦ ፍሉጥ እዩ።

2. ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ብዕለት 25.05.1991 ካብ ዘውጽኦ መግለጺ ''ኢትዮጵያዊ ጎበጣ ኣብ ኤርትራ ብምስዓሩ ንሓፋሽ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሕይልታቱን ናይ ሓጎስ መግለጺኣ እናኣቕረበት፤ ንኹለን ውድባት ኤርትራ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ዝተሓተ መደብ ዕዮ ንምስምማዕ ክዓያን፤ ሃገራዊ ናጻነት ብምእዋጅ ኩሉ ዓቕምታተን ንሃገርን ሰውራን ንምክልኻል ክጸምድኦን ትጽውዕ'' ድማ ይብል። ሽዑ ምእዋጅ ናጽነት ሕማም ርእሲ ናይ ኢሳያስ ምንባሩ ኣብቲ ብዕለት 29.05.1991 ኢሳያስ ኣብ ሎንደን ናጽነት ከምዘይእውጅን ንረፈረንዱም ክጽበ ምዃኑን ብዘቕረቦ መልሲ ውዱእ እኳ እንተነበረ፡ ብዕለት 04.06.1991 ኣብ ካርቱም ቓዓት ኣልሰደቓ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላን፡ ንምእዋጅ ናጻነትን ተሳትፎ ውድባትን ብዝምልከት ቃለ ማሕተትን ቃል ብቓሉ ''ግዜ ፈረረንዱም ኣብ ዋዕላ ኢትዮጵያ ከምዝውሰንን፡ ኣብ ዳግመ ህንጻ ክሳተፍ ዝደሊ ነፍሲ ወከፍ ኣባል እዘን ውድባት ከም ዝኮነ ካልእ ዜጋ ንሃገሩ ተመሊሱ ክሳተፍ ይኽእል እዩ'' ክብል ብውዱእ ኣፍሊጡ እዩ። ስምምዕን ልዝብን ዝብሉ ኣምራት እሞ፤ ንሜላ እንተዘይ ኮይኑ፤ በዓል ለይተን ስለዘይኮነ፡ ነዚ ካብ ርእይትኡን መደባቱን ዝተፈልየ መግለጺ ካብዘውጽኤ ውድብ ተጋደልቲ ብጻይ ተኽለብርሃንን ወልደማርያምን ግዳያት ክገብሮም መን ዘይጽበዮ። መግለጺ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስን ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ኣዕሚቐን ይቕበራ ምህላወን ንውድባት ኤርትራ ዳግማይ መርድእ ድማ'ዩ ነይሩ።

3. ኢሳያስ ኣብ እዋን ናጽነት ምስ ውድባት ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ምእዋጅ ናጽነት ኤርትራ ዝራጸም ነይሩ፡ መንግስቲ ሱዳን ውዓል ሕደር ዘይብሉ ናጽነት ኤርትራ ስለዝኣወጀትን ስለዝተቐበለትን፡ ተኽለብርሃንን ወልደማርያምን ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለ ውድብ ሰውራዊ ባይቶ ድማ፡ ብዕለት 30.05.1991 ''ሓው ዝኮነ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣብዚ ምዕብልናታት'ዚ ኣብ ዝወሰዶ ኣወንታዊ መርገጽ ነሞጉስን ነተባብዕን ምዃና ነረጋግጽ'' ዝብል መግለጺ ምውጽኦም፡ ንመደባት መራሒ ምልካዊ ስርዓት ዝጻረር ኣብርእሲ ምዃኑ ፡ መንግስቲ ሱዳን ንዘውጽኦ ኣዋጅ ናይ ናጽነት ስሒቡ፡ ክሳብ ናይ 1993 ህዝበ-ውከሳ ኣቐሚጥዎ ጸኒሑ። ዕንጽ-ዕንጾ ንማዕጾ ከምዝባሃል ግን ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ንናይ ናጽነት ኣዋጅ ዝድግፍ ፍሉይ ርእይትኦምን ሓሳቦምን ዝውህለል ካብ ዝነበረ መሰወሪኦም ምኽንያት እዩ።

4. ብዘይካ'ዚ፡ ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ዝኣባላቱ መሪሕነት ሰውራዊ ባይቶ፡ ነቲ ቀንዲ ሰረት ሓድነትን ልምዓትን ህንጸትን ዝኾነ ራእይ ውድብ፡ ብዕለት 07.06.1991 ኣብ ዘውጽእዎ ኣዋጅ ''ኣብ'ዚ ግዜ'ዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት፡ ዕማም ናይ'ዚ መድረኽ'ዚ ንምዕዋት መታን ክካኣል ፍልልያቱ ንጎኒ ብምግዳፍ፤ ሓቢሩ ክዓዪ ይጥለብ ኣሎ። ንሕና ምእንቲ ዝላዓለ ሃገራዊ ጠቕሚ ኤርትራ፤ ኤርትራዊ ፍልልያት ነዚ መድረኽ'ዚ ክንውንዝፍ እናጠለብና ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ኩሎም ዜጋታት ኣብ ምህናጽ ሃገር ንዝደጋገፉ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንምብጻሕ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ናጻነቱን ኣረኣእያኡን ፖለቲካዊ መርገጻቱን ናይ ምዕቃብ መሰሉ'ውን ሕሉው ምዃኑን ነረጋግጽ። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ብኣረኣኣያኤን ዝፈላለያ ሃገራውያን ውድባት ምህላወን ምኽሓድን ርእስኻ ኣብ ሑጻ ክትቀብር ምፍታንን ፈጺሙ ዘይግባእን እዩ። እዘን ውድባት ኣበርክቶአን ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ወይ ንእሽቶይ ነይሩ እቲ ተሳትፎ ብዘየገድስ፡ ብዝገበርኦ ኣበርክቶ ንዝተረጋገጸ ዓወታት ኣብ ምክልኻል ንኸይሳተፋ ክኽልክለን መሰል ዘለዎ'ውን ዋላ ሓደ የለን'' ዝብል ነይሩ።

ኢሳያስ ንግሩህ ስምዒታት ህዝብና ከም ጽብቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ድማ'ዩ፤ ብ20 ሰነ 1991 ትኽ ብትኽ ንዝወጸ ኣዋጅ ሰውራዊ ባይቶ ዝጻረር ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነዚ ሎሚ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዝጠፍእሉ ዘለዉ ናይ ህልቂት ጎደና '' ህግሓኤ ብዘይካ'ቶም ኣዝዮም ውሑዳት ከቢድ ገበን ዝፈጸሙን ሃብቲ ህዝቢ ዚሰረቑን ዘጠፋፍኡን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝቐርቡ፡ ኩሎም'ቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብስም ውድባት ተጋግዮምን ተደናጊሮምን ዝጸንሑ ዜጋታት ብዘይ ገለ ስክፍታ ናብ ዳግመ ህንጻ ሃገሮም ክሳተፉ ክጽውዕ ሓላፍነቱ እዩ። ዳግም ናይ ውድባት ሓሸውየ ከምዘየለን ንህዝቢ ብቕሉዕ ይኹን ብጉልቡብ ናይ ምክፍፋል ስልትታት ምጥቃስ ከቢድ ገበን ከምዝቁጸር ግን ክዝንጋዕ ኣይግባእን እዩ'' ዝብል መግለጺ ዝሃበ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፡ ኣብቲ 30 ሕቶታል ካብ ህዝቢ ተመምዩ ዝቐረበ ርክብ ምስ ህዝቢ ዝተባህለ ናይ 1996 ሕቶን መልስን እሞ ኸኣ ''ንቐላዓለም እንተዘይኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ንበይኑ ተቓሊሱ እዩ ነዛ ሃገር ነጻ ኣውጺእዋ'' ክብል እዩ፡ ንመላእ ህዝቢ ዝደርጐሓሉ።

ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ወታሃደራት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብምውጽኦም ጥራሕ ምሉእ ራህዋ ዝረኸበ መሲልዎ፡ ኣብ ናይ ናጽነት ጓይላን ታሕጓስን ተሸሚሙ ካልእ ዝሓሸን ጠቓምን ሓሳባት ምህላዉ ብዘይምስትብሃል፡ ነቲ ጎደና ውሕስነት ሃገርን ዜጋታታን ዝኾነ መወዳድርቲ ዘይነበሮ ንነዊሕ መዋእል ዝጠመተ ጥዑይ ሓሳብ ይዝርጋሕ እዃ እንተነበረ፡ ዝሰምዖን ዝቕበሎን ኣካል ክረክብ ኣይካኣለን። ኣብ'ቲ እዋንቲ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ካብ ሽዑ ጀሚርና ካብ ኩሉ ጎድናዊ ስምዒታት ነጻ ኮና፤ ነዚ ሓሳብዚ ውራየይ ኢልና ንምዕዋቱ እንተንሓስብን እንተንቃለስን ድማ፡ ሎሚ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ብርሰት ኣይምሃለወትን ነይራ። ህዝብናውን ካብ ንርእዮ ዘለና ህልቂትን ስደትን ምዳሓነ። ድሕሪ'ቲ ባሓቲ መግለጺም ውልቀ መላኺ ምውጽኡ ኸ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ፖለቲኸኛታቱን ኮንደኾን ይማሓየሽ ይኸውን ዘብል፤ ናይ ምጥርጣር ምናልባሽ ክህልዎም እውን ኣይምተገባኤን፡ ሽዑ ዘምለጠና ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ፖለቲካዊ መድረኽ ናይ ቃልሲ እዩ ድማ ክሳብ ሎሚ ክንመልሶስ ይትረፍ፤ እንዳጸንሐ ክበታትነናን ክፈላልየናን ዝርከብ። ንይምስል እተዘይኮይኑ ድማ፡ ኣቐዲሙ ዝተጠልመ ህዝባዊ ግንባርን መብጻዓታቱን እዩ።

መጸዋዕታ ግብረ-እከይ ኢሳያስ ግን፡ ንምድህላል ዜጋታትን ንሓባራዊ ተሳትፎን ህንጸትን ዝዕድም መግለጺ ሰውራዊ ባይቶ ከምዘይምልከቶ ንምርግጋጽን እንተዘይ ኮይኑ፡ መን እዩ መሓሪ መን’ከ እዩ ተመሓሪ? በየናይ ሕጊ እዩ ገበን ዝፈጸመን ዘይፈጸመን ተባሂሉ ኢሳያስ ዝመምዮ? አረ መን እዩ ዝመምን ዝምመን ከ? ዝብሉ ሕቶታት ገዲፈ፡ እቶም ሃገርና ነጻ ወጺኣ እያ፡ ዕላማ ቃልስና ተረጋጊጹ እዩ ኢሎም፡ ብፍቓዶም ዓዲ ካብ ዝኣተዉ ገለ ገዳይም ተቃለስቲ ንምጥቃስ፤ ዑስማን ዳየርን፡ ዓሊ ዲናይን፡ እምባየ ሕድሩን ዝኣመሰሉኸ ዳኣ በየናይ ዓቃቢ-ሕጊ ተኸሲሶምን ኣየናይ ቤት ፍርዲ ብዝወሰኖ ብይንን እዮም ኣብዚ ነጠቡ ከይተባህሉ ጠፊኦም ዘለዉ? ኣብ ስልጣን ኢሳያስ ዝኣመነ ብሴፍ ዝኻሓደ ብሴፍ፡ መተካእታ ሕግን ርትዕን፡ ቂምን ቅርሕንትን ምዃነን ምዝንጋዕ ዘድሊ ኣይነበረን። ኢሳያስ ግደፍዶ ኻልኦት ''ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት ነጻነቱን ኣረኣእዩን ፖለቲካዊ መርገጻቱን ናይ ምዕቃብ መሰሉ'ውን ሕሉው ምዃኑን ነረጋግጽ'' ዝብል ሓሳባት ዝነበረን ሓይልታት ክቕበልስ ይትረፍ፡ ህልውንኤን እውን ክሳብ ለይተ-ሎሚ ዘይኣምን፡ ብተግባር እንተኾነ'ውን ነቶም ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕቱ ዝነበሩን ጋዜጠኛታትን ቅድሚ ምቕጻዩ፡ ክጅምር ከሎ ካብ ዘውጽኦ መግለጺትት ህዝቢ ክማሃረሉ ዝግባኦ ዝነበረ እዩ።

5. እዚ ጥራሕ መኣስ ነይሩ፡ ሰውራዊ ባይቶ ድሕሪ'ዚ ናይ ብሓትነት መግለጺ ውልቀ ምልኪ'ዚ፡ ብዕለት 27.06.1991 ንኣባላቱ ኣብ ዘውጽኦ መልእኽቲ '' ሕጂ'ውን ከም ቀደም ጽንዓትን ተወፋይነትን ዝሓትት መድረኽ እነሆ። ካብ'ዚ ዝፍጠር ዘሎ ሓናቒ ኩነታት ንምውጻእ ኩሉ'ቲ ዝካኣል ጻዕርታት ከካይድ እዩ። መላእ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ንምንብርካኽ ወጊድ፤ ንኢድ ምሃብ ወጊድ፤ ንነጻ ውሳኔና ኣሕሊፍካ ምሃብ ወጊድ ብምባል ብጽንዓት ቃልስታቱ ክቕጽል ምዃኑ ንተኣማመን'' ዝብል፡ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዳግማይ ደልሃመት ይኣትዉ ምህላዎም ተገንዚቦም፡ ንመሓውራት ቃልሲ ዘትረረን ዘደልድልን ጸዋዒት ካብ ዘቅረቡ ኣባላት መሪሕነት እዞም ሃለዋቶም ተሸሪቡኒ ዘሎ ብጻይ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን እዮም ነይሮም። ኣንጊሆም እምቢ ንምልኪ! ስለዝበሉ ድማ እዮም እዞም ክልተ ብጾት ግዳይ መጭወይትን ሃለዋት ምጥፋእ ኮይኖም ዘለዉ። ሎሚ 26 ሚያዝያ 1992 ክዝክር ከለኹ፡ ተጋዳላይ ወልደስላሰ ቻንቹ ካድር ማሕበር ሓረስቶት ተሓኤ ዝነበረ፡ ጸኒሑ ሓደ ካብ ቀንዲ ፈለምቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ፤ ድሕሪ ናጽነት ካብ መደበር ወዲ ሸሪፎይ ተጨውዩ ኤርትራ ምስ ኣተወ ዳሃይ ዘይብሉ ዝጠፍኤ፡ ተጋዳላይ ገብሪሂወት ቀለታ ኣባል ተሓኤ ዝነበረ፤ ካብ ሱዳን ተጨውዩ ምስኣተወ ኣብ 2000 ዓ.ም ተፈቲሑ ምስ ሓንቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ክዓዪ ጀሚሩ፡ ኣብ 2001 ዳግማይ ዝተሰወረ፡ ተጋዳላይ ገብረብራሃን ዘርኤ ኣቦ-መንበር ደማሓኤ ዝነበር፡ ካብ ሑመራ ኢትዮጵያ ዝተጨውየን ዝተሰወረን ገላ ውሑዳት ክጠቕስ ከለኹ፡ ግደፍዶ ንነዊሕ ዓመታት ዝፈልጦምን መጋድልቶም ዝነበረስ፡ ኣብ ልዕሊ ስድራኦም ወሪዱ ንዘሎ ማሕበራውን ስነ-ኣኣምራውን ሕሰም ንዝግንዘብ ምረቱ ክሳብ ክንደይ ከምዝኮነ ሕልና ዘለዎስ ይርድኦ እዩ። ጸኒሑ ዝተጋህደ ቅትለትን ማእሰርትን ግፍዕን፤ መቐጸልታ እምበር፡ ሓድሽ ዝተፈጥረ ባህሪ ጉጅለ ህግደፍ ኣይኮነን። ሓደን፡ ክልተን፡ ሰለስተን ክጭወዩን ክስወሩን እንከለዉ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ድምጽኻ ምሕባእ እዩ ድማ፤ ንኢሳያስ ኣሻዲኑ መላእ ሃገር ናብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ህዝባ ቀይርዋ ዘሎ።

በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ፡ እዞም ክልተ ብጾት ን25 ዓመታት ኣደዳ ኩሉ ዓይነት ኣደራዕን ግፍዕን ምዃኖምን ምስዋሮምን ከኣ፤ እቲ ንሳቶምን ብጾቶምን ዘልዓልዎ ቅኑዕን ሰፊሕን፡ ነዊሕ ጠመተ ዝነበሮ ራእይን መግለጺታት ኣብ እዋኑ ሰማዒ እዃ እንተዘይረኸበ፡ ሎሚ ግን፡ ናይ ኣፈጻጽምኡ ብልሓት እዩ ጠፊእዎ ዘሎ እምበር፡ ንመላኺ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ ምሉእ ብምሉእ ኣለልዩ፡ ብመንገዲ ሕድገታት፡ ምጽውዋር፡ ሓቢርካ ምቅላስ፡ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዝሰረቱ፡ ዲሞክራስያዊትን መሰል ዜጋትት እተኽብርን ፍትሓዊት ኤርትራ፤ ኣብ ዑናታት ምልኪ ክትከል ምቅላስ ዝብል ኣምር ኣብ ሰፊሕ ኤርትራዊ ዜጋ ምስፋኑን ኤርትራውያን ጉዳዮም ኣብ ኢዶ ክጭብጡ ምቅላሶምን ክትርእን ክትሰምዕን እንከለኻ፡ ማእሰርትኹም ከንቱ ኣይተረፈን፡ ሰፊሑን ዓንቢቡን እምበር ኣይተቆጽየን፡ ኣብ መደምደምታ ዘብጽሖ መንእሰይ ወለዶን ብጾትን በዚሖም ኣለዉ፡ መላኺ ስርዓት ሰባት ክኣስርን ክስውርን ይኽእል እምበር፤ ንኣታሓሳስብኦምን ርእይትኦምን ግን ከቶ ክኣስር ስለዘይክእል ድማ፡ ምረት ሕሰሞም ጽንዓትን ተወፋይነትን ናይ ቃልሲ እዩ ዝፈጥር። ነቲ ''ንምንብርካኽ ወጊድ፤ ንኢድ ምሃብ ወጊድ፤ ንነጻ ውሳኔና ኣሕሊፍካ ምሃብ ወጊድ ብምባል ብጽንዓት ቃልስታቱ ክቕጽል ምዃኑ ንተኣማመን'' ዝብል ካብ መግለጺታት ውድቦም ድማ ክዉን ገይርዎ ይርከብ።

መንእሰያት ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ሎሚ ስምካ ቀይርካ ኣብ መስትያት ናይ ኮምፒተር ተኸዊልካ ንኣበርክቶን ቃልስን ተጋደልቲ ካብ ምስትንዓቕን፡ ''ሓንቲ ኣይገበሩን እዞም ኣረገውቲ'' ኣብክንዲ ምባልን፡ ሰባት ኣብ ቃልዕ ወጺኦም ደረቶም ገቲሮም ንስለ'ቲ ቅኑዕ ዕላማታት ህዝብን ሃገርን ኣንጊሆም ኩሉቲ ክኸፍልዎ ዝኻኣሉ፡ መጭወይትን፡ መቅተልትን ካብ ሃገሮም ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ተባሪሮምን ዋጋ ይኸፍሉ ምህላዎምን ክሳብ ሕጂ ኣብ ምርብራብ ከምዘለዉን ምግንዛብ ከምዘድሊ ከውካኣልኩም ኣፍቅዱለይ። እርጋን ናይ ዕድመ ጸጋ እዩ። እቲ ዝኸፍኤ ግን ናይ ዕድመ ዘይኮነስ ናይ ኣእምሮ እርጋን እዩ። ቅድሚ እርጋን ንሃገር እንታይ ተበርክት ዝብል ዘታዓዛዝብ እዩ እሞ ሃይ ዳኣ።

በዚ ኣጋጣሚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ደቁን ደቂ ደቑን ብሰላም ሓቂፉ ዝነብረላ፡ ክብራን ልኡላውነታን ዝዓቀበት፡ ሓንትን ብልጽግትን፡ ፍትሕን ርትዕን ዝሰፈና ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምርግጋጽ፡ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ኩሉ ናይ ድሕረትን ምክፍፋልን ምትእኽኻባትን ስምዒታትን ሓራ ኮይኑ፡ ኣብ እንግድዕኡ ንዝተጻዕነ ታሪኻዊ ናይ ቃልሲ ሓላፍነት ክፍጽም ከዘኻክርንን ፡ እቶም ነባራት ተጋደልቲ እውን፡ ካብ ነይሩኒስ እነሀኒ ስለዝኾነ፡ ነፍሲ-ወከፍ እንታይ ተራን ኣበርክቶን ነይርዎ ንታሪኽ ገዲፉ፡ ሕጂ'ውን ህዝቢ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ሕሰምን ስቓይን ንምድሓን ኣብ ቀዳማይ ቦታ ሰሪዑ፡ እንታይ ክፍጽም ኣሎኒ ክብልን ደጊሙ ክሓስብን፡ መሓውራት ናይ ቃልሲ ኣዋሃሂዱ ብሓባር ካብ ምብጋስን እወንታዊ ግደ ካብ ምብርካትን ከምልጥ ከምዘይክእል ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይመርጽን። ወዲ ሰብ ሓላፋይ እዩ፡ ነባሪ ታሪኽ ሓዲግካ ምሕላፍ ግን፡ ዘይሃስስ መዘከርታ እዩ'ሞ ሓቢርና ንታዓጠቐሉ።

ምልኪ ፈራሲ፡ ሕሰም ሓላፊ እዩ!
ዓወት ንውጹዕ ተቓላሳይ ህዝብና!
ስዕረት ንምልካዊ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ!

 

ንዝኽሪ ብጻይናን ሓውናን ኣልኣዛር ቀለተ፡ 16.04.16 ጀርመን ዝዓረፈላ ዕለት ኢያ። ነዛ ዕለት መሰረት ብምግባር ልክዕ ኣብ ዓመቱ ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ ጀርመን ጨንፈር ደቡብን ቤተሰቡን፡ ብሓደ ንነውሕ ዓመታት ዝተጓዓዝና ብጾት መቃብሩ ክንበጽሕ ሕውነትና ክንምስክር ብጸሎትናን ክንዝክሮ ኣብ መዓልቱ መዲብና ኣብ መቃብሩ ብምብጻሕና ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ።

Alazar Kelete 2

ናይ ኣልኣዛር ሓውናን ብጻይናን፡ ጽንዓቱን ቃልሱን ሕውንነቱን ዘይርሳዕ ኣብነታዊ ተመክሮ ስለ ዘርኣየና ምስጋና ይብጸሓዮ፡ ኣምላኽ ክኣ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ይሃቦ፤ ንቤተሰቡን መቕርቦምን እውን ጽንዓት ይሃቦም። በዚ ኣጋጣሚ ንኵሉ ኤርትራዊ፡ ሞት ዝያዳ ንኣብ ስደት ዘሎና ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ንዅላትና ክእለትን ሓይልን ጽንዓትን ይሃበና።

Alazar Kelete 3

ንሓደ ጉዳይ ወይ ተመኩሮ፡ ካለኦት ከዘንትዉልካን ባዕልኻ ተሳታፊኡ ክትነብርን ይፈላለ እዩ። እንተኾነ ንሓደ ተመኩሮ ወይ ፍጻመ ኣብኡ ኮይነ ስለ ዘይረኣኹዎን ዘይተሳተፍኩዎን ኣይቅበሎን ኣይፈልጦን ምባል ጠቓሚ ኣይኮነን። ነቲ ኣብ ዘይነበርካሉ ግዜ ዝተፈጸመ እሞ ክትመሃረሉ ዝግበኣካ፡ ብመጀመርያ በቲ ሎሚ ዝረአ ውጽኢቱ ምምዛን ይከኣል። ካብዚ ሓሊፉ ኣብቲ ተመኩሮ ዝነበሩ ንዘዘንትዉዎ እውን ዋኒነይ ኢልካ ምስትብሃሉ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ብዛዕባቲ ፍጻሜ ዝጸሓፍ ሰነዳት ከም መወከሲኻ ምውሳድ ከኣ ካልእ ትማልን ሎምን ናይ ምትሕሓዝ መንገዲ እዩ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግና እቲ ሽዑ ዝነበረ ንሃብታም ተመኩሮኡ ሒዝዎ ክሓልፍ፡ እቲ ተካኢ ከኣ ከም ብሓድሽ “ሀ” ኢሉ ክጅምር እንተኾይኑ እቲ ናይ ምቅጽጻል ሰንሰለት ይብተኽ። ምብታኸ ከኣ ሳዕቤኑ ብርሰት እዩ።

ነዚ ኣበሃህላ ከም ኤርትራውያን ናብ ተመኩሮና ክንቃንዮ እንከለና፡ ቃልስና ብዙሕ ግና ከኣ ኣብ ሕድሕዱ ዝተሓሓዝ ምዕራፋት ኣለዎ። ርሑቕ ከይከድና ተመኩሮ ብረታዊ ቃልስና ንሕና ዋናታቱ ጥራይ ዘይኮና፥ ካለኦት ወገናት እውን ነዚ ብኹሉ መዳያት ሃብታም ዝኾነ ተመክሮና ክመሃርሉ ዝግበኦም እዩ። ብፍትሓውነት ቃልሲ፡ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ተቓለስቱን ዘይስልኪ ደገፍን ተሳተፍነትን ህዝብን ኣብነታዊ ስለ ዝኾነ። ኣብቲ ማዕበል ቃልሲ ዘይነበረ ሎሚ ግና ተዋሳኢ ዘሎ መንእሰይ ነዚ ተመኩሮ እዚ ከም መንጠርን መበገስን ንናይ ሎምን ጽባሕን ቃልሱ፡ ክመሃሮ፡ ክመራመረሉን ክኽብሮን ናይ ግድን እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ሎሚ ትማሊ ስለ ዘይኮነ፡ ንናይ ሽዑ ድኽመት “ከምዚ ክግበር ኣይነበሮን” ኢሉ ፍትሓዊ ነቐፈታ ተንበረሉ ዝጽላእ ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ካብቲ ጌጋ ዝመሃር ነቲ ዝነቐፎ ጌጋ እንተደጊምዎ ግና ፋይዳ የብሉን። ሕሉፍ ሓሊፉ ንናይ ትማሊ ተመኩሮ ምኽሓድን ምጽላሙን ግና ሎሚ ኮነ ጽባሕ ኣብ ዕንክሊል ምንባር ምዃኑ ግንዛበ ክውሰደሉ ዝግበኦ እዩ።

ነዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ከተገናዝብ ክትክእል፡ ኣርሒቑ ዝርኢ ፍትሓውን ደሞክራስያውን ኣተሓሳስባ ምውናን ናይ ግድን እዩ። ኣብዚ እዋንዚ ፍትሓውነትን ደሞክራስያውነትን ከከም ኩነታትካ ብዝምድናዊ ዓይኒ ክረኣዩ ምዕዛብ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ብውሑዱ ግና ኣብ ደሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ግዝኣተ ሕግን ዝኣምኑ ኣካላት ክሰግርዎም ዘይግበኦም መሰረታዊ መትከላት ኣለዉ። ካብዚኣቶም ትካላዊ ኣሰራርሓን ግዝኣት ኣብዘሓን ብቐዳምነት ዝጥቀሱ እዮም። ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ኮኑ ውድባዊ ኣካላት እንታይ ክገብሩ ከም ዝፍቀደሎም እንታይ ከይገብሩ ከም ዘይፍቀደሎም ዝድረትን ነናትካ ሓላፍነት ዘነጽርን መርሆ እዩ። ነዚኣቶም ኣትሪርካ ከይሓዝካ ብዛዕባ ደሞክራሲ ጠጥዕሙ ምምዳር ፍረ ኣይህልዎን።

ኣብዚ እዋንዚ ናይዚ ደሞክራስያዊ መትከላት ቅዩድ ዘይምዃን ጸገም ይፈጥር ከም ዘሎ ብዙሕ ኣብነታት ምቕራብ ይከኣል። ንኣብነት በዚ መንጽር ናብ ጉጅለ ህግደፍ እንተማዕደና፡ ናይቲ ግንባር ኣቦመንበር ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣየኽብርን ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣሰራርሓ’ውን ኣይቅበልን። ብመንጽር እዚ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታትን ሞያዊ መዳያትን ኢዱ ከእቱ ንዕዘቦ። ብዓብይኡ ድማ ካብ ሕገመንግስቲ ጀሚርካ ዝኾነ ስኑድ ናይ ኣሰራርሓን ዝምድናን ቅዲ የብሉን። ኣዝዩ ውሱን እንተለዎ ከኣ ይጥሕሶ። እዚ ኩሉ ደሚርካ ክረአ እንከሎ ጉጅለ ህግደፍ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ መላኺ መራሒኡ፡ ነዚ ኣገባብ ዝመርጽ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ተመለስ ዝብሎ ዘየብሉ፡ ከም ድላዩ ክዕንድር ስለ ዝደለየ እዩ። ክቐትል፡ ክኣስር፡ ውግእ ክኸፍት፡ ንብረት ህዝቢ ክምንዝዕ ኩሉ ዓይነት መሰላት ክግህስ እንከሎ መኒኻ ዝብሎ የብሉን። ኣብ ከምዚ ኩነታት “ሕጊ ጥሒስካ” ከይበሃል ብዘይ ቅዋምን ሕግን ክመርሕ ወሲኑ። ንሱስ ድሕሪ ሕጂ ናብ ሕግን ስርዓትን ከምዘይምለስ ነፊጹ እዩ። ንሕናኸ ካብዚ ግናይ ተመኩሮኡ እንታይ ንመሃር እዩ እምበኣር እቲ ከነቕልበሉ ዝግበኣና ቁምነገር።

መስርሕ ደሞክራሲ ብባህሪኡ ብዙሓት ዘሳትፍ እዩ። እዞም ብዙሓት ክንድቲ ብዝሖም ከድምዑ፡ ናተይ ኢሎም ከስርጽዎን ክምርሕሉን ዝኣምንዎ ኣተሓሳስባታት ኣለዎም። ብሓባር ክሳብ እተሰለፍካ ዝፈላሊ ጉዳያት ከፍጠር እንከሎ ከም ሓደ ብሃንደበት ዘጋጠም ሓደጋ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሓባር ቃልሲ ከም ውሁብ እትጽበዮ እዩ። ምስ ኣጋጠመ ድማ ንናይ ኩልኻ ኣተሓሳስባ ዕድል ብዝህብ ብናይ እንካን ሃባን መርሆ ምፍታሑ መለለይ ደሞክራስያዊ ኣተሓሕዛ እዩ። ኣብ ንኩልኻ ዘማእክል ጭብጢ ክትበጽሕ ከኣ “ኣነ ቅኑዕ እየ፡ ካለኦት ግና ግጉያት” ካብ ዝብል ስስዐ ክትላቐቕ ዘይስገር እዩ። ካብ ጸቢብነትን ትምክሕትን ርሒቕካ፡ ተጸዋርነትን ሕድገትን ዕጥቅኻ ክኾኑ ከኣ መተካእታ የብሉን።

ከምቲ ዝተጠቕሰ ብዙሓት ኮይንካ ሓደ ዕላማ ከተዕውት ክትቃለስ እንከለኻ ኣብ ሓደ ጉዳይ ብዙሓት መማረጺ ሓሳባት ክቐርቡ እትጽበዮ እዩ። ነዚ ሓሳባት ኣቀራሪብካ ኣብ ሓደ ንኹልኻ ዘሰማምዕ መማረጺ ሓሳብ ክትበጽሕ ምኽኣል ቀዳምነት ዝወሃቦ ምርጫ እዩ። እዚ ኣብ ዘይኮነሉ ከኣ ካብቲ መማረጽታት እቲ ብዙሓት ዝደገፍዎ ሓሳብ ንኹልኻ ዝገዝእን ዝትግበርን ውሳነ ክኸውን ኣብ ደሞክራስያዊ ኣሰራርሓ መባእታዊ እዩ። ድሕሪ ኣብ ውሳነ ምብጻሕ ኣብቲ ናብ ውሳነ ንምብጻሕ ክካየድ ዝጸንሐ ልዝብ ዝለዓሉ ዝነበሩ ሓሳባት ቅድሚት ኣይመጹን እዮም። ንርኢቶ ውሑዳት ኣብቲ ቅድሚ ውሳነ ዝካየድ ክትዕ ማዕረ ዕድል ይወሃቦ። ድሕሪ ውሳነ ድማ ክትግር ዘይኮነስ ንክስማዕ መሰል ምሃብ ደሞክራሲያዊ ኣተሓሕዛ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብቲ ውሳነ ዘይተጠቕሱ ግና ድማ ኣብ ግዜ ክትዕ ዝለዓሉ ዝነበሩ ነጥብታት ንቕድሚት ኣምጺእካ ከተተግብር ምፍታን ሳዕቤኑ ጸገም ስለ ዝኾነ ቅቡል ኣይኮነን።

Ethiopia announces arrest of '98 Eritrea sponsored' rebels in last 2 months

Ethiopia’s security forces have disclosed the arrest of 98 ‘Eritrean sponsored anti-peace elements’ in the past two months alone, the state-run FANA Broadcasting Corporate (FBC) reported on Friday.

According to FBC, the west Tigray zonal administration confirmed that the arrested persons were trying to cross into Ethiopia after having received training to execute a mission by Eritrean-based terrorist organizations, Ginbot 7 and Oromo Liberation Front (OLF).

A senior security official of the zone, is reported to have disclosed that the ‘anti-peace elements’ were arrested as a result of coordinated efforts of the defense force and local residents.

‘‘According to him, 15 of them were arrested this week while attempting to enter into the central part of the country to attack socio-economic institutions,’‘ the FBC report added.

Tensions between the two countries have been simmering with the most recent being claims by Ethiopia that Eritrea-backed rebels were behind an attempt to attack the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) project.

Ethiopia has also accused Eritrea of accommodating persons behind the Amhara and Oromia protests that have swept through the country since November 2015. Ethiopia is currently under a state of emergency which was imposed to quell the unrest.

Eritrea achieved independence from Ethiopia in 1993 after decades of armed struggle. In 1998, the two neighbouring countries fought a two-year long war over their disputed border which has claimed the lives of at least 70,000.

The two countries have had tense relations as a peace deal signed in 2000 to end the war has never been fully implemented.

Source=http://www.africanews.com/2017/04/22/ethiopia-announces-arrest-of-98-eritrea-sponsored-rebels-in-last-2-months//

መንእሰይ ኤርትራ ሎሚ ካብ ሃገሩ ክወጽእ እንከሎ ብዛዕባ ህዝቡን ከባቢኡን እኹል ፍልጠት ቀሲሙ ይወጽእ ስለዘየለ፥ ኣብ ደገ ምስ በጽሐ ካብቲ ልምዱ፡ ባህሉን ሕብረተሰባዊ ምትእስሳሩን ወጺኡ ምስ ባህሊ፡ ቋንቋን ታሪኽን ናይቲ ዝኽዶ ዘሎ ሃገር ክፈልጥ ወይ ክመሃር’ኳ ሒዅ እንተበለ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ መንነት ሓኺኹ ክዋሳእ ከጸግሞ ምዃኑ ርዱእ እዩ። በዚ ሎሚ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ምልኪ ዘጸንሐ መንእሰይ ኣብ ሃገሩ ናይ ትምህርቲ ዕድሉ ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኑ ጉዳይ ሃገራዊ ባህሊ ይኹን ልምድታትን ክብርታትን ጐስይዎም ክሓልፍ ናይ ግድን እዩ።

መንእሰይ እንከሎ ገና ኣብ ገዛእ ዓዱ ምስ ወለዱ ይኹን፡ ኣብ ትምህርቲ ክመሃር እንከሎ ቅድም ቀዳድም ብጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ክመሃርን ክፈልጥን እዩ ዝግበኦ ዝነበረ። ድሕሪ እዚ እቲ ካብ ሕብረተሰባት ዓለም ፍሉይ ምዃኑ ክመሃር ዘይኮነስ ምስ ሕብረተሰብ ዓለም ከመይ ኢሉ ይወሃሃድን ምስቲ ዘሎ ባህልን ልምድን ይዛመድን ክፈልጥ ከኣ በመጠኑ ኣብታ ዝተወልደላ ሃገር ትምህርቲ ክቐስም ምተገበአ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ዕጹው ሳንዱቕ ኣእቲኻ ሃገራዊ መንነት ዝድንፍዓሉ ኣገባብ ገዲፍካ፥ ብዛዕባ ኣውራጃ፥ ቀቢላን ሃይማኖትን ምስ እትጉስጉስ ነቲ ሃገራዊ ስምዒትን መንነትን ዘራጉድ ኣይከውንን። ምኽንያቱ ምስ ከባቢኡን መላእ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ሃገሩን ምልላይ ከምኡ እውን ምስ ባህሉን ልምዱን ክፋለጥ ከምዘለዎ ዘይምግባር ሃሳዪ ገደ ኣለዎ።

ሃገራውነት ካብ ኣውራጃነት፡፥ ቀቢላነትን ሃይማኖትን ኣዝዩ ዝፈለ ኢዩ። ምኽንያቱ፥ ሃገር ናይ ሓባር ስምዒትን መንነትን ስለዝኾነ ዘይቁርመም ዘይሽርመም ብምዃኑ። እዚ ከኣ ንሃገራውነት ዝምልከት ተኣማንነትን ተወፋይነትን ይጠልብ። እዚ ተኣማንነትን ተወፋይነትን እዚ ከኣ እዩ ንሓርበኝነት ፈጢሩ ታሪኻዊ ቅያ ዝፈጸመ። እዚ ታሪኻዊ ቅያ እዚ በቶም ቀዳሞት ወለድናን ኣያታትናን ዝተፈጸመ ንውሉድወለዶ ዝሰጋገር እምበር፡ ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ ደው ዝብል ኣይኮነን። እዚ ሓዲሽ ወለዶ ካብዚ ታሪኽ እዚ ነቒሉ እዩ ነቲ ሃገራዊነቱ ኣዕዚዙ ከኽብሮን ክከናኸኖን ዘኽእሎ። ሎሚ እዚ ሓዲሽ ወለዶ ግና እቲ ጽንሰ ሓሳብ ሃገራውነት ዳርጋ ግዚኡ ዝሓለፈ ኣምስሉ ኣብ ዝሕዘሉ እዋን ነቲ ታሪኻዊ ምትእስሳር ህዝቢ ኤርትራ ክሃስዮ እዩ።

ንሃገራውነት ዝምልከት ካብ ዝሓለፉ ኣቦታትናን ኣደታትናን ምስ ናይ ሎሚ መንእሰያት ክወዳደር ከሎ ዝያዳ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕትን ናይ ዓለም ባህልን ተቓሊዑ ከም ዝርከብ ኣሉ ዘይበሃል እዩ። ኣብ ግዜ ጣልያን ይኹን እንግሊዝ ከምኡ እውን ኣብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ እዛ ዘፍቅራ ሃገሩ ተበጅዩን ደምዩን እዩ። ከምዚ ክገብር እንከሎ ኣብ ወገን፡ ዓሌት ወይ ሃይማኖት ተጸጊዑ ዘይኮነስ ኣብ ሃገራውነት ዝያዳ ተሪሩ ስለ ዘትከለን ዝኣመንን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣዕቊቡ እዩ ምእንቲ ሃገሩን ሃገራዊ መንነቱን ሰሚሩ ዝተቓለሰ። እዚ ሓዲሽ ወለዶ እምበኣር ነዚ ሓርበኝነት እዚ ካብ ዝሓለፈ ወለዶ ናይ ምርካብ ግዜን ኩነታትን ስለ ዘይረኸበ፥ ከምኡ’ውን እቲ መላኺ ስርዓት ናብ ረብሓኡ ክልውጦም ነቶም መንእሰያት ስለ ዘደናገሮም ከምቶም ዝሓለፉ ወለዶም ክኾኑ ኣይክእሉን።

ብዙሓት ካብ መንእሰያትና እቲ ሃገራዊ ሓርበኝነት ምስ ክብርታት ሃይማኖትን ባህልን ከምኡ እውን ምስ ዓሌት ብምትእስሳር ልዕሊ ሃገር ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኣዮም ይኸውን። እዚ ኣብ ዝኸድዎ፥ ነቲ ህይወት ናይቲ ዝለውዎ ሃገር ባህሊ ምስቲ ዝነበርዎን ዘጋጠሞም ጭንቅን መከራን ኣዛሚዶም ንውልቀይ ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባን ዕግበትን ይበጽሑ እሞ፡ ጉዳይ ሃገር ዘይኮነስ ተገዳስነቶም ዝያዳ ኣብ ዓሌቶም፡ ኣውራጃኦም ወይ ሃይማኖቶም ክጽግዑ ይግደዱ። እዚ እንታይ ትዓብስ ሃገር እያ፥ ንእስነተይ ዘብለየት ወይ ዘይረብሓኩላ ናብ ዝብል ስምዒትን ነቲ ብሓባር ዝጠምሮም ሃገራውነት ብቐሊሉ ናብ ምዝንጋዕ ከዘንብሎም ይኽእል። ብዘይካዚ እቲ ሓቢርካ ምስራሕ ይኹን ንረብሓ ኩሉ ዝጠመተ ሓሳብ ምስኡ ይህሰ። ካብዚ ዝነቐለ ምስቲ ምምሕያሽ ናብራኦምን ዝረኽብዎ ሰላምን ቅሳነትን ተደሚሩ ሃገር ይኹን ሃገራውነት ብዙሕ ዘተሓሳስቦም ኣይክውንን። ከምኡ ነይሩ እንተዘይከውን ከኣ ነቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ከነኣእስዎን ከመራስሕዎን ኣይመተመጣጠሩን።

ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ዓለም ፋሕ ኢሉ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ብነንበይኑ ባህልን ልምድን ክጽሎ ምዃኑ ብሩህ እዩ። እዚ ውን ብወገኑ ገለ ኣሉታዊ ሳዕበናት ከየሕደረ ኣይክተርፍን እዩ። እቲ ሃገራዊ ባህልን ልምድን ተሪፉ ናይ ካልኦት ባህልታትን ልምድታትን ክሕዝ እንከሎ እታ ሃገር ዝነበራ ታሪኽን ክብርታትን ክትንከፍ ይኽእል እዩ። እቲ ሐሕማቑ ልምድን ባህልን ኣይተረፍ ማለት ዘይኮነስ፥ ባህልኻን ልምድኻን ምኽባርስ ኣገዳስነት ኣለዎ። እዚ ናይ ባህልኻ፡ ልምድኻ፡ ታሪኽካን ክብርታትካን ምኽባር ከኣ ምስ ኣውራጃ ወይ ምስ ዓሌት ወይ ሃይማኖት ክተኣሳሰር የብሉን። ብዛዕባ ዝኾነት ትኹን ሃገር ፍልጠት ምቕሳም ናብ ዓሌት፥ ሃይማኖትን ኣውራጃን እንተወሲድናዮ ጎናዊ ሳዕቤናቱ ቀሊል ኣይከውንን እዩ።

ናይ ተክኖሎጂ ምዕብልና መንእሰያት ኣብ ነንሓድሕዶም ርክብ ገይሮም ናይ ምምይያጥን ሓሳብካ ምግላጽን ዕድል ክረኽቡ ሓጊዙ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መንእሰይ ግቡእ ፖለቲካዊ ተረድኦ እንተዘየልይዎ፡ ናብ ዘይተደልየ ኣቕጣጫ እዩ ዘምርሕ። ካብዚ ነቒሉ ከኣ ናቱ ፍልስፍና፡ እምንቶን ርድኢትን ብምኽታል ነቲ ፖለቲካዊ ፍልጠት ብቄናን ክርደኦ ይኽእል። ኣብ ከምዚ ኩነት ከኣ እዩ መንእሰይ ብቃሕ ዝበሎ መንገዲ ክኸይድን ነቲ ግቡእ ጥርናፈ ስሒቱ ብኣሉታ እንተስ ክጸሉ ወይ ክጽሎ ዝግደድ። እዚ እዩ ድማ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣያታቱ፡ ኣቦታቱን ኣደታቱን “ኣይጠቕሙን እዮም። ሓንቲ ኣይሰርሑን።” እናበለ ዝኸስስን፥ ነቲ ዝተሰርሐ ታሪኽ ናይ ምንሻውን ከምዘይነበረ ገይሩ ብኣሉታ ንምግላጽን ዝመጣጠር። ስለዚ እዚ ናይ ምዕባለ ተክኖሎጂ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ብዘይምኽኣልና እነሆ ጥዑይ ዝኾነ ዝምድናን ርክብን ኣብ ፍጣር መንእሰይ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ።

ስምዒታቱ ብትሑት ዝንባለታት ክጽለው እንከሎ፡ ሃገራውነት ዘህስስ እምበር ዘደንፍዕ ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን እቲ መን ምዃንካ ዝገልጽ ዝርዝር መንነት ይተሓኸኽ ወይ እውን ክጥቀስ የብሉን ማለት ዘይኮነስ፡ ልዕሊ ሃገራዊ መንነት ክኸውን የብሉን ንምባል እዩ። ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ሓደ ሃገር ምስ እትኸይድ ኩሉ ግዜ ዝሕተት ሕቶ ኣሎ። እዚ ሕቶ እዚ ከኣ መንነትካ ዝምልከት ትሕተት። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ “ኣነ ኤርትራዊ” ትብል እምበር ኣነ ሰንሒት፥ ባርካ፥ ወይ ከኣ ትግርኛ፡ ብለን” ኩናማ… ወዘተ ኣይኮንካን እትብል። ስለዚ ነቲ ዝተሓቛቑፈና፡ ዘሳንየናን ብሓባር ከንብረና ዝኽእልን ሃገራዊ መንነትና ካብ ዘህስሱ ተግባራት ክንጥንቀቐ ይግባእ።

By Selam Kidane and Martin Plaut
 

A devastating famine has hit the Horn of Africa. El Nino has taken a terrible toll on the people across the region and Eritrea is no exception. The coming famine across the Horn was covered by the New Statesman a year ago, with predictions of its severity which have tragically come true.

An appeal by the UK’s Disaster Emergency Appeal has raised over £54m four weeks after it was launched. But unlike the victims in Somalia, Ethiopia and Kenya, the people of Eritrea are unable to benefit from this generosity.

The reason for this tragedy is simple: the Eritrean regime, led by the dictatorial Isaias Afewerki, is refusing all outside help. Denial is official government policy. Quoting the President the official media declared in January 2016: “The country will not face any crisis in spite of reduced agricultural output.”

But evidence of the scale of the suffering, particularly among the children, is now filtering out. It is being smuggled out by men and women of the “Freedom Friday” resistance network, at great personal risk. If they are discovered they will be jailed, indefinitely, and almost certainly tortured.

Nurses and carers working in clinics across the country have been banned from using their cell-phones, but some have dared to take the images below, and sent them abroad, in a desperate attempt to make the plight of these children know.

Picture1

 

These photographs are from the town of Mendefera. Normally a bustling market town, in the fertile Southern region of Eritrea, it has a range of small scale factories that provide employment and an income.

 

But villagers in the vicinity, including Areza, Mai Dima, Awha, Adi Quala, Mai Mine, Enda Gergis, Adi Felesti, have been badly hit by the drought. These pictures are from the clinic in Mendefera, to which the children have been brought. The pictures and the information has been anonymized, for their security.

 

Since January this year 66 children, many of them babies, have been brought into the clinic suffering from acute forms of malnutrition the clinics were unable to cope with. Many revived, but two died and a further four children were sent to Asmara for specialist treatment.

Picture 2They suffered from the swollen bellies typical of kwashiorkor, a severe type of malnutrition – the result of an extreme shortage of protein in their diet.

The symptoms include swollen abdomens, skin disorders (hypo and hyper pigmented skin) and excessive fluid retention throughout the body.

 

Health workers believe they are only seeing the tip of the iceberg.

Most children are simply not being brought to the clinics and the actual scale of the crisis is much more severe.

A national crisis

In other areas of the country the situation is, if anything, more dangerous.

There are reports of cholera in the area around the western town of Barentu. Villagers are having to draw water from pits dug into the Mereb river.

More than 1,300 patients were registered at one makeshift clinic when these images were smuggled out of the country in October last year. Thirteen deaths had been registered by the health workers. Teams of doctors were sent into the area to try to halt the spread of the cholera while roads were closed, transport halted and movement into and out of the effected areas has been tightly controlled. Members of the local militia, the police and the army were closely restricting movement.

Picture 4

There were reports of medical teams being sent to attend the cholera outbreak in remote areas, leaving their the patients in hospital unattended.

The medics said there is constant pressure from security agents, who warn them warn them not to take any photos not and tell any one about what is taking place.

An aid worker operating inside Sudan described families crossing the border to seek aid. He said that those who arrived spoke of acute shortages of food and water. These people come from the remote regions of western Eritrea where villagers are used to some of the most challenging of circumstances. If they believe it is time to pack up and leave the situation must be very serious indeed.

 

Government in denial

Obtaining accurate information from Eritrea is extremely difficult, since the government prevents aid agencies and many UN organisations from operating.

As one crisis warning system put it: “The Eritrean government severely restricts the access of humanitarian actors inside the country. Very little is known about humanitarian needs: Unicef estimates that the total affected population is 1.5 million.”

The UN’s children’s agency, Unicef, reported that: “Data from the Nutrition Sentinel Site Surveillance system indicates an increase in malnutrition rates over the past few years in four out of six regions of the country, with 22,700 children under five projected to be affected by severe acute malnutrition (SAM) in 2017.

This crisis was not unforeseen.

Picture5

A year ago, aid agencies were already warning that the situation was looking bleak.

Satellite imagery showed the scale of the looming drought.

Current maps of the region now show no information for Eritrea: it is almost as if the country has vanished from the face of the earth.

Eritreans have become the silent victims of their President’s unwillingness to call for aid, and the inability of the international community to come to their aid.

Source=https://martinplaut.wordpress.com/2017/04/19/the-famine-the-eritrean-government-doesnt-want-you-to-know-about/

Africa, Eritrea,

H

By Selam Kidane and Martin Plaut
 

A devastating famine has hit the Horn of Africa. El Nino has taken a terrible toll on the people across the region and Eritrea is no exception. The coming famine across the Horn was covered by the New Statesman a year ago, with predictions of its severity which have tragically come true.

An appeal by the UK’s Disaster Emergency Appeal has raised over £54m four weeks after it was launched. But unlike the victims in Somalia, Ethiopia and Kenya, the people of Eritrea are unable to benefit from this generosity.

The reason for this tragedy is simple: the Eritrean regime, led by the dictatorial Isaias Afewerki, is refusing all outside help. Denial is official government policy. Quoting the President the official media declared in January 2016: “The country will not face any crisis in spite of reduced agricultural output.”

But evidence of the scale of the suffering, particularly among the children, is now filtering out. It is being smuggled out by men and women of the “Freedom Friday” resistance network, at great personal risk. If they are discovered they will be jailed, indefinitely, and almost certainly tortured.

Nurses and carers working in clinics across the country have been banned from using their cell-phones, but some have dared to take the images below, and sent them abroad, in a desperate attempt to make the plight of these children know.

Picture1

 

These photographs are from the town of Mendefera. Normally a bustling market town, in the fertile Southern region of Eritrea, it has a range of small scale factories that provide employment and an income.

 

But villagers in the vicinity, including Areza, Mai Dima, Awha, Adi Quala, Mai Mine, Enda Gergis, Adi Felesti, have been badly hit by the drought. These pictures are from the clinic in Mendefera, to which the children have been brought. The pictures and the information has been anonymized, for their security.

 

Since January this year 66 children, many of them babies, have been brought into the clinic suffering from acute forms of malnutrition the clinics were unable to cope with. Many revived, but two died and a further four children were sent to Asmara for specialist treatment.

Picture 2They suffered from the swollen bellies typical of kwashiorkor, a severe type of malnutrition – the result of an extreme shortage of protein in their diet.

The symptoms include swollen abdomens, skin disorders (hypo and hyper pigmented skin) and excessive fluid retention throughout the body.

 

Health workers believe they are only seeing the tip of the iceberg.

Most children are simply not being brought to the clinics and the actual scale of the crisis is much more severe.

A national crisis

In other areas of the country the situation is, if anything, more dangerous.

There are reports of cholera in the area around the western town of Barentu. Villagers are having to draw water from pits dug into the Mereb river.

More than 1,300 patients were registered at one makeshift clinic when these images were smuggled out of the country in October last year. Thirteen deaths had been registered by the health workers. Teams of doctors were sent into the area to try to halt the spread of the cholera while roads were closed, transport halted and movement into and out of the effected areas has been tightly controlled. Members of the local militia, the police and the army were closely restricting movement.

Picture 4

There were reports of medical teams being sent to attend the cholera outbreak in remote areas, leaving their the patients in hospital unattended.

The medics said there is constant pressure from security agents, who warn them warn them not to take any photos not and tell any one about what is taking place.

An aid worker operating inside Sudan described families crossing the border to seek aid. He said that those who arrived spoke of acute shortages of food and water. These people come from the remote regions of western Eritrea where villagers are used to some of the most challenging of circumstances. If they believe it is time to pack up and leave the situation must be very serious indeed.

 

Government in denial

Obtaining accurate information from Eritrea is extremely difficult, since the government prevents aid agencies and many UN organisations from operating.

As one crisis warning system put it: “The Eritrean government severely restricts the access of humanitarian actors inside the country. Very little is known about humanitarian needs: Unicef estimates that the total affected population is 1.5 million.”

The UN’s children’s agency, Unicef, reported that: “Data from the Nutrition Sentinel Site Surveillance system indicates an increase in malnutrition rates over the past few years in four out of six regions of the country, with 22,700 children under five projected to be affected by severe acute malnutrition (SAM) in 2017.

This crisis was not unforeseen.

Picture5

A year ago, aid agencies were already warning that the situation was looking bleak.

Satellite imagery showed the scale of the looming drought.

Current maps of the region now show no information for Eritrea: it is almost as if the country has vanished from the face of the earth.

Eritreans have become the silent victims of their President’s unwillingness to call for aid, and the inability of the international community to come to their aid.

orn of Africa

The famine the Eritrean government doesn’t want you to know about

By Selam Kidane and Martin Plaut
 

A devastating famine has hit the Horn of Africa. El Nino has taken a terrible toll on the people across the region and Eritrea is no exception. The coming famine across the Horn was covered by the New Statesman a year ago, with predictions of its severity which have tragically come true.

An appeal by the UK’s Disaster Emergency Appeal has raised over £54m four weeks after it was launched. But unlike the victims in Somalia, Ethiopia and Kenya, the people of Eritrea are unable to benefit from this generosity.

The reason for this tragedy is simple: the Eritrean regime, led by the dictatorial Isaias Afewerki, is refusing all outside help. Denial is official government policy. Quoting the President the official media declared in January 2016: “The country will not face any crisis in spite of reduced agricultural output.”

But evidence of the scale of the suffering, particularly among the children, is now filtering out. It is being smuggled out by men and women of the “Freedom Friday” resistance network, at great personal risk. If they are discovered they will be jailed, indefinitely, and almost certainly tortured.

Nurses and carers working in clinics across the country have been banned from using their cell-phones, but some have dared to take the images below, and sent them abroad, in a desperate attempt to make the plight of these children know.

Picture1

 

These photographs are from the town of Mendefera. Normally a bustling market town, in the fertile Southern region of Eritrea, it has a range of small scale factories that provide employment and an income.

 

But villagers in the vicinity, including Areza, Mai Dima, Awha, Adi Quala, Mai Mine, Enda Gergis, Adi Felesti, have been badly hit by the drought. These pictures are from the clinic in Mendefera, to which the children have been brought. The pictures and the information has been anonymized, for their security.

 

Since January this year 66 children, many of them babies, have been brought into the clinic suffering from acute forms of malnutrition the clinics were unable to cope with. Many revived, but two died and a further four children were sent to Asmara for specialist treatment.

Picture 2They suffered from the swollen bellies typical of kwashiorkor, a severe type of malnutrition – the result of an extreme shortage of protein in their diet.

The symptoms include swollen abdomens, skin disorders (hypo and hyper pigmented skin) and excessive fluid retention throughout the body.

 

Health workers believe they are only seeing the tip of the iceberg.

Most children are simply not being brought to the clinics and the actual scale of the crisis is much more severe.

A national crisis

In other areas of the country the situation is, if anything, more dangerous.

There are reports of cholera in the area around the western town of Barentu. Villagers are having to draw water from pits dug into the Mereb river.

More than 1,300 patients were registered at one makeshift clinic when these images were smuggled out of the country in October last year. Thirteen deaths had been registered by the health workers. Teams of doctors were sent into the area to try to halt the spread of the cholera while roads were closed, transport halted and movement into and out of the effected areas has been tightly controlled. Members of the local militia, the police and the army were closely restricting movement.

Picture 4

There were reports of medical teams being sent to attend the cholera outbreak in remote areas, leaving their the patients in hospital unattended.

The medics said there is constant pressure from security agents, who warn them warn them not to take any photos not and tell any one about what is taking place.

An aid worker operating inside Sudan described families crossing the border to seek aid. He said that those who arrived spoke of acute shortages of food and water. These people come from the remote regions of western Eritrea where villagers are used to some of the most challenging of circumstances. If they believe it is time to pack up and leave the situation must be very serious indeed.

 

Government in denial

Obtaining accurate information from Eritrea is extremely difficult, since the government prevents aid agencies and many UN organisations from operating.

As one crisis warning system put it: “The Eritrean government severely restricts the access of humanitarian actors inside the country. Very little is known about humanitarian needs: Unicef estimates that the total affected population is 1.5 million.”

The UN’s children’s agency, Unicef, reported that: “Data from the Nutrition Sentinel Site Surveillance system indicates an increase in malnutrition rates over the past few years in four out of six regions of the country, with 22,700 children under five projected to be affected by severe acute malnutrition (SAM) in 2017.

This crisis was not unforeseen.

Picture5

A year ago, aid agencies were already warning that the situation was looking bleak.

Satellite imagery showed the scale of the looming drought.

Current maps of the region now show no information for Eritrea: it is almost as if the country has vanished from the face of the earth.

Eritreans have become the silent victims of their President’s unwillingness to call for aid, and the inability of the international community to come to their aid.

መበል 13 ዓመታዊ ኣኼባ ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ንወጻዒ ስርዓት ህግደፍ ዘገልግል ኣካል ብናይ ሓባር ድምጽን ተግባርን ኣብ ኔዘርላንድስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምትሕብባር ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዘለዉ መቓልስቶም ኣበርዒኑ። ንተግባራት ህግደፍ ዝኹን መዘክራት ሰደህኤ እዚ ኣኼባ ንምክያድ ክንቀሳቀሱ እንከለዉ ኣብ ኢድ ሓለፍቲ ኔዘርላንድስ ነይሩ እዩ። እዚ ሓደ ኣካል ናይቲ ናይ ተቓውሞ መልእኽታት እዩ። እዚ ዓመታዊ ተረኽቦ ናይ መህግደፍ (ክንፊ መንእሰይ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝዓረደ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን)  ኣብ 13ን 17 ማዝያ 2017 ኣብ ሆላንድ ከተማ ቨልድሆቨን ክካየድ እዩ ተመዲቡ ነይሩ። እንተኾነ ቅድሚ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዲክታቶር ኢሳይያስ ኣፈወርቂ የማነ ገብረኣብ ከምቲ ዝለመዶ ምምዳሩ እዩ ምሉእ ብምሉእ ተኣጊዱ።

ከንቲባ ከተማ ቨልድሆቨንን ንሱ ዝመርሖ ሽማግለን ኣብ ከባቢ እቲ ኣኼባ ክግበረሉ ተሓሲቡ ዝነበረ ቦታ ይቃወሙ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን 100 ዝኾኑ ምስተኣስሩ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ከየስዕብ ብምስጋእ ብ14 ማዝያ እዮም ነቲ ኣኼባ ኣጊደምዎ። ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ሃንዳሲ ዝኾነን ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝርዝር ገበነኛታት ዝሰፈረን የማነ ገብረኣብ ኣብቲ ኣኼባ ክህሉ እዩ ምስተባህለ፡ ክሳብ 2,500 ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ኔዘርላንድስ ወጻኢ ከባቢ ኤውሮጳ ኣብ 15 ማዝያ ናብቲ ቦታ ኣኼባ ክመጹ መደብ ከም ዝነበረ ዝሕብር ጸብጻባት ማርቲን ፕላውት  እውን ነይሩ እዩ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብዛዕባዚ ጉዳይ ንመንግስታት ጀርመን፡ ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ኢጣልያ፡ ዋላውን ንኔዘርላንድስ ነዚ መንግስቲ ህግደፍ ኣተሓሳስባ መንእሰያት ንምብልሻው ዝጥቀመሉ ኣኼባ ከየፍዱ ከተሓሳስብ ጸኒሑ እዩ። ሰደህኤ ብኣድራሻ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ንግስነት ኔዘርለንድስ ኣቶ በርት ኮአንደርስ ኣብ ዝለኣኾ፡ እዚ መሳርሒ ወጽዓ ህግደፍ ዝኾነ ፈስቲቫል ኣብ ኔዘርላንድስ ክጋባእ ፈቓድ ምርካቡ፡ ዓሚቕ ሻቕሎቱ ዘንጸባርቕ ናይ ተቓውሞ መዘክር፡ ልኢኹ’ዩ።  

20.04.2017 Holland Demo 2

 እቲ መዘክር፡ “ንሕና ሰዲህኤ እዚ ተግባር ነቲ ቅድሚ ሕጂ በቲ ንኔዘርላንድስ ዝመርሕ ዘሎ ፓርላማ ዝመርሖ ቤት ፍርዲ ብዛዕባዚ ሕጂ ክእከብ ዝደሊ ዘሎ ኣካል ንእተዋህበ ብይንን ተሪር መርገጽ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ኣንጻር ግህሰታት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራን ዝጻባእ እዩ ዝብል እምነት ኣለና” ዝብል ትሕዝቶ ነይርዎ።

The 13th annual gathering of an organ in Europe serving the repressive regime in Eritrea was foiled by a joint voice and action of Eritreans in the Netherlands and the support of their compatriots across Europe. Among others, EPDP's condemnatory memo was already in the hands of Dutch authorities by the time the festival activities were about to be launched.  This annual event of the so-called YPFDJ for (Youth wing of the ruling Popular Front for 'Democracy and Justice' in Asmara), scheduled for 13 and 17 April in Veldhoven, Holland, was ordered to shut down  before it could be addressed by Yemane Ghebreab, the senior advisor of the Eritrean dictator, Isaias Afeworki.

 

The Mayor of Veldhoven and his council took the action on Friday, 14 April, fearing continued violence after the arrest of  some 100 Eritrean protesters near the venue of the event. There were reports (Martin Plaut) that over 2,500 Eritreans from the rest of Europe were to join the protesters in Veldhonven by Saturday 15th April after learning that  at hand was Yemane Ghebreab, suspected to be one of the potential culprits identified in the UN list of perpetrator of "crimes against humanity"  in Eritrea during the past quarter of a century. 

The Eritrean People's Democratic Party (EPDP), which never failed in the past to urge Germany, Sweden, Norway, Italy and even the Netherlands, was once against among other voices to ask Dutch authorities not to allow this propaganda outfit of the Eritrean regime to hold a gathering in order to brainwash young Eritreans. Addressed to Mr. Bert Koenders, the Foreign Minister of the Kingdom of the  Netherlands, EPDP's protest memorandum  expressed "dismay and profound disappointment" that the YPDJ festival is allowed a venue in the Netherlands that it did not deserve.

Holland Demo 2

The memo said: "We in the EPDP see the event as an affront to the past  declarations of the Dutch Parliament, the ruling of a Dutch Court against the same group and the firm positions of the Dutch Government against the abuses of the dictatorial regime in Eritrea."

 

Printed below is the full text of the message:

Subject: Protest Memo Against  YPFDJ's Jamboree in the Netherlands

 

To: H.E. Mr. Bert Koenders, Foreign Minister, 

CC: Dutch Government and Concerned Authorities,

The Kindom of the Netherlands,

The Hague

 

Dear Foreign Minister Koenders,

It is with dismay and profound disappointment that we, in the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), a mainstream organization struggling for democratic change in Eritrea, address to your esteemed Ministry this message concerning the holding in the Netherlands the 13th festival of the so-called Young PFDJ, an arm of the repressive regime in Eritrea. We see the event as an affront to the past  declarations of the Dutch Parliament, the ruling of a Dutch Court against the same group and the firm positions of the Dutch Government against the abuses of the dictatorial regime in Eritrea.

 

This group is nothing but a propaganda and security outfit of the Asmara regime whose gatherings in Europe are addressed by the regime officials like Mr. Yemane Ghebreab, who brainwash and poison innocent European children of Eritrean origin with the regime's propaganda of hate and division. Sadly, it is learned that that same person is on his way to Holland to speak at the festival being held between 13 and 17 April, 2017. Mr. Ghebreab is highly likely to be one of those Eritrean officials tipped for legal prosecution for crimes against humanity as established by the UN Commission of Inquiry on Eritrea. The  agents of YPFDJ did not deserve a venue in the Kingdom of the Netherlands for a propaganda event of the Asmara regime.

 

Your Excellency Mr. Koenders, 

There is no doubt that the so-called Young-PFDJ is a carbon copy of the hated Hitlerjugend (Hitler Youth) of the last century. It is well known to you in the Netherlands that the Asmara regime uses the youth and their parents to intimidate those who openly talk against the repressive regime. It was one of the top leaders of this group that  accused a Dutch professor, Mirjam van Reisen, not long ago on false claims of 'libel' with the intent of intimidating and stopping  her from exposing the abuses of the Eritrean regime against its own people.

 

We feel that the YPFDJ festival being held in the Netherlands is not only a provocation to Dutch support to Eritrean refugees but also an insult to all Eritreans struggling for change and democracy in their country.

 

Those participants gathered for the festival come from several countries in Europe: parents and relatives of the young persons are hostages of the dictatorship in Eritrea. Therefore, to have a continued contact with the embassies in Europe and to safeguard their interests in Eritrea, the parents must send their sons and daughters to such festival. Even parents inside Eritrea are subjected to intimidation, psychological pressure and threats of vengeance if their sons and daughters in Europe dare fail to appear at the annual event. 

 

Dear Foreign Minister,  

We, members of EPDP and other Eritreans opposed to the regime in Asmara, trust you will agree that the envoys of the dictator should not be allowed to poison Eritrean youth and try to make them submit to the malicious propaganda of the regime that is known to be the worst abuser and violator of basic human rights in Africa if not in the entire world.

 

Hoping that your esteemed Ministry and the Dutch Government will never in the future allow the group to be active in the Netherlands,  we  remain, Sir,

 

Sincerely yours,

For the Eritrean People's Democratic Party/EPDP/ in exile

(Wolde-Yesus Ammar, Head of Foreign Relations).

እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ እታ ሃገር „ሕቶ ዝስተ ማይ ፈቲሐ ኣለኹ“ ዝብሎ ዝነበረ ጃህራ ሓሶት ምዃኑን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ማይ ሕጽረት ወዲቑ ከም ዘሎን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ምንጭታትን ንመገሻ ኣብ ኤርትራ ጸኒሖም ናብ ዝነብርሉ ሃገር ዝተመልሱ ወገናትን ሓቢሮም።

ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ምናልባት ማይ ዘዝውራ መካይን እንተረኸበ ክጽበ መስርዕ ሒዙ ከም ዝሓድር፡ መብዛሕትኡ ግዜ ከኣ ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ እተን ማይ ዘዙራ መካይን፡ ከም ዘይረክባ ምናልባት እንተረኸባ ከኣ ዋጋ ሓደ በርሚል ማይ ክሳብ 60 ናቕፋ ከም ዝበጸሐን ነዚ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ ዘየብሎም ወገናት ብጽምእን ርስሓትን ይሳቐዩ ከም ዘለዉ እዞም ምንጭታት ኣተሓሒዞም ሓቢሮም።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ብዙሕ ወጻኢ በሊዑ ዝተሃንጸ ዲጋ ገርሰት ጠቕሚ ክህብ ከም ዘይከኣለን፡ ኣብዚ ከባቢ ሞስነኣዊ ዕዮ ከካይዱ ዝተመደቡ መንእሰያት ናይ ሕርሻ ምሁራት መኺኖም ከም ዝተረፉ እዞም ምንጭታት ኣቃሊዖም።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ 2015 ዋጋ ሓደ ድልዱል ብዕራይ ክሳብ 17 ሺሕ ናቕፋ በጺሑ ዝነብረ ኮይኑ፡ ኣብ 2017 ግና እዚ ዋጋ ናብ 7 ሺሕ ናቕፋ ከም ዝወረደን፡ ናይዚ ምኽንያት ቁጠባዊ ዕቤት ዘይኮነስ፡ ኣብታ ሃገር ዝርጋሐ ናቕፋ ብምጥፍኡ ዝጋጠመ ቅልውላው ዝፈጠሮ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

Page 1 of 175

Support EPDP

Donate via PayPal only

EPDP Magazines