ጋዘጣዊ መግለጺ

17 መስከረም 2020

ኣብ 24 ሰነ 2020፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ክሰርሑ ናይ ሓባር መግለጺ ምውጸኦም ዝዝክር እዩ። ንዕኡ ንምትግባር ከኣ ኣብ ብዙሕ ኣገዳሲ መዳያት፣ ከም ዲፕሎማሲ፣ ሚዲያን ናይ ህዝቢ ምልዕዓልን ዝኣምሰሉ ስርሖም ጀሚሮም ይርክቡ። እቶም ፖለቲካ ሓይልታት ድማ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒን እዮ። ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውሕደት ስራሕ ዋና መሪሕ፡ (1) ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ናጽነትን ምሕላው፣ (2) ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ብናይ ህዝቢ ሓይሊ ምስዓር፣ (3) ኣብ ኤርትራ ብዙሐ-ሰልፋዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር፣ ክምኡውን (4) ልዑላውነት ናይ ሕጊ ብምቕባል ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ናጻነቱን መሰላቱን ምርግጋጽ እዩ።

በቲ ናይ ሓባር መግለጺ መሰረት፣ ኣብ 9 ሐምለ 2020 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዓሰርተሓደ ኣባላት ዝሓዘ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ መስሪቶም። እዚ ሽማግለ’ዚ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ለውጢ ንምምጻእ ሓባራዊ መርሓ ግብሪ ንምድላውን ንምትግባርን ዝዓለመ እዩ። ናይዚ ሽማግለ ኣባላት ድማ፡  ዶ/ር መሓመድ በሽር (ኣቦ-መንበር)፣ ኣድያም ተፈራ (ምክትል ኣደ-መንበር)፣ ብሉጽ ኢያሱ (ጸሓፊ)፣ ኢድሪስ ሑመድ (ጸሓፊ)፣ ኣብርሃም ኢያሱ፣ ሓጅ ዓብደልኑር ሓጅ፣ ማሕሙድ መሓመድ ዓሊ፣ መንግስትኣብ ኣስመሮም፣ ሱሌማን ሰዲግ፣ ተኽለሰንበት ተኽላይን ዮሴፍ ኣስገዶምን እዮም።

ኣብ 22 ነሐሰ 2020፣ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ነዞም ኣብ ታሕቲ ሰፊሮም ዘለዉ ሰለስተ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ስርሑ ጀሚሩ ይርከብ።

ዲፕሎማሲ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም እዚ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ሓባር ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ንምትግባር ሓላፍነት ዘለዎ ክፍሊ እዩ። ምምሕዳሩ ከኣ ብ ሃይለማርያም ተስፋይ ዝምራሕ፣ አቤል ሃይለ ጸሓፊ ኮይኑ፣ ብዓለምለኸ  ደረጃ ከኣ ወከልቱ ኣብ ሓሙሽተ ዞባዊ ቤት ጽሕፈታት ዘዋፈረ ቅርጻ ኣለዎ። እዚኣቶም  ከኣ ብብርሃነ ደበሱ ዝምራሕ-ናይ አፍሪቃ ቤ/ጽ፣ ብወልደየሱስ ዓማርን፣ ጽገየውሃንስ ኪዳነን ዝምራሕ-ናይ አውሮጳ ቤ/ጽ፣ ብሓሰን አል-አሳድ ዝምራሕ-ናይ ማእከላይ ምብራቕ/ኣስያን ቤ/ጽ፣ ብዶ/ር ተሾመ ብርሃነመስቀልን ብኪዳነ ተስፋገብርኤልን ዝምራሕ-ናይ ሰሜን አሜሪካ ቤ/ጽ፣ ከምኡውን ብ ተዓረ ሃይለን ብ ያሲን አብርሃምን ዝምራሕ-አውስትራሊያ/ኒውዚላንድ ቤ/ጽ ይህልዎ፡፡ ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሓላፍነት ከኣ፡ (1) ንናይ ህዝብና ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ፣ (2) ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ቃልስና ብዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ድጋፍ ምርካብ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምምጻእ፣ ሾቶና ንቕድሚት ንምስጓም እዩ።

ሚድያ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓባራዊ ናይ ሚዲያ ስራሓት ንምውህሃድን ንምክያድን ሓላፍነት ኣለዎ። ናይ ሚድያ ሓይሊ ዕማም ብሓናን መሓመድ ሳልሕ ዝምራሕ፣ ተኽሉ (ቶማስ) ገብረየሱስ ጸሓፊ፣ ኣባላቱ ድማ፡ ዓብዱላ ዑመር፣ ደበሳይ በየነ፣ ድራር ማንታይ፣ ሃብቶም ብርሃነ፣ ከዋኒ  ገብረስላሴ  ስዩም፣ መሓመድ ሳልሕ ሓጎስን፣ መሓመድ ብርሃን ብላታን ወልዱ ነጋሲን እዩም። እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ኣብኩሉ ናይ ሚድያ መድረኻት፣ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከምኡውን ካልኦት ተቓወምትን ዓለምለኻውያን ሚድያን፡ ብምውህሃድን ስራሕ ኣብ ምቅልጣፍን ይነጥፍ። ተሓባቢርካ ክስራሕ ዘለዎ ዕላማ ድማ፣ (1) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘይሕጋውን፣ ዘይሞራላውን ዘይፍትሓውን ምዃኑ ምግላጽ፣ (2) ንኤርትራውያን ኣብ ሃገሮምን ኣብወጻእን ዘጋጥሞም ዘሎ ስቅያት፣ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ማሕበራውን ፣ ኤኮኖምያውን ፖለቲካውን ፍሽለታት ምዃኑ ምጕላሕ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ንምስዓር ከኣ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ቃልስን ዓቅሚታትን ምትብባዕ እዩ።

ህዝባዊ ምልዕዓል፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓበራዊ ናይ ህዝቢ ምውዳብን ምስራዕን ሓላፍነት ዘለዎ እዩ። ብብርሃነ ገብረክርስቶስ ዝምራሕ፣ ግርማይ ተኪእ ጸሓፊ ኮይኑ፣ ኣባላቱ ከኣ  ኣብርሃም ተስፋግዮርጊስ፣ አስገደት ተስፋዮሃንስ፣ ባህታ ተስፋማርያም፣ ደስበለ ገብረህይወት፣ ኢዮብ የማነ ወልደገብርኤል፣ ገብረህይወት መለስ፣ ሓየሎም ዳንኤልን፣ ትዕበ ተኪአን እዮም። ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሽቶታት ድማ፡ (1) ናይ ኤርትራ ስርዓት መግዛእቲ ብምቅዋም ብሓድነት ደው ብምባልን (ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን) ንህዝቢ ኤርትራ ምልዕዓል፣ (2) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ (ብቐጥታውን ዘይቀጥታውን) መንገዲታት ተጽዕኖ ንምግባር ናይ ፖለቲካ ስጉምቲታት ምውሳድ፣ ከምኡውን (3) ቀጻሊ ናይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሓት ብምውህሃድ ናይ ኤርትራ ልዑላውነትን፣ ናይ ህዝባ ሓድነትን ምዕቃብ ይኸውን።

ንናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውህደት ስራሕ ንምሕያል ብጸጥታ፣ ብፋይናንሳዊ ጉዳይን ብእስትራተጂያዊ ውጥንን ተወሳኺ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ስሩሑ ክቕጽል እዩ። እዚ ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣቦ-መንበራት ላዕለዋይ ተኸታታልነት ዝሰርሕ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ’ዚ ነቲ ብ ኣቦ-መንበራት  ዝዋሃቦ ቀጻሊ መምሪሕታትን ሓገዛትን ምስጋኑኡ የቅርብ።

ዶ/ር መሓመድ በሺር

ኣወሃሃዲ ሽማግለ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

تصريح صحفي

17 سبتمبر 2020

دشنت القوى السياسية الإرترية في 24 يونيو 2020 إعلانًا مشتركًا تعهدت فيه بتنسيق جهودها لإحداث التغيير الديمقراطي في إرتريا ، وقد حددت عملها المشترك في عدد من المجالات المهمة ، بما في ذلك الدبلوماسية والإعلام وأنشطة التعبئة الجماهيرية.والقوى السياسية هى: المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، الجبهة الوطنية الإرترية، حزب الشعب الديمقراطي الإرتري ، تنطيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي وتنظيم الوحدة الإرترية من أجل العدالة. اتفق الموقعون على المبادئ التالية: (1) حماية سيادة إرتريا وسلامتها الإقليمية ؛ (2) إزالة النظام الاستبدادي بقوة موحدة للشعب ؛ (3) النجاح في تحويل إرتريا إلى نظام متعدد الأحزاب للحكم الديمقراطي ؛ و (4) الانصياع لسيادة القانون وضمان الحريات والحقوق الأساسية للشعب الإرتري.

في 9 تموز 2020 ، وتنفيذاً للإعلان المشترك ، شكلت القوى السياسية الإرترية لجنة تنسيقية من أحد عشر شخصاً. هذه اللجنة مسؤولة عن تطوير وتنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل التغييرات الديمقراطية في إرتريا.

أعضاء اللجنة : الدكتور محمد بشير (رئيسا) ، أديام تفرى (نائبا للرئيس) ، بلوظ إياسو (السكرتير المشارك) ، إدريس همد (السكرتير المشارك) وعضوية كل من : أبراهام إياسو ، الحاج عبد النور الحاج ، محمود محمد علي (علاج) ، منغستاب أسمروم ، سليمان صديق ، تخلى سنبت تخلاي ويوسيف اسقدى.

هذا وقد باشرت اللجنة التنسيقية عملها اعتباراً من 22 أغسطس 2020م  بإنشاء فرق العمل الثلاثة  التالية:

الدبلوماسية: - فريق العمل مسؤول عن القيام بمهمة دبلوماسية مشتركة للقوى السياسية الإرترية. و يتألف فريق العمل الذي يرأسه المناضل  هايلي مريم تسفاي ، وأبيل هايلي كسكرتير ، من ممثلين على مستوى العالم يغطون خمسة مكاتب إقليمية: أفريقيا برئاسة السيد برهان ديبيسو ؛ أوروبا بقيادة ولدسوس عمار وظقايهنس كيدان. الشرق الأوسط / آسيا برئاسة حسن الأسد. أمريكا الشمالية برئاسة الدكتور تيشوم برهانميسكل وكيدان تسفاجبريل ؛ وأستراليا / نيوزيلندا برئاسة تيري هايلي وياسين إبراهيم.  مهمة فريق العمل تتلخص في : (1) الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان لشعبنا ، (2) حشد دعم المجتمع الدولي لحركتنا المؤيدة للديمقراطية ، و (3) دفع هدفنا المتمثل في إحداث تغيير ديمقراطي في إريتريا.

الإعلام: - يرأس فريق العمل الأستاذة حنان محمد صالح وتيكلو (توماس) غبريسوس كسكرتير ، ويتكون أعضاء الفريق من : عبد الله عمر ، وديبيساي بييني ، وديرار مانتاي ، وهبتوم برهان ، وكواني جبريسلاسي سيوم ، ومحمد صالح حقوص ، ومحمد برهان بلاتا ، وولدو نيغاسي. عبر جميع المنابر الإعلامية ، وتتلخص مسؤولية فريق العمل في التنسيق وتسيير الأنشطة الإعلامية المشتركة للقوى السياسية الإرترية. كما عليه القيام مع القوى السياسية الإرترية ، فضلاً عن وسائل الإعلام المعارضة والدولية الأخرى ، للعمل بشكل تعاوني من أجل:  (1) فضح الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية والظالمة للنظام الإرتري ؛ (2) تسليط الضوء على  معاناة الشعب الإرتري داخل وخارج البلاد بسبب الإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام في إرتريا ؛ و(3) تعزيز نضال قوى المعارضة لهزيمة النظام الديكتاتوري في إرتريا.

التعبئة الجماهيرية: -  ومسؤولية فريق العمل هي تنظيم وتنسيق أنشطة التعبئة الجماهيرية للقوى السياسية الإرترية. برئاسة برهان غبريكريستوس وجيرماي تيكي كسكرتير ، يتكون أعضاء فريق العمل من أبراهام تسفارجيس ، أسقدت تسفايوهانيس ، باهتا هايلي مريم ، ديسبلى جيبرهوت ، أيوب يماني ويلديجبريل ، جبرهوت ميليس ، هيلوم دانيال ، وتيهيلوم دانيال. مهام الفريق هى: (1) تعبئة الجماهير الإرترية (داخل وخارج البلاد) للوقوف معًا في مواجهة النظام الإرتري ، (2) تنظيم الأعمال السياسية (بشكل مباشر أو غير مباشر) للتأثير على التغييرات الديمقراطية في إرتريا و (3) تنسيق أنشطة سياسية وغير سياسية مستدامة لحماية سيادة إرتريا ووحدة شعبها.

ستستمر لجنة التنسيق في إنشاء المزيد من فرق العمل في مجالات المتابعة والحماية والشؤون المالية وغيرها من المجالات لتعزيز الجهود المنسقة للقوى السياسية. إن لجنة التنسيق  التي تعمل تحت المسؤولية الإشرافية لرؤساء القوى السياسية الإريترية  ممتنة لما وجدوه من رؤساء  القوى السياسية  لتوجيههم ودعمهم المستمر.

دكتور محمد بشير

اللجنة التنسيقية  للقوى السياسية الإرترية

 

Press Release

September 17, 2020

The Eritrean Political Forces, which on 24 June 2020 issued a joint declaration pledging to coordinate their efforts to bring democratic change in Eritrea, have initiated their joint work on a number of important areas, including diplomacy, media, and mass mobilization activities. The political forces are Eritrean National Council for Democratic Change, Eritrean National Front, Eritrean People's Democratic Party, Unity for Democratic Change, and United Eritreans for Justice. The guiding principles bringing the political forces together are: (1) Protecting the sovereignty and territorial integrity of Eritrea; (2) Removing the autocratic regime with the unified power of the people; (3) Successfully transitioning Eritrea to a multiparty system of democratic governance; and (4) Submitting to rule-of-law and guaranteeing basic liberties and rights to the Eritrean people.

On July 9, 2020, in implementing the joint declaration, the Eritrean Political Forces established an eleven-person Coordination Committee. This committee is responsible for the development and implementation of a joint action plan to affect democratic changes in Eritrea. The members of this committee are፡ Dr. Mohammed Beshir (Chairperson), Adiam Tefera (Vice-Chair), Bluts Iyassu (co-Secretary), Idris Humed (co-Secretary), Abraham Iyassu, Haj Abdelnur Haj, Mahmud Mohammed Ali, Menghesteab Asmerom, Suleiman Sediq, Teclesenbet Teclai, and Yoseif Asghedom.

Effective on August 22, 2020, the Coordination Committee has initiated its work with the establishment of the following three task forces: 

Diplomacy: - The task force is responsible for conducting a joint diplomatic mission for the Eritrean political forces. Headed by Hailemariam Tesfai, and Abel Haile as a secretary, the task force consists of representatives globally covering five regional offices: Africa headed by Mr. Berhane Debesu; Europe headed by Woldeyesus Ammar, and Tsighehans Kidane; Middle East/Asia headed by Hassen al-Assad; North America headed by Dr. Teshome Berhanemeskel, and Kidane Tesfagebriel; and Australia/New Zealand headed by Teare Haile, and Yassin Abrahim. This task force is charged with: (1) advocating for the human right causes of our people, (2) garnering international community’s support for our prodemocracy movement, and (3) advancing our goal of bring a democratic change in Eritrea.

Media: - This task force is responsible for coordinating and conducting joint media activities of the Eritrean political forces. Headed by Hanan Mohammed Salih and Teclu (Toma) Ghebreyessus as a secretary, the members of the task force include Abdulla Omar, Debessai Beyene, Dirrar Mantai, Habtom Berhane, Kewani Gebreslasie Syum, Mohamed Salih Hagos, Mohammed Berhan Blata, and Woldu Negasi. Across all media platforms, the task force will be coordinating and facilitating the Eritrean political forces, as well as other opposition and international media, to cooperatively work to: (1) expose the illegal, immoral, and unjust actions of the Eritrean regime; (2) spotlight the suffering of the Eritrean people inside and outside the country that it is due to the social, economic, and political failures of the regime in Eritrea; and (3) promote the opposition forces’ struggle to defeat the dictatorial regime in Eritrea.

Mass Mobilization: - This task force is responsible for organizing and coordinating the mass mobilization activities of the Eritrean political forces. Headed by Berhane Ghebrekristos, and Germay Tekie as a secretary, the members of the task force include Abraham Tesfagergiss, Asgedet Tesfayouhaness, Bahta Hailemariam, Desbele Ghebrehiwet, Eyob Yemane Weldegebriel, Gebrehiwet Melles, Hyelom Danial, and Tiebe Tekie. It is the goal of the task force to: (1) mobilize Eritrean masses (inside and outside the country) to stand together in opposition to the Eritrean regime, (2) organize political actions to (directly or indirectly) affect democratic changes in Eritrea, and (3) coordinate a sustained political and social activities to safeguard Eritrean sovereignty and unity of its people. 

The Coordination Committee will continue with the establishment of more task forces in the areas of intelligence, financial affairs, and strategic planning to further strengthen the coordinated efforts of the political forces. The Coordination Committee, which operates under the oversight responsibility of the Chairpersons of Eritrean Political Forces, is very grateful to the Chairpersons for their continuous guidance and support.

Dr. Mohammed Beshir
Eritrean Political Forces Coordination Committee

ኣብ ክልል ትግራይ ብ9 መስከረም 2020 “ትግራይ ትመርጽ”  ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭረሖ 6ይ ክልላዊ ምርጫ ተኻይዱ። ኣብዚ ህዝቢ እታ ክልል ኣብ ኩሉ ዞባታት፡ ወረዳታታን ቀበለታትን ብዝለዓለ ኒሕ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ድምጺ ክህበሉ ዝወዓለ ምርጫ፡ 5 ኣብቲ ክልል ዝነጥፋ ውድባትን ኣርባዕተ ውልቀ ሰባትን  እዮም ተወዳዲርም። እተን  ዝተወዳደራ ውድባት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)፡  ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ([ሳወት)፡ ውድብ ናጽነት ትግራይ (ውናት)፡ ባይቶና ዓባይ ትግራይ {ባይቶና)ን ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ (ዓዴፓ)ን እየን። ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ንደርጊ ካብ ዝሰዓራ ውድባት መሪሕ ብጽሒት ዝነበራን ድሕሪ ደርጊ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምቛም ዓብይ ግደ ዘበርከተትን ነባር ውድብ ኮይና እተን ዝተረፋ ኣርባዕተ ውድባት ግና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝተመስረታ እየን። መብዛሕተአን እዘን ውድባት፡ “ትግራይ መሰላት ህዝባ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተሓለወሉ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅጽል” ዝድግፋ ክኾና እንከለዋ፡ ውድብ ናጽነት ትግራይ (ውናት) ግና “ትግራይ ካብ ሎሚ ጀሚራ ነብሳ ዝኸኣለት ሃገር ክትከውን ክቃለስ እዩ” ኢሉ ከምዝኣምን ኣብቲ  ቅድመ-ምርጫ ዝነበረ ክተዓቶም ተንጸባሪቑ እዩ።

ቦርድ ምርጫ ትግራይ ኣቐዲሙ ብዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ምርጫዚ ክሳተፍ ዝተመዝገበ መራጺ ህዝቢ 2.7 ሚልዮን እዩ። ዝተደመጸሉ መደበራት ከኣ 2672 እዩ። ነዚ ምርጫ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክካየድ ዝጸንሐ ምርጫታት ፍሉይ ዝገብሮ ከም ዘሎ እቲ ቦርድ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። እቲ ፍልዩነት  ብፍኑው ብዙሕ ድምጺ ዝረኸበ ተወዳዳሪ ኣባል ቤት ምኽሪ ይኸውን ዝበል ዘይኮነ “ሓንፈጽ ንጽጽራዊ” ዝብል ኣገባብ’ ምትእትታው’ዩ። በዚ መሰረት እቲ 80% ወናብር ብቐጥታ ዝለዓለ ድምጺ ብዝረኸቡ ዝተሓዝ ኮይኑ፡ እቲ 20% ግና ኣብ ዝተፈላለዩ መደበራት ዝተዋህበ እሞ ዘይተዓወተ ድምጺ ኣብ ክንዲ ዝባኽን ደሚርካ ብምምቕራሕ ኩለን ውድባት ዝውከላሉ ኩነታት ዝፍጠረሉ እዩ።

እዚ ምርጫ ካብቲ ቅድም ብዝሑ 152 ዝነበረ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ምርጫ ግና ኣባላቱ  ናብ 190 ዝዛየደ ሓጋጊ  ቤት ምኽሪ ትግራይ ናይ መን ብኽንደይ ወንበር ተወከለ  ውድድር እዩ። ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ኮነ ናይ ክልል ትግራይ ሕገ-መንግስቲ ካብ 1995 ጀሚሩ ምርጫ ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመት እዩ ክካየድ ጸኒሑ። እንተኾነ ማእከላይ  መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልባዕ ቫይረስ ኮቪድ-19 ከም ምኽንያት ወሲዱ  ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት 2020 ክካየድ ዝነበሮ ሃገራዊውን ክልልላውን ምርጫ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣናዊሕዎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግና ነቲ  መናውሒ ምርጫ ኮይኑ ዝቕረበ ምኽንያት “ምኽኑይ ኣይኮነን” ብዝብልን ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ብዝመረጾ ኣካል ናይ ምምሕዳር መሰል ንምዕቃብን ነቲ ምንዋሕ ኣይተቐበሎን።  ስለዚ ቅድሚ ወርሒ መስከረም ሓሊፉ፡ ናይቲ ክመርሕ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ሕጋውነት ምብቃዑ እዩ ነዚ ምርጫ ኣካይድዎ።

እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምርጫ ዝምልከቶ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን፡  ክልላዊ መንስቲ ትግራይ ኮሚሽን መስሪቱ ንምርጫ ዝምልከት ወግዓዊ ምንቅስቓስ ምስ ጀመረ ክቃወሞ ጸኒሑ። እዚ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን  ብፍላይ ብ6 መስከረም 2020 ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ክልላዊ ምርጫ ኣገባቡ ኮነ ውጽኢቱ ሕጋዊ ኣይኮነን ብዝብል ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ኣውጁ ኣሎ። ነዚ ተኸቲሉ ድሕሪዚ ምርጫ ኣብ መንጎ እቲ ብሰልፊ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያን በቲ ኣብዚ ምርጫ ዝስዕር ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝህሉ ዝምድና ከመይ ከም ዝቕጽል ሕቶታት ዘልዕል ዘሎ እዩ።

ህዝቢ ትግራይ ካብ 1995 ክሳብ 2015 ምስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ ናይ 2020 ከኣ በይኑ ብዘካየዶም ምርጫታት በቲ ፍረ ቃልሱ ዝኾነ መሰል ርእሰ-ውሳነኡ፡ ብይኾነኒ ኢሉ ዘጽደቖ ሕገ-መንግስትን ብድምጹ ብዘምጸኦ ኣካልን ይመሓደር ኣሎ። እቲ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይዛይዱ ዘይንእስ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ግና፡ እነሆ ሕድሩ ተጠሊሙ፡ ንዝሐለፈ 29 ዓመታት ብዘይፈልጦ ሕግን ብዘይመረጾ ውልቀ-መላኽን ይደሃኽ ኣሎ እሞ፡ እዚ ናይ ትግራይ ምርጫ ብሓፈሻኡ ናብ ህዝቢ ኤርትራውን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዘለዎ ኮይኑ፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣየድልን እዩ ክብል ዝመደረ ዲክታቶር ኢሳያስ ግን ዓብዪ ጽፍዒት እዩ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ5ን 7ን መስከረም 2020 ብኣቦ-መንበሩ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ተመሪሑ ስሩዕ ኣኼባኡ  ኣካይዱ፡ ናይ  2020-2021 ዓመታዊ ናይ ስራሕ ትልሚ ኣጽዲቑ ። ኣብዚ ኣኼባዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሰልፋዊ፡ ምምሕዳራውን ከባብያውን ዝኣመሰሉ  ጉዳያት  እውን ሰፊሕ ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣማሓላሊፉ።

ፈጻሚ ሽማግለ ነቲ ዓመታዊ ትልሚ ሰልፊ ዘጽደቐ ኣቐዲሙ ብኹለን ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ንድፊ ዓመታዊ ትልሚ ምስ ቅረበሉ እዩ፣ እቲ ብኣብያተ-ጽሕፈት ምስ ቀረበ ዝጸደቐ ንድፊ ነቲ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ብ15ን 16ን ነሓሰ 2020 ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባኡ ዓመታዊ ጸብጻብ ስራሕ መዚኑ ዝሃቦ ሓፈሻዊ ኣንፈት መሰረት ብምግባር እዩ። ኣብዚ ብፈጻሚ ሽማግለ ጸዲቑ ናብ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ዝቐርብ ዓመታዊ ትልሚ፡ ምስፋሕን ምሕያልን ትካላዊ ኣሰራርሓ ሰልፊ ኣብ ኩሉ መዳያት፡ ተስፋ ኣብ ዝህብ መስርሕ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓቢርካ ኣንጻር ጉጅለ ህግዲፍን ጸረ ህዝቢ ኣተሓሳስባኡን ናይ ምቅላስ ንቕሎ ምሕያልን ብሓፈሻ፡ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብፍላይ ከኣ ንኤርትራን ጐረባብታን ዝምልከት ለውጥታት ምክትታልን በብግዜኡ ኣድላይ ውሳነታት ምውሳድን ቆላሕታ ተዋሂብዎም።

ካብዚ ሓሊፉ እዚ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ብዛዕባ ኣገደስቲ እዋናውን ምምሕዳራውን ጉዳያት ውሳነታት ኣመሓላሊፉ፡ ነቲ ዝጸደቐ ትልሚ ኮነ ዝተወሰነ ውሳነታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብትግሃት ንክቃለሱን ተሳትፈኦም ንከስፍሑን መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ!

 ኣብ ታሪኽ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ወሳኒ ተራ እትሕዝ መዓልቲ ባሕቲ መስከረም ምኽንያት ብምግባር፡ ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ መሪሕነቱን ኣባላቱን፡ ንመላእ ህዝቢ እንቋዕ ናብ መበል 59 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ተጋድሎና ኣብጽሓኩም ብማለት፡ ናይ ቃልስን ጽንዓትን ሰላምታ አመሓላልፍ።

ጅግና ተጋዳላይ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ዝመርሖም ኣዝዮም ውሑዳት ተጋደልቲ፡ ብኣዝዩ ውሑድ ኣጽዋር ተሰንዮም፡ ኣብ ውሱን ቦታታት ኤርትራ ዝጀመርዎ ብረታዊ ቃልሲ፡ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ደገፍን ተሳትፎን ክሕወሶ ብምኽኣሉ፡ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ሓያል ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊት መግዛእቲ ክስዕሮን ናጽነቱ ከረጋግጽን በቒዑ እዩ።

እታ ኣብ ባርካ ኣብ ጎቦታት ኣዳል ብሓደ መስከረም 1961 ዝተወልዐት ንእሽቶ ቁልዒ ሰውራ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብምኽሳብ፡ ኣብ ሓጺር ዓመታት ናብ ዓቢ ባርዕ ማዕቢላ፡ ዘይምሕር ጸረ መግዛእታዊ ሃላሃልታ ሰውራ ኰይና እያ። እቶም ሸፋቱ፡ እቶም ውሑዳት ሰብ ብረት፡ እናተባህሉ ብምቁንጻብ ዝስመዩ ዝነበሩ ጀጋኑ ተጋደልቲ፡ ነቲ ብዘመናዊ ኣጽዋር ዝተዓጥቀ፡ ብሓይልታት መሬትን ባሕርን ኣየርን ዝደልደለ፣ ዓቢ ኣህጉራዊ ደገፍ ምዕራብን ምብራቕን ዝነበሮ፣ ብኣሽሓት ዝቑጸር ሰራዊት፡ ነቕነቕ ከብልዎ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ክስዕርዎ ክኢሎም እዮም። እዚ ሰውራ’ዚ ብቅደም ተኸተል እናተተኻኽአ ብ1991 ዓወት ዘርጋገጸ ሰውራ እዩ።

ካብ ጅግና ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ጀሚሩ ዝተኸፍለ መስዋእቲ፣ ዝተረኽበ ስንክልና፡ ከምኡውን ዝተወፈየ ጉልበታውን ንዋታውን ኣበርክቶ መላእ ህዝቢ ኤርትራ፣ እቲ ዝበሃግናዮ፡ ኣስሊጡ እዩ’ሞ፣ ነቶም ምእንቲ’ዛ ሃገር ምእንቲ’ዚ ህዝቢ ዝተሰውኡ ዘልኣለማዊ ዝኽሪ፣ ነቶም ዓቢ ዋጋ ዝኸፈሉ’ውን ዓቢ ክብሪ ይብጻሓዮም።

እወ! ስላቲ ብባሕቲ መስከረም ዝተወልዐ ቁልዒ ሰውራ፡ ነቲ ዝንብርከኽ ዘይመስል ዝነበረ ስርዓት ኣንበርኪኽና ኢና። ሳላ ባሕቲ መስከረም ኤርትራዊ ህዝባዊ ሓድነትና ኣማሊእና ናጽነትና’ውን ኣረጋጊጽና ኢና። 

ግንከ ድሕሪ ናጽነት ጸገም ዝረኸብና ህዝቢ ኢና።

ከም ህዝቢ ደጊም ውዲእና፡ ሰላም ክነግስ፡ ሃገር ክትዕምብብ፡ ሩፍታ ድማ ክመጽእ’ዩ ኢልና።  ብሓቂ ውዱእ ዓወት ዘረጋገጽና መሲሉና ተገሪህና። እቶም ዝኣመንናዮም፣ ኩሉ ዓቕምና እንከላይ ህይወትና ዝሃብናዮም፣ ስለ ረብሓኦም ክብሉ ጠሊሞምና።  ተታሊልና፡ ተጋሂስና።  ድሕር’ቲ ዝተጨበጠ ናጽነት፡ ናጽነት ተሳኢኑ።  እታ ደቃ ዝኸፈለት ኣደ ተሓቢኣ ጸላም ተኸዲና ንድራር ዕለታ ክትልምን ተራእያ። እቲ ሕቡን ኣቦ፡ ኣብዚ ኣትዩ ከይተባህለ ተሰዊሩ፣ እታ መርዓት እቲ መርዓዊ፡ ነታ ኤርትራዊት መባእታዊት ስድራቤት ከይሃንጹ፡ ካብ ዳስ ናብ ኣገልግሎት ክጓረቱ ተራእዮም። ጾታዊ ዓመጽ ሳዕሪሩ። እታ መንእሰይ ክብረ ድንግልናኣ ተደፊራ። እቲ መንእሰይ ሕልናኡ ክሳብ ዝዓርብ ተቐጥቂጡ።  ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ በዚሑ። ህዝብና ብሓፈሻ ጾታን ዕድመን ብዘይፈሊ፡ ወዲ ሾብዓተ ይኹን ወዲ ሰብዓ ናብ ስደት ኣምሪሑ። ኣብ ጉዕዞ ስደት ከኣ ኣካላት መንእሰያትና ከም መለዋወጢ ኣቕሓ ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ። ኣደን ህጻናን ኣብታ እትጥሕል መርከብ ዕትብቲ ከይተበትከ ከም ሓደን ከም ክልተን እንከለዉ ጥሒሎም።  ብሓጺሩ ነቲ ሓድሽ ህይወት ምስ ወላዲቱ ሞት ተቐቢላቶ።  ብዛዕባ ህይወት ኣብ ትሕቲ ምልኪ እንታይ ዘይተሰምዐ እንታይ’ከ ዘይተገብረ። ሃገር ክትነብራ ናብ እትፍራሕ ሲኦል ተቐይራ። ኤርትራዊ ህይወት ሞት እናንጸላልዎ ተጓዒዙ። ታሪኽ ላምፐዱዛ ካብ ኣእምሮና ክሕከኽ ዘይክእል መሪር ስምብራት ዝገደፈ ኣብነት እዩ።  

ሕጂ ድማ፡ ጉዳይ ልዑላውነትን ናጽነትን ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ንሕቶ ናጽነት ከም ብሓድሽ ንድሕሪት ዝመልስ ወስታታት ንርኢ ኣሎና። ለካስ ኣብቲ ዕለተ ናጽነት እውን ተዘናጊዕና’ምበር ቃልሲ’ስ ኣይወዳእናን ኢና ኔርና።  ሓርነታዊ ቃልሲ ብኡንብኡ ክጅምር ነይርዎ። ግን ኩሉ ግዜ ተታሊልካ ኣይንበርን እዩ።  ጸላእትና ኣለሊና ኣሎና’ሞ ሕጂ’ውን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ተጸሚድና ክንቅጽል ኢና።  

ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ብምሕዳስ ቃልሲ ንሓርነት ክንጐዓዞ ኢና።  

እቲ ዝጠለመና ስርዓት ድማ ከምኡ ኢሉ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ኣብ ደንደስ ውድቀቱ ኣሎ። ህዝብና ነቲ ስርዓት ኣለልይዎ ኣሎ። ፖሊቲካዊ ውድባትና፡ ንካልኣዊ ፍልልያት ሰጊረን ብምውህሃድ ብሓንሳብ ክሰርሓ ኣዊጀን ኣለዋ። ምንቅስቓስ ይኣክልን፡ ሲቪላዊ ማሕበራትን ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰባትን፡ ነዚ ጨቋኒ ስርዓት ንምውዳቕ ጸሚደን ኣለዋ። እዚ ምልክት ሕብረት ናይ ደለይቲ ፍትሒ እዩ። ቅድም ኣብ መድረኽ ናጽነታዊ ቃልሲ እውን እንተዀነ፡ እቲ ዝሰዓረ፡ ሓጺንን ብዝሒ ሰራዊትን ኣይኰነን፡ ህዝብን ስሙር ድሌቱን እዩ።   

ዘይፈርስ ህዝባዊ ሓድነት፡ ዘይሰዓር ሕልናን ተወፋይነትን ሕጂ’ውን ተዓዋቲ እዩ። ንሓርነታዊ ቃልሲ ንጽመድ።

ብእምነትና፡ ሓርነታዊ ዕወት ኣብ ልዳት በጺሑ እዩ። ቁሩብ ዝያዳ ንድፋእ እቲ ስርዓት ከምቶም ዝወደቑ መስልቱ ክወድቕ እዩ። እቲ ስርዓት ከምቶም ሓያላት ዝመስሉ ግን ብውሽጦም ዝበኽበኹ፡ በክቢኹ እዩ። እቲ ስርዓት ኣብ ቅድሚ ስሙር ህዝባዊ ሓይሊ፡ ስም እምበር ሓይሊ የብሉን።

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልሲ!

ውድቀት ንምልኪ!

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣት ኤርትራ!

ሰዲህኤ

1 መስከረም 2020

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብመስረት ዓንቀጽ 6.1.9 ቅዋም ሰልፊ፡ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዘካይዶ 2ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ብ15ን 16ን ነሓሰ 2020 ኣሰላሲሉ።  ኣቦ መንበር ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚት ሽማግለን ሓው ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ምልኣተ ኣኼባ ምህላዉ ምስ ኣረጋገጸ፡ ንተሳተፍቲ ኣኼባ “እንቋዕ ደሓን መጻእኩም” ኢሉ። ኣስዒቡ ኣብ’ቲ መኽፈቲ ኣብ ዘስመዖ ቃል ኣብ’ዛ ዝሓለፈት ዓመት ብደረጃ ሰዲህኤ፡ ኣብ ኤርትራ፡ ከባቢናን ዓለምን ዝተራእዩ ቀንዲ ምዕባለታት ብምጥቃስ መኽፈቲ ቃል ኣስሚዑ።

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ፡ እዚ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ፡ በቲ ሓደ ወገን፡ ወጽዓ ጉጅለ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕማም ኮረና ኣሻቓሊ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ፡ እናገደደ ይኸይድ ምህላዉ፤ በቲ ካልእ ወገን ከኣ፡ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ብሓባር ዘቃልሶም መድረኽ ንምፍጣር ዝለዓለ ጻዕሪ የካይዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ይጋባእ ምህላዉ ጠቒሱ። ኣስዒቡ ኣብዚ ንርከበሉ ዘሎና እዋን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ዝተፈልየ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋን ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ ብምዃኑ ኣገዳስነት ናይዚ ስሩዕ ኣኼባ ዕዙዝ ምዃኑ ሓቢሩ።

ኣተሓሒዙ ከኣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት  ኣብ ደንበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ተጠራኒፍካ፡ ኣንጻርቲ ንህዝብና ረጊጹ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ  ዘእቱ ዘሎ ጉጅለ ሓቢርካ ዘቃልስ ኩነታት ንምፍጣር፡ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዕዉት ከም ዝነበረ ጠቒሱ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ህዲምሓኤ)ን ዘረጋገጽዎ ምሉእ ሓድነት፡ ካብ ዓወታት ናይ’ዚ ዓመት ሓደ ከም ዝነበረ ኣስፊሩ። ከምኡ’ውን ብዛዕባቲ ኣብ ዓለምና ስግኣት ፈጢሩ ዘሎ ተላባዒ ሕማም ኮረና ኣመልኪቱ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብክኢላታት ሕክምና ንዝወሃብ ምኽርን ምዕዶን ኣተግቢሩ ካብ’ቲ ሓደጋ ክወጽእ ዘለዎ ትምኒት ገሊጹ።

መእተዊ ቃሉ ከጠቓልል እንከሎ ከኣ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመት መደባት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ኣባላት ማእከላይ ባይቶን ኣባላት ሰልፍን ብሓባር ኮነ ብውልቂ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ብዘተኣማምን ግቡኣቶም ክፍጽሙ ከም ዝጸንሑ ብምርግጋጽ ዕዙዝ ምስጋናኡ ኣቕሪቡ።

ድሕሪ መኽፈቲ ቃል ኣቦ መንበርን ናይቲ ኣኼባ ኣጀንዳ ምጽዳቕን፡ በቲ ዝጸደቐ ኣጀንዳ መሰረት ኣኼባ ኣብቲ ኣቐዲሙ ናብ ኣባላት ባይቶ ተዘርጊሑ ዝጸንሐ ዓመታዊ ጸብጻብ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚት ሽማግለ ሰዲህኤ በብሓደ ዓሚቕ ምይይጥ ኣካይዱ። ኣብቲ መስርሕ ምይይጥ ነፍሲ ወከፍ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዛዕባ ጸብጻብ ናይቲ ክመርሖ ዝጸንሐ ቤት ጽሕፈት መእተውን መበገሲ ሓሳብን ኣቕሪቡ። ኣኼባ ኣብቲ መስርሕ ምይይጥ ኣገደስቲ ኣብ ዝበሎም ጉዳያት ውሳነታት ወሲኑ። ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኣዮም ዛዕባታት ከኣ ሓፈሻዊ መምርሒ ብምሃብ፡ ንግብራውነቱ ናብ ፈጻሚት ሽማግለ ኣሰጋጊሩ።

ኣኼባ ባይቶ ኣብቲ ንጸብጻባት ኣብያተ-ጽሕፈት ብዝምልከት ዘካየዶ ዓሚቕ ምይይጥ፡ ተጀሚሩ ዘሎ ምቅርራብ ፖለቲካዊ ውድባትን ናይ ለውጢ ሓይልታትን ምሕያል፣ ውደባዊ ዓቕሚ ሰልፊ ምሕያልን ኣባልነት ምስፋሕን፣ ዜናዊ ዓቅሚ ሰልፊ ምምዕባልን ተሳትፎ ኣባላት ኣብ’ዚ መዳይ ምሕያልን፣ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ግቡእ ቆላሕታ ምሃብ፣ ንማሕበራዊ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ቆላሕታ ምሃብን ናይ ጸገማቶም መፍትሒ መንገድታት ምእማትን፣ ኣብ መትከል ናይ ሓባር ረብሓ፡ ኣብ ምክብባርን ኢድ ዘይምትእትታውን ዘትከለ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምሕያል፣ ኣባላት ሰልፊ ገንዘባዊ ዓቕሚ ሰልፊ ንምኽዕባት ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዝነኣድ ምዃኑን፡ ተሳትፎ ተረካቢ ሕድሪ መንእሰይ ምሕያልን  ንዝብሉ ጉዳያት ፍሉይ ግምት ሂቡ መዚኑ። ድሕሪ እዚ ኣኼባ ነቲ ጸብጻባት ከም ሰልፋዊ ሰነድ ኣጽዲቕዎ።

ፈጻሚት ሽማግለ ጸብጻባታ ምስ ወደአት፡ እቲ ኣኼባ 3 ብዝኣባላታ ሰክረታርያት እንዳተመርሐ ቀጺሉ። በቲ ኣቐዲሙ ዝተሰርዐ ኣጀንዳ ከኣ ጸብጻብ ናይ ሰልፊ ዓመታዊ ገንዘባዊ ተቖጻጻሪ ቀሪቡ። ኣኼባ ባይቶ ኣብዚ  ዛዕባዚ’ውን ኣድላይ ምምይያጥ ድሕሪ ምክያድ፡ ነቲ ነዚ ናይ ተቖጻጻሪ ጸብጻብ እውን ኣጽዲቕዎ።

ኣኼባ ባይቶ ንህልዊ ኩነታት ከባቢና ኣብ ዝዳህሰሰሉ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ኣብ ዝምልከት፡ እቲ ዝምድና ናይ ክልተ መራሕቲ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድን እምበር፡ ከም’ቲ ክልቲኡ ህዝብታት ክጽበዮ ዝጸንሐ ሰላም ኣብ ግምት ዘየእተወ ምዃኑ ርእዩ። ካብዚ ሓሊፉ  ኢሳያስ ነዚ ትካላውን ሕጋውን ዘይኮነን ዘይግሉጽን ዝምድና፡ ተጐዝጒዙ ከቕርቦ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ፡ ሓደገኛን ዘይሓላፍነታውን መደረታት ንልኡላዊ ህልውና ሃገርናን ሓርበኝነት ህዝብናን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ፡ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ለውጢ ፖለቲካዊ ኣካላቱን ህዝባዊ ምልዓላትን ከም’ቲ  ጀሚሮምዎ ዘለዉ ብትብዓት ክቃለስዎ ከም ዝግባእ ኣኼባ ባይቶ መዚኑ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኮነ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ኣካላት ከርእይዎ ዝጸንሑ፡ ኢድ ኣእታውነት ኣብ ጉዳይ ሃገርና ሓደገኛ ስለ ዝኾነ፡ ካብ ከም’ዚ ዓይነት ተግባሮም ንክዕቀቡ እውን ተማሕጺኑ። ነቲ ኢሳያስ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ምውጋይ ዝተቓወሙ ኣካላት ከኣ ብመላኦም ኣመጒሱ።

2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ቆላሕታ ሂቡ ዝተመያየጠሉ ካልእ ዛዕባ፡ ኣቐዲሙ ብፉሉይ ሽማግለ ተጸኒዑን ብፈጻሚት ተራእዩን ዝቐረበ፡ ንህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ጽልዋኡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ዝምልከት ንድፊ ፖሊሲ እዩ። እዚ ንውሳኔ ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰዲህኤ መሰረት ዝገብረ ፖሊሲ ድሕሪ ሰፊሕ ምይይጥ ጸዲቑ።

ማእከላይ ባይቶ ቅድሚ ኣኼባኡ ምዝዛሙ፡ 9 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ መሪጹ። ድሕሪኡ ከኣ ተሳተፍቲ ኣኼባ፡ ንኣሳልጦ መጻኢ ስርሓት ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ለበዋታት ናብታ ፈጻሚት ሽማግለ ኣቕሪቦም። ኣባላት ሰልፊ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩሉ መዳያት ከካይድዎ ንዝጸንሑ ቃልስን ኣበርክቶን ምምጓስን ንመጻኢ እውን ክቕጽልዎ ጸዋዒት ምቕራብን ከኣ ኣኼባ ዝተገደሰሉ ነይሩ።

ማእከላይ ባይቶ፡ ደገፍቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከበርክትዎ ዝጸንሑ ንዋታውን ንያታውን ሓገዛት እናመጐሰ ንምዕዋት መትከላት ሰዲህኤ ኣበርክቶኦም ክቕጽሉ ጸዊዑ።  እቲ ሰላምን ራህዋን ዝብህግ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን፡ ድማ ንድሕነት  ህዝቢ ኤርትራን ንምዕዋት መትከላት  ዲሞክራስን ክተግሁ ኣኼባ ጸዊዕዎም።

ከምኡ’ውን “ይኣክል” ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዘካይዶ ዘሎ ቃልስታት ናእዳኡን ደገፉን ገሊጹ። ተሳትፎ ኣባላት ሰዲህኤ ኣብ’ዚ ምንቅስቓስ እዚ እውን ርኡይ ምንባሩ መዚኑን ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጹን።

ኣብ ምዝዛም ኣኼባኡ፡ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ግዳም ተጨውዮም፡ ኣብ ሕሱም ጭካኔ ዝፍጸመሉ ኣብያተ-ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝሳቐዩ ዘለዉን ኣብኡ ህይወቶም ዝሓለፉን ዘኪሩ። ህዝቢ ኤርትራን ኣህጕራዊ ማሕበረ-ሰብን ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ሓያል ተጽዕኖን መኸተን ክገብሩ ጻውዒቱ ኣቕሪቡ።

ንቅዋማዊ ምሕደራ፡ ንዲሞክራስን ንምዕባለን ንቃለስ!

18 ነሓሰ 2020

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብመስረት ቅዋም ሰልፊ፡ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዘካይዶ 2ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ብ15ን 16ን ነሃሰ 2020 ኣሰላሲሉ።  ኣቦመንበር ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚ ሽማግለን ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ምልኣተ ኣኼባ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ንተሳተፍቲ “እንኳዕ ደሓን መጻእኩም” ኢሉ። ኣስዒቡ ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ኣብዛ ዝሓለፈት ናይ ስራሕ ሓላፍነት ዓመት ብደረጃ ሰዲህኤ፡ ኣብ ኤርትራ፡ ከባቢናን ዓለምን ዝተራእዩ ዓበይቲ ምዕባለታት ብምጥቃስ ቃል ኣስሚዑ።

ኣቦመንበር ሰልፊ፡ ብጻይ ተስፋይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ፡ በቲ ሓደ ወገን፡ ወጽዓ ጉጅለ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ ሕማም ኮረና ኣሻቓሊ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ እናገደደ ይኸይድ ምህላዉ፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ብሓባር ዘቃልሶም መድረኽ ንምፍጣር ዝለዓለ ጻዕሪ የካይዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምግብኡ ጠቒሱ።

ኣስዒቡ ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና እዋን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ዝተፈልየ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋን ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ ብምዃኑ  ኣገዳስነት ናይቲ ስሩዕ ኣኼባ ዕዙዝ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣተሓሒዙ ዝሓለፈ ዓመት  ኣብ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ብሓባር ተጠራኒፍካ  ኣንጻር ጉጅለ ህግዲፍ ዘቃልስ ኩነታት ንምፍጣር፡ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዕዉት ምንባሩ ድሕር ምሕባር፡ ኣብ መንጎ ሰዲህኤን ህዲምሓኤን ንዝተፈጽመ ምሉእ ሓድነት ከኣ ከም ኣውንታዊ ኣብነታዊ ተረኽቦ  ጠቒሱ።

ድሕሪ መኽፈቲ ቃል ኣቦመንበርን ናይቲ ኣኼባ ኣጀንዳ ምጽዳቕን ማእከላይ ባይቶ፡ ኣብ ዓመታዊ ጸብጻብ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ምይይጥ ኣካይዱን ኣድላይ ዝበሎ ምትዕርራያትን መእረምታታትን ገይሩ። ድሕሪዚ ነቲ ኣኼባ እትመርሕ ሰለስተ ዝኣባላታ ሰክረታርያ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ፡ ጸብጻብ ጠቕላላ ተቖጻጻሪ ሰሚዑን ተመያይጡን። ኣብቲ ጸብጻብ ካብዝጠቅሱ ኣገደስቲ ለበዋታት ኣብ ግምት ብምእታው መጻኢ ፈጻሚ ሽማግለ ነቲ ቤት ጽሕፈት ዝያዳ ከሐይል ዝኽእል ሓይሊ ሰብን መሳሒትትን ክሰርዕ ርእዩ። ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ዝቐረቡ ጸብጻባት ፈጻሚ ሽማግለን ጠቕላላ ተቆጻጻርን ኣብ ትሕቲ ሰክረታርያ ኣኼባ ኣጽዲቑ፡ ኣገደስቲ ውሳነታት እውን ኣመሓላሊፉ። ብዘይካዚ ኣብ ከባቢና ይረአ ንዘሎ ምዕባለን ነዚ ዝምልከት ፖሊስን ኣተሓሕዛ ሰዲህኤን ኣብ ዝምልከት ዓሚቕ ምይይጥ ኣካይዱን ውሳኔታት ወሲዱን።

ቀጺሉ፡ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ፡ ኣብምዝዛም ኣኼባኡ 9 ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለን ጠቕላላ ተቆጻጻርን ብዲሞክራስያዊ መንገዲ መሪጹ። ድሕሪኡ ከኣ ተሳተፍቲ ኣካል ናይ መጻኢ ዓመት ትልሚ ክኾኑ ዝበልዎም ኣገደስቲ ለበዋታት ኣቕሪቦም። ኣቦመንበር ሰዲህኤ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ኣብ መዕጸዊ ነዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባዚ፡ ብስም ፈጻሚ ሽማግለ ከም ትካል መደባት ሰዲህኤ ኣብ ኩሉ መዳያት ንምዕዋት ኩሉ ዝከኣሎ ከም ዝገብር ጠቒሱ፡ ኣባላት ባይቶን መላእ ኣባላት ሰልፍን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዘርኣይዎ ተወፋይነት ንኢዱ፡ ኣብ መጻኢ እውን ተወፋይነቶም ዝያዳ ከሕይሉ ኣዘኻኺሩ። መግለጺ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ድማ ስዒቡ ክቀርብ እዩ።

ድሕሪ እተናውሔ ብኲራት ርክብ፡ ጨንፈር ሰዲህኤ ስዊዘርላንድ ብዕለት 14 ነሓሰ 2020 ዕዉት ናይ ሌላን ምጽንባርን ኣኼባ ኣካይዱ። እቲ ኣኼባ፡ ኣብ ሓያለይ ካንቶናት ስዊስ ዝርከቡ ኣባላት ናይተን ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ሓደ ኣካል ዝኾነ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን፡ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራን እተሳተፍዎ እዩ ነይሩ። ካብ ተሳተፍቲ ኣኼባ፡ ከም ኣባላት ጨንፈር፡ ሰለስተ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ነይሮም። ንሳቶም ከኣ ብጾት ወልደሱስ ዓማርን፡ ርሕስቲ-ኣለም ገብረየሱስን ዮውሃንስ ወረደን ኢዮም።

ኣብቲ ብኤለክትሮኒካዊ መራኸቢ (ዙም) እተኻየድ ኣኼባ፡ ብጻይ መሓሪ ዓማርን ተስፋጋብር ገብረን ብእብረ ሕጽር ዝበለ መእተዊን ድሕረ-ባይታ ናይ ዝጸንሔ ጨናፍርን ኣቕሪቦም። ቀጺሎም ኣባላት ነብሶም ከላልዩ ብዝዓደምዎ መሰረት፡ ኣባላት ነብሶም ብሕጽር ዝበለ ኣገባብ ኣላልዮም።

ብምቕጻል፡ ኣባላት ጨንፈር ስዊስ ካብ ዝኾኑ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ሓፈሻዊ ሓበረታታት ክህቡ ተዓዲሞም። ብጻይ ወልደሱስ ዓማር ብዛዕባ ብሩህ ጒዕዞ ሰዲህኤን ኣብ መስርሕ ዘሎ ሓባራዊ ስምምዓት ፖለቲካዊ ሓይልታት ደንበ ተቓውሞን ሓጺር መብርሂ ኣቕሪቡ። ንቀዳም ዕለት 15 ነሓሰ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ዓመታዊ ኣኼብኡ ክጅምር ምዃኑ ብምጥቃስ ከኣ፡ ብድሕሪ ዓመታዊ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ንመሰረታት ዝቐርብ መግለጺታት ክህሉ ከምዝኽእል ሓቢሩ።

Page 1 of 90