ኣብ ኣተረጓጉማ ቃላት ብፍላይ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ትርግርኛ ክትርጎም እንከሎ ሓደ ቃል ሓደ ትርጉም ጥራሕ ዝህብ ከምዘሎ ገርና ምስ እንጥቀመሉ ኣብ ድንግርግር ከእትወና ይኽእል ይኸውን። በዚ ምኽንያት እዚ ከኣ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ኣብ ፍልልያት ከብጸሓና ይኽእል እዩ። ንኣብነት ትርጉም ናይ ሰለሰተ እንግሊዘኛ ቃላት እንተርኢና ኣብ ትግርኛ ሓደ ዓይነት ትርጉም እዩ ዘለወን። (Independence, freedom  liberty)ትርጉም ናይዘን ሰለስተ ቃላት ኣብ እንግሊዘኛ ተመሳሳልነት’ኳ እንተለወን ዝተፈላለያ ኢየን። ከምቲ ኣብ ጉጉል ዝገልጾ (Independence) ማለት ነፍስኻ ተመሓደረሉ፥ ማንም ደጋዊ ሓይሊ ዘይቆጻጸርካ ወይ እውን ነጻ ምዃን እዩ። ንኣብነት ሓደ ወዲ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሐ ሓዳሩ ምስ ገበረ ኣብ ስድርኡ ኣይምርኮስን እዩ።  እዚ ማለት ገዝኡ ሓዳሩ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነቱ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ስድርኡ ነጻ እዩ።

ኣብ ቋንቋ ዝተመርኰሰ ናይ ትግርኛ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን፥ ግን ከኣ ትርጉም ሓደ ቃል ኩልና ክንሰማምዓሉ ምእንቲ ናይ ፊደላት ፍልልይ ገይረ ክገልጾ ክፍትን እየ። ናይዘን ብእንግሊዘኛ ተጻሒፈን ዘለዋ ቃላት ብትግርኛ ብዘይካ ሓርነት እተን ክልተ ሓደ እዩ ትርጉመን ናጽነት ዝብል እየን ዝውክላ። ስለዚ ነቲ (Independence) ዝብል ብ ‘ነ’ ነቲ (freedom)ዝብል ከኣ ብ ‘ና’ ክጽሕፎ እየ።

ስለዚ ነጻነት ክበሃል እንከሎ ተቐማጦ ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ደውላ ብናይ ገዛእ ርእሶም ምምሕዳር ከስተማቕሩ ከለዉ  ዝጥቀሙሉ ቃል እዩ። ሓንቲ ሃገር ነጻ ኣብዘይኮነትሉ  ጽግዕተኛ  ተባሂላ ትጽዋዕ። ብስፍሕ ዝበለ ትርጉም ገለ ጉጅለ ወይ ጉጅለታት ናይ ህዝቢ ንሓደ ውሱን ጂኦግራፍካዊ ዙርያ ምሉእ ቁጽጽር ምስ ዝህሉ ነጻ ንብሎ። እዚ ከኣ ካብ ቁጽጽር ደጋዊ ሓይሊ ወጻኢ  ማለት እዩ። እዚ ካብ ጉጉል ዝተዋጸአ እዩ። እሞ ነጻነት መሬትን ህዝብን ክበሃል ከሎ፥ ሓደ እቲ መሬት ወይ እታ ሃገር ካብ ባዕዲ ነጻ ኰይና ማለት እዩ። እቲ ኣብታ ሃገር ዝቕመጥ ህዝቢ ከኣ ብናይ ባዕዳዊ ትእዛዝ ወይ ሕጊ ዘይኮነስ ብናቱ ሕጊ ክመሓደር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ተሳኢኑ ዘሎ ነጻነት መሬት ዘይኮነስ ነጻነት ህዝቢ እዩ ተሳኢኑ ዘሎ። ንሱ ድማ እቲ ልኣላውነት ህዝቢ ዝብል እዩ።

ናጽነት፥  ግደ ሓቂ  ዋላ እውን ኣንጻር መንግስቲ ይኹን ኣብ እኩብ ህዝቢ ዝርከበሉ ቦታታት ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽን ኣብታ ነጻ ዝኾነት ሃገር  ናብ ዝኾነ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ መሰል ምህላው እዩ። ብዝሰፍሐ ትርጉሙ ከኣ ኣብታ ነጻ ዝኾነት ሃገር ዝቕመጥ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሱን ቦታታት ናይቲ መሬት ማዕረ ዝኾነ መሰላትን ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኽ ብዘይፍርሃት ሓሳባቱ ንምግላጽ ናጽነት ክህልዎ ከሎ እዩ’’። እዚ ኣበሃህላ ኣብ ጉግል ዝተረኽበ እዩ። እዚ ብሓጺሩ እቲ ስልጣን ናይ ህዝቢ ተመንዚዑ ስለዘሎ፥ ኩሉ መሰላት ይኹን ዝዳነየሉ ሕግታት ኣብ ትሕቲ ገባቲ ስርዓት ተጨቢጡ ስለዘሎ እቲ ህዝቢ መሰል ናይ ምዝራብ፥ ምእካብ፡ ምቅዋም፥ ወዘተ ዝብሉ ተሓሪሙ ስለዘሎ ናጽነት የብሉን ዘስምዕ እዩ። ኣብዚ እቲ ልኡላውነት ህዝቢ ተመንዚዑ ስለዝኾነ ናጽነት የብሉን ማለት እዩ እምበር እታ ሃገር ነጻ ኣይኮነትን ከስምዕ ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ እቲ ህዝብን ሃገርን ካብ ባዕዲ ነጻ ኮይኑ ብርኩ ፈልዩ ከም ማለት እዩ።

ሓርነት’ውን ዋላ ብዝተፈልየ መልክዑ ይገለጽ እምበር ንነጻነትን፥ ናጽነትን ናይ ህዝቢ ንጥቀመሉ ቃል እዩ።  ሓደ ህዝቢ ናይ ነጻ ዝኾነት  ሃገር  ዝኾነ ይኹን  ክኽደን ናቱ ምርጫን፥ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኸይድ መሰል ሃልይዎ ክንርኢ ከሎና ሓርነት ዝብል ቃል ብልማድ እንጥቀመሉ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነት ህዝቢ ሓራ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ንብል’’። እዚ’ውን ካብ ጉጉል ዝተወስደ እዩ። እዚ እቲ ወዲ ሰብ ካብቲ ንካልኦት ዝጐድእ ጥራሕ ኣይኹን እምበር ኣብ ህይወቱ ድላዪ ክኸውን፥ ዝመረጾን ዘደለዮን ክውስን ብሕጊ ዝቕይዶ ክህሉ የብሉን ዘስምዕ እዩ። እዚ ምስቲ ናጽነት ዝተኣሳሰር ክኸውን ከሎ፥ ብመሰረቱ እታ ነጻነት ናይ መሬትን ህዝብን ዝብል እቲ ሓደ ሸነኹ ጌና ኣይተማለአን ዘሎ። ንሱ ድማ እቲ ነጻነት ህዝቢ ዝብል እዩ። እቲ ነጻነት ህዝቢ ስለዘይተማለአ ከኣ እቲ ናጽነትን ሓርነትን ንምርካብ ንቃለሰሉ ዘሎና ምኽንያት እዩ።   

ሃገርና ኤርትራ እንተርኢና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተላቒቓ ዋንነት ሃገር ናይ ህዝባ ምዃኑ ተረጋጊጹ ከምዘሎ ምንም ዘጠራጥር የብልናን። ምኽንያቱ ኤርትራ ምስ ህዝባ ካብ ኣርዑት ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ኮይና እያ። እቲ ፍልልይ እቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ብጸረ-ህዝቢ ምምሕዳር ወዲ ሃገር ዝተተኪአ ምዃኑ እዩ። እዚ ግን እታ ሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ኣይኮነትን ከብልና ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ እታ ሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ወይ ካብ ባዕዳዊ ምርኰሳ ተላቒቓ ስለ ዘስምዕ ነጻነታ ረኺባ ኣብ ነፍሳ ተመርኲሳ ማለት እዩ። በዚ ዝኣክል  እታ ሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተላቐቐትሉ   ዕለት ምልክት ነጻነት ወይ እውን ዋንነት መሬት ዝተረጋገጸ ብምዃኑ ክነብዕሎን ክነኽብሮን ናይ ግድን እዩ።

ልክዕ እዩ እቲ ካልኣይ ጉኑ ማለት ነጻነት ህዝቢ ዝበሃል ኣይተረጋገጸን ዘሎ። ህዝቢ  ዝመርጾን ዝቆጻጸሮን መንግስቲ፥ ከምኡ እውን ንሱ ዝሓንጸጾ ቅዋምን ዝምረሓሉ ስልጣንን ኣይጨበጠን። ይኹን እምበር እታ ሃገር ካብ ባዕዲ  ነጻ ዝወጸትላ ዕለት ኣብ ግዜ መላኺ ስርዓት ይኹን ድሕሪ መላኺ ስርዓት ከቢራ ክትውዕል እምበር ምልኪ ምስተቐየረ እታ ዕለት ክትቅየር ኣይኮነትን። ስለዚ እታ ነጻነት ናይቲ መላኺ ዘይኮነትስ ናይ ህዝቢ ምዃና ዝእምት እዩ እሞ ደቂ ሃገረይ ኤርትራ ብስምዒት ጥራሕ ተደሪኽና ክንከይድ ኣይግባእን። ነዘን ዝተፈላለያ ትርጉማት ክንርዳእ የድሊ። ንሱ ድማ  ናጽነት ብጠቕላላ ካብ ነጻነት ዝተፈልየ እዩ። ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ምርጭኡ ዋላ ውን ኣንጻር  ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ክዛረብ ከሎ ንናጽነት ትብል ቃል ብፍላይ ንጠቐም። እዚ ስለዝኾነ ከኣ እዩ እቲ ህዝቢ ነጻ ኣይወጸን እንብል እምበር እቲ መሬት ነጻ ኣይወጸን ክንብል ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ ፍልልይ ናይዘን ክልተ ነጻነትን ናጽነትን ክነስተብህለለን ይግባእ።

ዮሃና ንዕለተ ነጻነት ኤርትራ ካብ ባዕዲ።
ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተቓለስቲን ደለይቲ ፍትሕን

ህዝብና ዋላኳ መብጽዓን ሕድርን ሰማእታትና ብዝጠለመ ጉጅለ ይዕመጽን ይርገጽን እንተሎ፡ ኣበየ ኩርናዑ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብሉጻት ደቁ ንዝወደቑሉ ናጽነቱ ይጽንብል ኣሎ። ንሕና እውን ኣካል እዚ ክቡር ህዝቢ ከም ምዃንና መበል 26 ዓመት በዓል ናጽነት ንምብዓል ተኣኻኺብና ኣሎና።UK Independence Day 1

 

ናጽነትና ክቡራት አሕዋትናን ኣሓትናን ዝተሰውኡላን ዝደመዩላን ረዛን ህያብ ስለዝኾነት፡ ዋላ እውን ምልክን መላኽን፡ መብጽዓን ሕድርን ጠሊሞም ብሕሰም እንተደወኑዋ፡ ህዝብናን ኩላትና ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን፡ ሕድሪ ሰማእታትና ብምኽባር ኣብ ዝኾነ ጽንኩር እዋን  እውን  እንተኾነ ንናጽነትና ካብ ምኽባራን ምዝካራን ኣይክንቦክርን ኢና።

ናጽነት: ክብረትንሕድርን ንዓና ንደለይቲ ለውጥን ፍትሕን፡ መብጽዓን ሓላፍነትን እዩ።  ነፍሲ ወከፍ ስድራ-ቤት ኤርትራ ንናጽነት ኤርትራ ክቡር ዋጋ ከፊላ እያ። ስለዚ ናጽነት ናይቲ ክቡር ዋጋን ደቁን ዝኸፈለ ህዝቢ እምበር፡ ብምልክን ሓይልን ስልጣን ሒዙ ናይ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ኣይኮነን። 

ኩላትና እዞም ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ተቓለስቲ፡ ኣብ ዕለተ ናጽነት ነናይ ገዛእ ርእስና ትዝታን ዝኽርን ኣሎና። ናጽነት ክውንቲ ኮይና ምስተባህለ ዝተሰመዓና ሓጎስን እፎይታን ምስቲ ድሕሪ ናጽነትና ዘጋጠመና ክሕደትን ጥልመትን፡ M]oñ ኣብ ኩናት ዝጠፍአ ህይወትን ዝባኸነ ንዋትን፡ ብሰንኪ ብደዐን ንዕቀትን መላኺ ስርዓት ዝተኸስረ ዕድልን ዝጠፍአ ግዜን፡ ብምግንዛብ መሪር ጓህን ሓዘንን ክስመዓና ግድን እዩ። ግን ከኣ ጠለምትን ከሓድትን ከም ግብሮም ዝፍደዩላን ህዝብና፡ ነታ ብሉጻት ደቁ ዝኸፈለላ ናጽነቱ ብሓርነታዊ ሰብኣዊ መሰላቱ ኣደልዲሉ ኮሪዑ ዝነብረሉ እዋን ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ'ሞ በቲ ዘይተርፍ ብሩህ መጻኢ ዮሃና እብል። ነቲ እንሓልሞን እንሕልኖን መጻኢ ክውን ንምግባር ከኣ እጅገና ክንስብስብ ይግባእ።

ኣብ ግንቦት 1991፡ ነታ ድሕሪ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ዝረኸብናያ ናጽነት ክንቅበላ እንከለና ፡ ኣብ መግዛእቲ ባዕዲ ዘጋጥመና ዝነበረ ሓሳረ-መከራን ግፍዕን፡ ሓንሳብ ንሓዋሩን ተቐንጢጡ'ዩ ኢልና ስለዝኣመንና ንሓጎስና መግለጺ ኣይረኸብናሉን። እንተኾነ ኩሉ ነገር ካብ ትጽቢትና ወጻኢ ኮይኑ መብጽዓ ሰማእታትና ብምልኪተጨውዩ። ምስ ናጽነት ሓድሽ ህይወት ክንጅምር፡ ንዝዓነወት ሃገርና ከነዐምር ዝተዳኸመ ቁጠባና ከነበራብር ሓሊንናን ተተስፊናን ግን ብሰናይ ዘይነቐለ መላኺ ስርዓት፡ ንኹሉ ተስፋታት ህዝብና ቆጽዩዎ።

ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ዘሎ ህዝብና፡ ብመሪር ሕሰም መነባብሮ፡ ብድኽነትን ስእነትን ተዋጢሩ፣ ኣብ ቤቱን ሃገሩን ተሓይሩ፣ መሰላቱ ተጋሂሱ፡ ደቁ ብጃምላ ንስደት እናፈለሱ፡ ካብ ኣብ ዘበነ መግዛእቲ ባዕዲ ዝኸፍአ ሃለዋት እናሕለፈ እዩ ናጽነቱ ዝጽምብል ዘሎ። ንሕና እዞም ኣብ ስደት እንርከብ ዜጋታት ከኣ፡ ብስቓይን ህዝብና እናተቐንዘና፡ ብሃለዋትን ክውንነትን ሃገርና እናተሻቐልና ናጽነትና ንጽምብል ኣሎና። ይኹን እምበር ኩላትና ኣብ ውሽጥን ግዳምን እንርከብ ዜጋታት ኣጋጢሙና ብዘሎ ከቢድ ሽግር ተስፋ ቆሪጽና ርእስና ኣይከነድንን ኢና። UK Independence Day 2

 

ሰማእታትና ናጽነትና ኣረኪቦሙና እዮም። ዋላኳ ራኢኦም እንተተጠልመን መብጽዐኦም እንተተኻሕደን ንሳቶም ዕዮኦም ዛዚሞም ሓሊፎም እዮም።  ነቲ ንሳቶም ዘረከቡና ናጽነት ብሰብኣዊ ክብርን ሓርነትን ንምኹልዑ፡ ተሪፉ ዘሎ ናትና ዕማም፣ ናትና ተራ እዩ።  ስለዚ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝሓየለ መንፈስን ቅሩብነትን፡ ብስሙር ቃልሲ ቅልጽምን አሕቢርና፡ ተጠሊሙ ንዘሎ ክብርናን መሰልናን ክንመልስ፣ ሕድርን ሓደራን ሰማእታትና ከነኽብር ብዝያዳ ክንዋሳእን ቃልና ከነሐድስን እጽውዕ።

ብሰንኪ እዚ ጨካን መላኺ ስርዓት፡ ህዝብና ካብ ቤት ንብረቱ ተሰዲዱ ብፍላይ መንእሰያትና፡ ኣብ ጉዕዞኡ ኣብ ኣጻምእ ሰሃራን ባሕርን ክትዛረkሉ ዘ]ካሕክሕ ግፍዒ ይወርዶም ከምዘሎ ዕለታዊ እንሰምዖን እንዋሳኣሉን ጉዳይ እዩ። ይኹን እምበር ዕድመ መላኺ ብጻዕርን ተወፋይነትን ተቓለስቲ ፍትሒ ስለዝውሰን ስቓይን መከራን ህዝብና ንምሕጻር በዚዕዙዝኣጋጣሚ'ዚ ኩለንትናዊ ገምጋም ብምግባር ኣድማዒ ስራሕ ክንሰርሕ  እምሕጸን።

ናጽነት ዘረከቡና ሰማእታትና ንዘልኣለም ብኽብሪ ይዘከሩ።

ውድቀት ንመላኺን ዓማጽን ስርዓት!

የቐንየለይ።

1. ዮናስ ለተንዩስ ኣካያዲ ምምሕዳ ከተማ ዮተቦርግ ጉዳይ ስራሕ፡ ገዛ፡ መናባሮን...

2. ሓው ረዘነ ተስፋጽዮን ኣባል ባይቶ ሽወደን ነ/ ህልዊ ኩነታትን ሃለውት መንእሰያትን፡

3. ፖሊስ ኡልፍ ቡስትሮም ምኽርን ሓበሬታ ዉህደት ስደተኛታት ኣብ ከተማ ዮተቦግ፡

4. ሌላ ምስ ማሕበር መንእሰይ ሕብረተሰባዊ ሰልፊ ሽወደን ንሓባራዊ ንጥፈታት።

5. ሚልዮን ተኽለ ምስ ጸሃየ ቀለታ ህልዊ ጸገማት መንእሰያትና።

Årsmöte Svensk Eritreansk Vänskap- och  kulturförening

”Eritrea i Våra Hjärtan

                                 Gäster

 1. J, Krbete bostad och vardagliv
 2. Rezene Tesfazion F/d rikdagman (S)Aktuella situation för ungdom
 3. Ulf Boström integrationspolis: aktuellt läge, råd och information
 4. SSU presentation med Eritreansk ungdomar…
 5. Milyon Tekle och Zehaie Keleta aktuell ungdoms problem.

 

 1. Plats ”Mötesplats Göteborg vid
 2. Järntorget adress: Norra Allégatan 1B
 3. Torsdag 25 maj      kl. 14.00 till 17.00

 

August 4-6, 2017ነሓሰ 4-6, 2017

 

ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ “ኤሪ መድረኽ” “ካብ ኤርትራ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ግፍዒ ናብ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝሃደሙ ዜጋታት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ መጸዋዕታ ኣቕሪቡሎም።” ዘርእቱ ዜና ኣንቢብና። እዚ ዜና’ዚ ንኩነታት ኤርትራን እዞም ሕጂ ብህግደፍ ዝጽውዑ ዘለዉ ዜጋታት ካብ ሃገሮም ሃጽ ኢሎም ዝወጽሉ ምኽንያትን ክከታተል ንዝጸንሐ ዘገርምን ዘስደምምን እዩ። ምኽንያቱ እዞም ዜጋታት ገንዘቦም ኣብ ዓዲ ጓና ከፍስሱ ዝተገደዱ ብሰንኪ እዚ ሕጂ ክምለሱ ዝጽወዖም ዘሎ ኣምሰሉ ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዝኾነ።

ካብ ጠባያት ጉጅለ ህግደፍ ሓደ እንዳ ኣዕሸካ ምንባር እዩ። እንተኾነ ዋላ ህግደፍ ተደለዮ ዘለኣለም እንዳተዓሸወ ዝነብር የለን። እዚ ስርዓት ከም ቀንዲ  ኣብ ስልጣን መንበሪ ካብ ዝወስዶ ሓደ ምጥላም እዩ። እቲ ጥልመት በቲ ንህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ፍረ መስዋእቱ ዝኾነ ናጽነት ከይከውን ካብ ዘርኣዮ ጥልመት’ዩ ዝጅምር። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ናብራ ስደት ዘሕልፎ ዘሎ ሓርካፍ ህይወት ውጽኢት ጠላም ባህሪ ናይቲ ጉጅለ እዩ። እዚ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ህዝቢ ምዕምጣር፡ ኣብ  ዘይድሩት ኣገልግሎት ውትህድርና፡ ኣብ ዋንነት ቁጠብዊ ትካላትን ካልኦት መዳያትን ዘርእዮ ዘሎ ኣተሓሕዛ ጠላሚ ባህርያቱ ዝወለዶ እዩ።

እዚ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ንዕቀትን ጸቢብ ህግደፋዊ ስሰዐን ነቒሉ፡ ንኣዝዩ ንኡስ ድኽመታት ኣተዓባብዩን መዝሚዙን፡ ኣብ ስረሓት ህንጻ፡ ምቕራብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት፡ ንግዳዊ ትካላት፡ … ወዘተ ተዋፊሮም ንዝነበሩ ኤርትራውያን ናይ ንግዲ ፈቓዳቶም መንዚዑ፡ ንብረቶም ራስዩን ኣብ ባንክታት ዝነበረ ገንዘቦም ዘሚቱን እቲ ቁጠባዊ ሜዳ ናጻ መዕንደሪ ትካላት ህግደፍ ክገብሮ ከም ዝጸንሐ እቶም ግዳያት ጥራይ ዘይኮኑ ኩልና እንፈልጦ እዩ። እዞም ኣብ ከም ኡጋንዳን ሰላሙ ዘይውሑስ ደቡብ ሱዳንን ተሰዲዶም ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታት ከኣ ውጽኢት ናይዚ እዮም።

ጉጅለ ህግደፍ ደድሕሪ ህይወትን ድሕነትን ኤርትራዊ ዜጋ ዘይኮነስ ደድሕሪ’ቲ ኤርትራዊ ዘጥረዮ ገንዘብ ዝኸይድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ካብዚ ነቒሉ እዩ ከኣ ኣብቲ ፈትየምዎን መሪጸምዎን ዘይኮነስ ንሱ እቲ ጉጅለ ኣገዲድዎም ዝኸድዎ ዓዲ፡ ቁሩብ ገንዘብ ሒዞም ኣለዉ ምስ ሰምዓ ሓላይ ህዝብን ሃገርን ተመሲሉ ክሽሕጦም ዝፍትን ዘሎ። እቲ መጸዋዕታ ናብኣቶም ስለ ዝኾነ እቲ ውዱእ መልሲ ናይዚ ሸፋጢ ጻዋዒት ካብኣቶም እዩ።

ከምቲ “ክትከይድ እንከለኻ ዘዕንቀፈካ እምኒ፡ ክትምለስ እንከለኻ’ውን ተደገመካ ንስኻ ኢኻ እምኒ” ዝበሃል፡  መልሶም ነቲ መጸዋዕታ፡ “ኣይትድገመኒ ዝተረፈ፡ ይኣኽለኒ ዝሓለፈ” ዝብል ክኸውን ይግበኦ። ደሓር ከኣ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ዝርካበን ናቕፋኡ ዓጽዩ ብምቑነን እንዳሃበ፡ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ሕብስቲ ንሓደ ሰብ ከባጽሕ ዘይከኣለ፡ ዶላር ኣብዚ ባንከይ ኣቕምጡ እሞ ከም ድላይኩም ከተንቀሳቕስዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ክሰብኽ ካልእ ጉሒላ ምዃኑ ዘመልክት ብሂል እዩ። ትማሊ ንብረቱ ተዘሚቱ ኣደዳ ስደትን ሳዕቤናቱን ዝኾነ ተመሊሱ ነቲ ጉጅለ ዶላራት ዘሕቁፍ፡ ዘይጥዑይ ወይ ውሽጡ ህግደፍ ዝኾነ ጥራይ እዩ። ኩልና ከም እንከታተሎ እቲ ወሪዱ ዘሎ መስገደል ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻዕነ እዩ። እንተኾነ ውሱናት ሓለውቲ ዓራት ደቂ ዓይኒ መዓር ከኣ ናይ ገዛ ካዝናታቶም ብናቕፋ ጥራይ ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ ናይ ሸርፊ ዓይነታት ተሰንዳሕኩ ይብል ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣምስ ዲክታቶር ኢሳይያስ እውን ድንኳናት ከሰላ ብናቕፋ ተረቒሑ ከም ዘሎ ተኣሚኑ እዩ። “እዚ ናቕፋ እዚ ደኣ ንስኻ ከይፈለጥካዮ ካብቲ ባንክ ከመይ ኢሉ ወጺኡ?” ዝብል ሓታታይ ተዝረክብ እንታይ ኢሉ ምመለሰ እንድዒ።

እዚ ሃገርናን ህዝብናን ዘለዉዎ ሃለዋት ግዜ ዘይብ ፍታሕ ዘድልዮ እዩ። ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ጸገሙ ኣብ ኩሉ መዳያት ደረት ሓሊፉ እዩ። ኣብ ስደት ዘሎ ብሓጺሩ ኣይጠዓሞን። ኣጋጣሚ ረኺቡ ገንዘብ ወኒኑ በቲ ገንዘብ ኤርትራዊ ክብሪ ክገዝእ ኣይከኣለን። ስለዚ ዓይነቱን ክብደቱን ደኣ ይፈላለ እምበር ኤርትራውያን ኣብ ጸገም ኢና ዘለና። ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ሱር ዝሰደድ ጸገም ካብ ሃለወ መፍትሒ ምንዳይ ከኣ ናይ ግድን እዩ። ምእንትኡ ኢና ከኣ ውጽኢቱ’ኳ ክሳብ ሕጂ ማዕረ ትጽቢትና ተዘይኮነ እንቃለስ ዘለና። ሕጂ እውን ኣብ ራህዋ ንክንበጽሕ ብዘይካ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ጐደና ቃልሲ ዕንቅፋታትካ እንዳጸረግካ ቃልስኻ ምብራኽ ካልእ መተካእታ የብልናን። ንመጸዋዕታ ህግደፍ ተቐቢልካ ናብቲ ዝዅዕቶ ጉድጓድ ምኣታው ከኣ እሞ አይሕስብ እዩ። እቲ ቃልሲ ብውሱናት ዝካየድ ዘይኮነስ ኩሉ ደላይ ራህዋ ኢዱ ክሕውሰሉ ናይ ግድን ምዃኑ ምርዳእ እዋኑ እዩ። ህግደፍ ግና ወጻዕን ዓማጽን ክነሱ ኩሉ ዝብሎ ንኣርዑት ወጽዓኡ ዘትርር እምበር ፍታሕ ዘምጽእ ከቶ ኣይኮነን።

ብመሰረት ጻዊዒት “ተበግሶ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጀርመንን፣ “መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን“፣ ንሰፊሕ ልዝብ ደቂ ኣንስትዮ፣ አብ ትሕቲ “ናይ ሓባር ሕቶና ብሓባር ዓጢቕና ንመክቶ“ ዝብል ጭርሖ ዝተኻየደ አኼባ ብዓወት ተዛዚሙ።

ተሳተፍቲ ኣኼባ ዝተፈላለየ ድሕረ-ባይታ ዘለወንን  ካብ ዘተፈላለያ ሃገራት ኤሮፓን አፍሪቃን ብኣካልን፣ ብመራኸቢ ብዙሃንን  ተኻፊለን ኣብዚ ዝስዕብ ነጥብታት ተላዚበን፡ 

 1. ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት፣ ናይ ሓባር ተረድኦ ንኽህልወና፣
 2. ዝሓለፈ ኣገባብ ቃልስናን ተመኩሮናናን ብምግምጋም፣ እቲ ተፈላሊኻ ምስራሕ ንሃልኪ ጥራሕ ምዃኑን ናብ ዓወት ገጹ ከምዘይወሰደናን ንቕድሚት ከምዘይሰጎምናን ተገንዚብና፣ ዝሓሸ ኣገባብ ቃልሲ ከነማዕብል፣
 3. ዕላማን  ራኢን ናይ ተበግሶ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጀርመንን፣ ናይ መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ምዃኑ ድሕሪ ምግንዛብ፣ ዓቕምታትና ነውሃህደሉ ኣገባብ ብኣተኩሮ ንምንዳይ፣
 4. ተሳትፎ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕዛዝን መሪሕ ግደ ንኽወስዳ ኣተኲርና ክንሰርሓሉ፣
 5. ግደ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሕቶ ደቂ ኣነስትዮ ንፍትሕን ማዕርነትን፣ ክዓዝዝ፣
 6. ብጉዳይ ኣብ ልዕሊ ድቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት ዓመጽን፣ ግፍዕን፣ ግህሰትን ክውገድ፣
 7. ህሉው ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፣  ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፣ ኣብ ግምት ብምእታው፣  ኣብ ዲክታተራዊ ስርዓት ምልጋስን፣ ቅዋማዊ ምሕደራ ምትካልን ኣብ ዝካይድ ቃለሲ ታሪኻዊ  ሓላፍነትና ከነልዕል፣
 8. ጉዳይ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮን ዘጋጥመን ዘሎ ብድሆታትን ንምቅላል መንገድታት ከነናዲ ከምዘለና።

ኣብ መደምደምታ፣ ነቲ ካብ 2015 ዝተጀምረ ናይ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ውልቀስባትን ደቂ ኣንስትዮ ልዝብ መሰረት ብምግባር.፣ኣብዚ ዕለት‘ዚ፣ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ብድሆታት ብዕቱበነት ንምግጣም ኣባላት ተበግሶ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጀርመን፣ መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን፣ ካልኦት ንጡፋት ኤርትራወያን ደቂ ኣንስትዮን፣  ነዚ ዝስዕብ ውሳነ ኣጽዲቐን፣

 1. ካብ ዕለት 30 ሚያዝያ 2017 ጀሚሩ፣ ኣባላት ተበግሶ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጀርመንን፣ ንጡፋት ተቐማጦ ጀርመን ደቂ ኣንስትዮን “መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ  ጅርመን“፣ ብዝብል ሰም ከም ሃገረ ጀርመን ናይ መርብብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኵና ብሓባር ቃልስና ክንቅጽል ወሲና፣
 2. ንመርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ  ጅርመን ተማእክል 5 ዝኣባላታ ግዝያዊት ሽማግለ መሪጽና።

ናይ ሓባር ሕቶና ብሓባር ዓጢቕና ንመክቶ!

መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ  ጅርመን

ጀርመን 30.04.2017

  ማሕበር ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣብ ኣምስተርዳምን ከባቢኡን

ህዝቢ ኤርትራ ከም ካልኦት ኣህዛብ ዓለም ፍትሕን ማዕርነትን ሰላምን ብልጽግናን ዝሰፈና ዲሞክራስያዊት ሃገር ክትህልዎ እዩ ማእለያ ዘይብሉ ኩሉ መዳያዊ መስዋእቲ ዝኸፈለ።

እንተኸነ እቶም ንትጽቢታቱ ከማልኡ እምነት ዘንበረሎም ኩሉ ዝውንኖ ዓቕሚ ብምውፋይ ዘሔየሎም ብናይ ፖልቲካ መራሕቲ ተጠሊሙ ጥራይ ዘይኮንስ ፣ እታ ሃገርን ህዝባን ኣብ ሓያል ሓደጋ ተሰጢሓ ኣድሑኑኒ ትብል ምህላዋ ንቐባራይ ምርዳእ ድኣ ከይኮነና እምበር ንዓና ኤርትራውያንስ ይትረፍ ኤርትራን ጸገማታን ንዝካታተል ጓና ውን ብሩህ እዩ።

ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሕዛንን ኣታሓሳሳብን ኩነታት እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ክልዓል ባህርያዊ እዩ። እቲ መልሲ ድማ ካብቲ ህዝቢ እዩ ክነቅል ዘለዎ ፣ ምኽንያቱ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ዓቕምታትን ፈልፋሊ ባህርያትን ብግቡእ ስለ እንፍልጥን ስለ ዝርዳኣናን እዩ።

ህዝቢ እንተተጠርኒፉን እንተዓጊቡን ድማ ተላዒሉ ንድኹም ክሔይል ፣ ንንኡስ ከዕቢ ፣ ንፈራሕ ከትብዕ ፣ እንተድኣ ጸሊኡ ድማ ፣ ንሓያል ከድክም ፣ ንሙኩሕ ከንበርክኽ ዝኸእል ፣ ዘይተኣደነ ዓቕምታት ከም ዝውንን ምግንዛብ የድሊ።

ካብዚ ሓቅታት ብምንቃል እምበኣር እዩ ማሕበር ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣምስተርዳምን ከባቢኡን ንዕለት 28-05-2017 ካብ ሰዓት 1400 ክሳብ ሰዓት 19፡00 ኩልና ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሃገረ-ሆላንዲ እንነብር ኣብዚ ንኹልና ዝምልከት ጉዳይ ሓብርና ክንዛተን ክንላለን ሓብርና ክንሰርሓሉ እንኽእል መደባት ክንሰርዕን ብኽብሪ ንጽውዕ።


ዕለት 28 ግንቦት 2017. (28-05-2017)

ጊዜ ሰዓት 14:00 ድሕሪ ቀትሪ

ቦታ Derde Oosterparkstraat 159

1092 CW Amsterdam

መጓዓዝያ Metro 51 / 53 /54 (Wibautstraat)ህዝቢ ኤርትራ ከም ካልኦት ኣህዛብ ዓለም ፍትሕን ማዕርነትን ሰላምን ብልጽግናን ዝሰፈና ዲሞክራስያዊት ሃገር ክትህልዎ እዩ ማእለያ ዘይብሉ ኩሉ መዳያዊ መስዋእቲ ዝኸፈለ።

እንተኸነ እቶም ንትጽቢታቱ ከማልኡ እምነት ዘንበረሎም ኩሉ ዝውንኖ ዓቕሚ ብምውፋይ ዘሔየሎም ብናይ ፖልቲካ መራሕቲ ተጠሊሙ ጥራይ ዘይኮንስ ፣ እታ ሃገርን ህዝባን ኣብ ሓያል ሓደጋ ተሰጢሓ ኣድሑኑኒ ትብል ምህላዋ ንቐባራይ ምርዳእ ድኣ ከይኮነና እምበር ንዓና ኤርትራውያንስ ይትረፍ ኤርትራን ጸገማታን ንዝካታተል ጓና ውን ብሩህ እዩ።

ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሕዛንን ኣታሓሳሳብን ኩነታት እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ክልዓል ባህርያዊ እዩ። እቲ መልሲ ድማ ካብቲ ህዝቢ እዩ ክነቅል ዘለዎ ፣ ምኽንያቱ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ዓቕምታትን ፈልፋሊ ባህርያትን ብግቡእ ስለ እንፍልጥን ስለ ዝርዳኣናን እዩ።

ህዝቢ እንተተጠርኒፉን እንተዓጊቡን ድማ ተላዒሉ ንድኹም ክሔይል ፣ ንንኡስ ከዕቢ ፣ ንፈራሕ ከትብዕ ፣ እንተድኣ ጸሊኡ ድማ ፣ ንሓያል ከድክም ፣ ንሙኩሕ ከንበርክኽ ዝኸእል ፣ ዘይተኣደነ ዓቕምታት ከም ዝውንን ምግንዛብ የድሊ።

ካብዚ ሓቅታት ብምንቃል እምበኣር እዩ ማሕበር ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣምስተርዳምን ከባቢኡን ንዕለት 28-05-2017  ካብ ሰዓት 1400 ክሳብ ሰዓት 1900 ኩልና ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሃገረ-ሆላንዲ እንነብር ኣብዚ ንኹልና ዝምልከት ጉዳይ ሓብርና ክንዛተን ክንላለን ሓብርና ክንሰርሓሉ እንኽእል መደባት ክንሰርዕን ብኽብሪ ንጽውዕ።

ዕለት 28 ግንቦት 2017.   (28-05-2017)
ጊዜ ሰዓት 14:00  ድሕሪ ቀትሪ
ቦታ Derde Oosterparkstraat 159
1092 CW Amsterdam
መጓዓዝያ Metro 51 / 53 /54   (Wibautstraat)


ብደሓን ምጽኡ
ሽማግለ ማሕበር ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣብ ኣምስተርዳምን ከባቢኣን

 

ማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ ቅድሚ ወርሒ ብመራኸቢ ብዙሃን ኣቢላ፡ Star for Star ዝተባህለ ማሕበር ሓካይም ካብ ሰሜን ኣመሪካ ናብ ሰፈር ስደተኛታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ (ትግራይ) ብምኻድ፡ ናይ ሕክምና ኣጎልጉሎት ንስደተኛታት ክህብ ምዃኑ ሓቢራ ነይራ። ስለዚ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ማሕበር ሓኻይም Star for Star ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 28 ምያዝያ 2017 ጀሚሮም ስራሕቲ ሕክምኖኦም የካይዱ ኣሎዉ።

እቲ ማሕበር ሰለስተ ሓኻይምን 8 ምኩራት ተሓጋገዝቲ ሓካይም ዝሐዘ ጉጂለ እዩ። ነዚ ጉጂለ ሓካይም ክትተሓባበር ኣባል ማ.ረ.ም.ኤ ወይዘሮ ሂወት ገብረሚካኤል እውን ምሰኦም ከይዳ ኣላ። ማ.ረ.ም.ኤ ከም ምዝጉብ ማሕበር ረድኤት ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብኣባል  ኣመራርሓ ናይ መደባትን ኣፈጻጽማን በዓል መዚ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎን፡ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ኮይኖም፡ መእተዊ ፍቓድ፡ ሕዘሞ ዝመጹ ኣቕሑት ክይቅረጽ፡ ናብ ዝተፈላለያ መደበር ስደተኛታት ቦታ ዘጓዓዕዞም 3 ላንድክሩዘር መኻይን ካብ ምምሕዳር ስደተኛታት ብምሕታት ዝተኻየዱ ስራሕቲ ብጽፈት ክትግበሩ ተኻእሎም።

እዚ ጉጂለ ሓካይም ብዶ. ኣስተር ርስቶም ገብረሚካኤል መስራቲት ማሕበር Star for Star ዝምራሕ ኮይኑ፡ ኤርትርውያንን ኣመሪካውያንን ዘለይዎ እዩ።ብተወሳኺ ሓንቲ ሓኪም ካብ ኣዲስ ኣበባ፡ ክልተ ሓኻይም ኽኣ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተወስኾሞም እዮም። እዚ ማሕበር ሓኻይም ንካልእይ ጊዜኡ ብመንገዲ ማ.ኤ.ም.ኤ ዝመጽ ዘሎ። ቀጻሊ መደባት ከምዘለዎ ኸኣ ሓቢሮ ኣሎ።

እቲ ዝተኻየደ ሕክምና ምስቲ ብዝሒ ስደተኛታት እቶም ሓኻይም ን12 ሰዓት ብዘይዕረፍቲ ክሰርሑ ተገዲዶም እዮም። እዞም ሓኻይም ትካላቶም ዓጽዮም፡መጓዓዓዚ ወጻእታት ብውልቆም ክእሎም ዝመጹ እዮም። ስለዚ ክምጎሱን፡ክምስገኑን ይግባአ።

እዚ ኩሉ መደባት ብዘይሓገዝን፡ ምትሕብባርን ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኣይምተኻእለን።ናይ ወጻኢ ጉዳይ፡ ናይ ሕክምና ሚንስተር፡ ናይ ጉሙሩኽ፡ ናይ ስደተኛታት ምምሕዳር ቤጽሕፈታት፡ እቶም መደባት ብግቡእ ክሳለጡ ሓገዞም ኣበርኪቶም እዮም።ስለዚ ማ.ረ.ም.ኤ ብስም ስደተኛ ህዝብና ንህዝብን መንግስትን ኢትይጵያ ምስገናኣ ተቕርብ።

ማሕበር ረዳኤትን ምዕባሌን ኤርትራ።

Woldemariam andTeklebthan 26.04.2017 2ወልደማርያም ባህልቢ                                                                            ተኽለብርሃን ገብረጻድቕ

ኣይረሳዕኩኽን ሚያዝያ 26.1992

ሰባት ኣሲርኪ እምበር፡ ራኢኦምስ ስፊሑ እኳዳኣ

በዓለ-ትንሳኤ ብዝተፈላለየ መጸውዕን፡ ኣብ ዝተአላለየ ግዜን ብዝተፈልየ ምልክዓትን ብድሕነት ህዝቢ ዓለም ዝፈለጥ ሓደ ካብቶም ዓበይትን ክቡራትን ሃይማኖታዊ በዓላት እዩ። ስለዝኮነ ድማ ስድራቤታት ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን ዝተኣኻኽብሉ፤ ተፈላልዮም ዝጸንሑ መታዓብይትን መሓዙትን ወዶም ኮነ ጓሎም ዝራኸብሉ ናይ ታሕጓስን ደስታን ዓመታዊ በዓል ኣብርእሲ ምዃኑ፡ ኣረ ብዙሕ ካብ ስድራታት ህዝብናስ ቆልዑትን ወርጠበታትን/ጎምበለታት ብምኽንያት በዓለ-ትንሳኤ ሓደስትቲ ክዳውንቶም ለቢሶም ኣብ ቅርዓታት ዓድታቶም ናተይ እባ፤ ናተይ እባ እንዳተባሃሀሉ ታሕጓሶም ዝገልጽሉ ሓደ ካብ ናይ ፍሳሃን ደስታን ማዓልታት እዩ።

ሓደ ብኣርኣያ ስላሰ ዝተፈጥረ ስብ፤ መቀረት ናይዚ ቅዱስን ናይ ታሕጓስን መዓልቲ ዘየስተማቕርን ናብ ናይ ክፋእን ሕሰምን መጻወድያ ዝቕይርን እንተልዩ ግን፡ ብዘይካ መራሒ ጉጅለ ህግደፍን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ዲክታቶርያውን ስርዓታትን እንተዘይ ኮይኖም ካልእ ክርከብ ኣይክእልን እዩ።

ስለዚ ድማ'ዩ፤ ብዕለት 26 ሚያዝያ 1992 ሰንበት ማዓልቲ እኳ ትንበር እምበር፡ ልክዕ ከምዛ ዕለት እዚኣ ነቶም ብምኽንያት በዓለ-ትንሳኤ ምስ ቤተ ሰቦምን ማሓዙቶምን ነቲ በዓል ንምኽባር ዝተዓደሙ ብጾት ተጋደልቲ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን ናይ ሽዑ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ፤ ልኡኻት ስርዓት ኢሳያስ ምስ ሓደ ቤት-ሰብ መሳሊ ካብ ዓደምቶምን ጸጥታ ሱዳንን ተመሳጢሮም ካብ ከሰላ ብምጭዋይ፡ ነቲ መዓልቲ ሓጎስ ናብ ማዓልቲ ሓዘን ዝቐየሩ።

ካብቲ ባህልን ክብርን ዘይብሉ፡ ንናይ ሓሳባትን ፖለቲካን ፍልልያት ክጸወር ዘይኽእል፡ እንትርፎ ዓመጽን ሓይልን ንኻልእ ፍታሓት ዘይተዓደለ፡ ቃጻን ሻራነት ጎረባብቲ ሃገራትን ከም ቀንዲ መሳርሒ ዝጥቀም ርእሰ ምልኪ ኢሳያስ ካልእ ዝጸበ ሰብ እንተልዩ ገና፡ ሕሰምን መከራን ዘይጸገበ ወይ ድማ ነዚ ጥራሕ ዝተፈጥረ፤ ካልእ ጽቡቕ ዝባሃል ነገር ከምዘሎ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ብጾት ድሕሪዚ ናይ መጭወይቲ ማዓልት'ዚ ክሳብዛ ዕለት እዚኣ 25 ዓመታት መመላእታ ብዘይካ ኤርትራ ምብጽሖም ካልእ ዳሃይ ዝባህል የብሎምን። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘታሓሳስብን ድማ ኣብ ከም ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ፈራሃት መለኽቲ ምውዳቆም እዩ። ዋላ እቶም ንማንዴላ 27 ዓመታት ዝኣሰሩ ዓሌታውን መራሕቲ ደቡብ ኣፍሪቃ'ውን፡ ብስድራ ቤቱ ክብጻሕስ ዘየፍቅዱ ኣይነበሩን።

እዞም ክልተ ተጋደልቲ ብጾት እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ናይ ስሳታትን ሰብዓታትን መንእሰይ ኤርትራ ማህደሮምን ርሳሶምን ደርብዮም፤ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፎም ንናጽነትን ሓርነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንእስነቶምን ሂይወቶምን ካብ ምብጃው ሓሊፎም ዝፈጸምዎ ኣበሳ ኣይነበሮምን። ባህግታት ህዝብና ንምርግጋጽን ንዝተሰለፍሉ ዕላማ ክዉን ንምግባርን ተመሪሖም ኮነ መሪሖም፤ ኣብ ከበድቲ ወታሃደራዊ ስርሒትትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ኩሉ ዝካኣሎም ዘበለ ካብ ዝፈጸሙ ደሞምን ዓጽሞምን ዝኸፈሉ ብጾት እዮም። ኣሰር ጀግንነቶም ኣብ ኣካላቶም ዘሎ በሰላ ጠያይት መግዛእትን ዝተቆርጸ ኣጻብዕን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንሎሚ ብሓፍሻኡ ካብ ጎላጎል ስመጃና ጀሚርካ ክሳብ ጋሽ ባርካ ዝፈሰሰ ደሞም ዘይሕከኽ ኣሰር ገዲፉ ምህላዉ ጠቂሰ ክሓልፍ እደሊ።

ጠንቂ መጭወይቲ ብጻይ ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ዝተጠቕሰ ባህርያት ምልኪ እዃ ይኹን እምበር፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘይመልእ ናይ ናጻነት ግዜ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣረሜናዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ስለምንታይ ኮን ይኸውን ንዝብል ሓታቲ፡ እቲ መልሲ ነቲ ቕድሚዚ ዕለት'ዚ ኣብ ልዕሊ ኣባላት መሪሕነት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶን ካልኦትን ዝሕስብ ዝነበረ ናይ መጭወይት፡ ቅትለትን ራዕድን ደምሳሲ ፈተነታት ገዲፈ፡ ነቲ ንኢሰያስ ዘይቀባበሎ ናይቲ እዋን ገለ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ፍሉይ ርእይቶታት ምጥቃስ፤ ነቶም ኣንጊሁ ዝተበገሰን ግን ከኣ፡ ሰማዒ ኣእዛን ዘይረኸበን ሓይሊ ተቓውሞ ምንባሩ ዘይፈልጡ መንእሰያትና ብሰነድ ሓበሬታ ምቕራብ ጠቓሚ እመስለኒ።

1. ቅድሚ ምጅማር፡ ናይቲ ኣብ ሎንዶን ክካየድ ዝትለም ዝነበረ ርኽክብ ትሻዓተ ማዓልታት ቅድሚ ናጽነት ማለት'ዩ፤ መሪሕነት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ምስ ካልኦት 3 ውድባት ኤርትራ ብዕለት 16.05.1991 ''እዚ ኣዋጅ'ዚ ዚኸተማ ኤርትራውያን ውድባት፤ ኣህጉራውን ሓፈሻዊ ርእይቶ ኣብ ሎንደን ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ርኽክብ፤ ንጎንጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወድዓዊ ምይይጥ ከምዝይበቅዕን ብውጻኢቱ'ውን ከምዘይምእዘዛን ይገልጻ'' ዝብል ገለ ካብ ትሕዝትኡ እዩ ነይሩ። እዚ መግለጺ'ዚ ምስ ተግባራትን ባህግታትን ኢሳያስ ብቐጥታ ስለዝራጸም፡ ነዚ እምንቶ'ዚ ዝነበሮ ኣባል መሪሕነት ውድባት ኮነ ሃገራዊ ኣድብዩ ግዜ ተጸቢዩ ከምዘጥፋኦ ፍሉጥ እዩ።

2. ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ብዕለት 25.05.1991 ካብ ዘውጽኦ መግለጺ ''ኢትዮጵያዊ ጎበጣ ኣብ ኤርትራ ብምስዓሩ ንሓፋሽ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሕይልታቱን ናይ ሓጎስ መግለጺኣ እናኣቕረበት፤ ንኹለን ውድባት ኤርትራ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ዝተሓተ መደብ ዕዮ ንምስምማዕ ክዓያን፤ ሃገራዊ ናጻነት ብምእዋጅ ኩሉ ዓቕምታተን ንሃገርን ሰውራን ንምክልኻል ክጸምድኦን ትጽውዕ'' ድማ ይብል። ሽዑ ምእዋጅ ናጽነት ሕማም ርእሲ ናይ ኢሳያስ ምንባሩ ኣብቲ ብዕለት 29.05.1991 ኢሳያስ ኣብ ሎንደን ናጽነት ከምዘይእውጅን ንረፈረንዱም ክጽበ ምዃኑን ብዘቕረቦ መልሲ ውዱእ እኳ እንተነበረ፡ ብዕለት 04.06.1991 ኣብ ካርቱም ቓዓት ኣልሰደቓ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላን፡ ንምእዋጅ ናጻነትን ተሳትፎ ውድባትን ብዝምልከት ቃለ ማሕተትን ቃል ብቓሉ ''ግዜ ፈረረንዱም ኣብ ዋዕላ ኢትዮጵያ ከምዝውሰንን፡ ኣብ ዳግመ ህንጻ ክሳተፍ ዝደሊ ነፍሲ ወከፍ ኣባል እዘን ውድባት ከም ዝኮነ ካልእ ዜጋ ንሃገሩ ተመሊሱ ክሳተፍ ይኽእል እዩ'' ክብል ብውዱእ ኣፍሊጡ እዩ። ስምምዕን ልዝብን ዝብሉ ኣምራት እሞ፤ ንሜላ እንተዘይ ኮይኑ፤ በዓል ለይተን ስለዘይኮነ፡ ነዚ ካብ ርእይትኡን መደባቱን ዝተፈልየ መግለጺ ካብዘውጽኤ ውድብ ተጋደልቲ ብጻይ ተኽለብርሃንን ወልደማርያምን ግዳያት ክገብሮም መን ዘይጽበዮ። መግለጺ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስን ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ኣዕሚቐን ይቕበራ ምህላወን ንውድባት ኤርትራ ዳግማይ መርድእ ድማ'ዩ ነይሩ።

3. ኢሳያስ ኣብ እዋን ናጽነት ምስ ውድባት ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ምእዋጅ ናጽነት ኤርትራ ዝራጸም ነይሩ፡ መንግስቲ ሱዳን ውዓል ሕደር ዘይብሉ ናጽነት ኤርትራ ስለዝኣወጀትን ስለዝተቐበለትን፡ ተኽለብርሃንን ወልደማርያምን ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለ ውድብ ሰውራዊ ባይቶ ድማ፡ ብዕለት 30.05.1991 ''ሓው ዝኮነ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣብዚ ምዕብልናታት'ዚ ኣብ ዝወሰዶ ኣወንታዊ መርገጽ ነሞጉስን ነተባብዕን ምዃና ነረጋግጽ'' ዝብል መግለጺ ምውጽኦም፡ ንመደባት መራሒ ምልካዊ ስርዓት ዝጻረር ኣብርእሲ ምዃኑ ፡ መንግስቲ ሱዳን ንዘውጽኦ ኣዋጅ ናይ ናጽነት ስሒቡ፡ ክሳብ ናይ 1993 ህዝበ-ውከሳ ኣቐሚጥዎ ጸኒሑ። ዕንጽ-ዕንጾ ንማዕጾ ከምዝባሃል ግን ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ንናይ ናጽነት ኣዋጅ ዝድግፍ ፍሉይ ርእይትኦምን ሓሳቦምን ዝውህለል ካብ ዝነበረ መሰወሪኦም ምኽንያት እዩ።

4. ብዘይካ'ዚ፡ ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ዝኣባላቱ መሪሕነት ሰውራዊ ባይቶ፡ ነቲ ቀንዲ ሰረት ሓድነትን ልምዓትን ህንጸትን ዝኾነ ራእይ ውድብ፡ ብዕለት 07.06.1991 ኣብ ዘውጽእዎ ኣዋጅ ''ኣብ'ዚ ግዜ'ዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት፡ ዕማም ናይ'ዚ መድረኽ'ዚ ንምዕዋት መታን ክካኣል ፍልልያቱ ንጎኒ ብምግዳፍ፤ ሓቢሩ ክዓዪ ይጥለብ ኣሎ። ንሕና ምእንቲ ዝላዓለ ሃገራዊ ጠቕሚ ኤርትራ፤ ኤርትራዊ ፍልልያት ነዚ መድረኽ'ዚ ክንውንዝፍ እናጠለብና ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ኩሎም ዜጋታት ኣብ ምህናጽ ሃገር ንዝደጋገፉ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንምብጻሕ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ናጻነቱን ኣረኣእያኡን ፖለቲካዊ መርገጻቱን ናይ ምዕቃብ መሰሉ'ውን ሕሉው ምዃኑን ነረጋግጽ። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ብኣረኣኣያኤን ዝፈላለያ ሃገራውያን ውድባት ምህላወን ምኽሓድን ርእስኻ ኣብ ሑጻ ክትቀብር ምፍታንን ፈጺሙ ዘይግባእን እዩ። እዘን ውድባት ኣበርክቶአን ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ወይ ንእሽቶይ ነይሩ እቲ ተሳትፎ ብዘየገድስ፡ ብዝገበርኦ ኣበርክቶ ንዝተረጋገጸ ዓወታት ኣብ ምክልኻል ንኸይሳተፋ ክኽልክለን መሰል ዘለዎ'ውን ዋላ ሓደ የለን'' ዝብል ነይሩ።

ኢሳያስ ንግሩህ ስምዒታት ህዝብና ከም ጽብቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ድማ'ዩ፤ ብ20 ሰነ 1991 ትኽ ብትኽ ንዝወጸ ኣዋጅ ሰውራዊ ባይቶ ዝጻረር ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነዚ ሎሚ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዝጠፍእሉ ዘለዉ ናይ ህልቂት ጎደና '' ህግሓኤ ብዘይካ'ቶም ኣዝዮም ውሑዳት ከቢድ ገበን ዝፈጸሙን ሃብቲ ህዝቢ ዚሰረቑን ዘጠፋፍኡን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝቐርቡ፡ ኩሎም'ቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብስም ውድባት ተጋግዮምን ተደናጊሮምን ዝጸንሑ ዜጋታት ብዘይ ገለ ስክፍታ ናብ ዳግመ ህንጻ ሃገሮም ክሳተፉ ክጽውዕ ሓላፍነቱ እዩ። ዳግም ናይ ውድባት ሓሸውየ ከምዘየለን ንህዝቢ ብቕሉዕ ይኹን ብጉልቡብ ናይ ምክፍፋል ስልትታት ምጥቃስ ከቢድ ገበን ከምዝቁጸር ግን ክዝንጋዕ ኣይግባእን እዩ'' ዝብል መግለጺ ዝሃበ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፡ ኣብቲ 30 ሕቶታል ካብ ህዝቢ ተመምዩ ዝቐረበ ርክብ ምስ ህዝቢ ዝተባህለ ናይ 1996 ሕቶን መልስን እሞ ኸኣ ''ንቐላዓለም እንተዘይኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ንበይኑ ተቓሊሱ እዩ ነዛ ሃገር ነጻ ኣውጺእዋ'' ክብል እዩ፡ ንመላእ ህዝቢ ዝደርጐሓሉ።

ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ወታሃደራት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብምውጽኦም ጥራሕ ምሉእ ራህዋ ዝረኸበ መሲልዎ፡ ኣብ ናይ ናጽነት ጓይላን ታሕጓስን ተሸሚሙ ካልእ ዝሓሸን ጠቓምን ሓሳባት ምህላዉ ብዘይምስትብሃል፡ ነቲ ጎደና ውሕስነት ሃገርን ዜጋታታን ዝኾነ መወዳድርቲ ዘይነበሮ ንነዊሕ መዋእል ዝጠመተ ጥዑይ ሓሳብ ይዝርጋሕ እዃ እንተነበረ፡ ዝሰምዖን ዝቕበሎን ኣካል ክረክብ ኣይካኣለን። ኣብ'ቲ እዋንቲ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ካብ ሽዑ ጀሚርና ካብ ኩሉ ጎድናዊ ስምዒታት ነጻ ኮና፤ ነዚ ሓሳብዚ ውራየይ ኢልና ንምዕዋቱ እንተንሓስብን እንተንቃለስን ድማ፡ ሎሚ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ብርሰት ኣይምሃለወትን ነይራ። ህዝብናውን ካብ ንርእዮ ዘለና ህልቂትን ስደትን ምዳሓነ። ድሕሪ'ቲ ባሓቲ መግለጺም ውልቀ መላኺ ምውጽኡ ኸ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ፖለቲኸኛታቱን ኮንደኾን ይማሓየሽ ይኸውን ዘብል፤ ናይ ምጥርጣር ምናልባሽ ክህልዎም እውን ኣይምተገባኤን፡ ሽዑ ዘምለጠና ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ፖለቲካዊ መድረኽ ናይ ቃልሲ እዩ ድማ ክሳብ ሎሚ ክንመልሶስ ይትረፍ፤ እንዳጸንሐ ክበታትነናን ክፈላልየናን ዝርከብ። ንይምስል እተዘይኮይኑ ድማ፡ ኣቐዲሙ ዝተጠልመ ህዝባዊ ግንባርን መብጻዓታቱን እዩ።

መጸዋዕታ ግብረ-እከይ ኢሳያስ ግን፡ ንምድህላል ዜጋታትን ንሓባራዊ ተሳትፎን ህንጸትን ዝዕድም መግለጺ ሰውራዊ ባይቶ ከምዘይምልከቶ ንምርግጋጽን እንተዘይ ኮይኑ፡ መን እዩ መሓሪ መን’ከ እዩ ተመሓሪ? በየናይ ሕጊ እዩ ገበን ዝፈጸመን ዘይፈጸመን ተባሂሉ ኢሳያስ ዝመምዮ? አረ መን እዩ ዝመምን ዝምመን ከ? ዝብሉ ሕቶታት ገዲፈ፡ እቶም ሃገርና ነጻ ወጺኣ እያ፡ ዕላማ ቃልስና ተረጋጊጹ እዩ ኢሎም፡ ብፍቓዶም ዓዲ ካብ ዝኣተዉ ገለ ገዳይም ተቃለስቲ ንምጥቃስ፤ ዑስማን ዳየርን፡ ዓሊ ዲናይን፡ እምባየ ሕድሩን ዝኣመሰሉኸ ዳኣ በየናይ ዓቃቢ-ሕጊ ተኸሲሶምን ኣየናይ ቤት ፍርዲ ብዝወሰኖ ብይንን እዮም ኣብዚ ነጠቡ ከይተባህሉ ጠፊኦም ዘለዉ? ኣብ ስልጣን ኢሳያስ ዝኣመነ ብሴፍ ዝኻሓደ ብሴፍ፡ መተካእታ ሕግን ርትዕን፡ ቂምን ቅርሕንትን ምዃነን ምዝንጋዕ ዘድሊ ኣይነበረን። ኢሳያስ ግደፍዶ ኻልኦት ''ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት ነጻነቱን ኣረኣእዩን ፖለቲካዊ መርገጻቱን ናይ ምዕቃብ መሰሉ'ውን ሕሉው ምዃኑን ነረጋግጽ'' ዝብል ሓሳባት ዝነበረን ሓይልታት ክቕበልስ ይትረፍ፡ ህልውንኤን እውን ክሳብ ለይተ-ሎሚ ዘይኣምን፡ ብተግባር እንተኾነ'ውን ነቶም ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕቱ ዝነበሩን ጋዜጠኛታትን ቅድሚ ምቕጻዩ፡ ክጅምር ከሎ ካብ ዘውጽኦ መግለጺትት ህዝቢ ክማሃረሉ ዝግባኦ ዝነበረ እዩ።

5. እዚ ጥራሕ መኣስ ነይሩ፡ ሰውራዊ ባይቶ ድሕሪ'ዚ ናይ ብሓትነት መግለጺ ውልቀ ምልኪ'ዚ፡ ብዕለት 27.06.1991 ንኣባላቱ ኣብ ዘውጽኦ መልእኽቲ '' ሕጂ'ውን ከም ቀደም ጽንዓትን ተወፋይነትን ዝሓትት መድረኽ እነሆ። ካብ'ዚ ዝፍጠር ዘሎ ሓናቒ ኩነታት ንምውጻእ ኩሉ'ቲ ዝካኣል ጻዕርታት ከካይድ እዩ። መላእ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ንምንብርካኽ ወጊድ፤ ንኢድ ምሃብ ወጊድ፤ ንነጻ ውሳኔና ኣሕሊፍካ ምሃብ ወጊድ ብምባል ብጽንዓት ቃልስታቱ ክቕጽል ምዃኑ ንተኣማመን'' ዝብል፡ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዳግማይ ደልሃመት ይኣትዉ ምህላዎም ተገንዚቦም፡ ንመሓውራት ቃልሲ ዘትረረን ዘደልድልን ጸዋዒት ካብ ዘቅረቡ ኣባላት መሪሕነት እዞም ሃለዋቶም ተሸሪቡኒ ዘሎ ብጻይ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን እዮም ነይሮም። ኣንጊሆም እምቢ ንምልኪ! ስለዝበሉ ድማ እዮም እዞም ክልተ ብጾት ግዳይ መጭወይትን ሃለዋት ምጥፋእ ኮይኖም ዘለዉ። ሎሚ 26 ሚያዝያ 1992 ክዝክር ከለኹ፡ ተጋዳላይ ወልደስላሰ ቻንቹ ካድር ማሕበር ሓረስቶት ተሓኤ ዝነበረ፡ ጸኒሑ ሓደ ካብ ቀንዲ ፈለምቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ፤ ድሕሪ ናጽነት ካብ መደበር ወዲ ሸሪፎይ ተጨውዩ ኤርትራ ምስ ኣተወ ዳሃይ ዘይብሉ ዝጠፍኤ፡ ተጋዳላይ ገብሪሂወት ቀለታ ኣባል ተሓኤ ዝነበረ፤ ካብ ሱዳን ተጨውዩ ምስኣተወ ኣብ 2000 ዓ.ም ተፈቲሑ ምስ ሓንቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ክዓዪ ጀሚሩ፡ ኣብ 2001 ዳግማይ ዝተሰወረ፡ ተጋዳላይ ገብረብራሃን ዘርኤ ኣቦ-መንበር ደማሓኤ ዝነበር፡ ካብ ሑመራ ኢትዮጵያ ዝተጨውየን ዝተሰወረን ገላ ውሑዳት ክጠቕስ ከለኹ፡ ግደፍዶ ንነዊሕ ዓመታት ዝፈልጦምን መጋድልቶም ዝነበረስ፡ ኣብ ልዕሊ ስድራኦም ወሪዱ ንዘሎ ማሕበራውን ስነ-ኣኣምራውን ሕሰም ንዝግንዘብ ምረቱ ክሳብ ክንደይ ከምዝኮነ ሕልና ዘለዎስ ይርድኦ እዩ። ጸኒሑ ዝተጋህደ ቅትለትን ማእሰርትን ግፍዕን፤ መቐጸልታ እምበር፡ ሓድሽ ዝተፈጥረ ባህሪ ጉጅለ ህግደፍ ኣይኮነን። ሓደን፡ ክልተን፡ ሰለስተን ክጭወዩን ክስወሩን እንከለዉ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ድምጽኻ ምሕባእ እዩ ድማ፤ ንኢሳያስ ኣሻዲኑ መላእ ሃገር ናብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ህዝባ ቀይርዋ ዘሎ።

በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ፡ እዞም ክልተ ብጾት ን25 ዓመታት ኣደዳ ኩሉ ዓይነት ኣደራዕን ግፍዕን ምዃኖምን ምስዋሮምን ከኣ፤ እቲ ንሳቶምን ብጾቶምን ዘልዓልዎ ቅኑዕን ሰፊሕን፡ ነዊሕ ጠመተ ዝነበሮ ራእይን መግለጺታት ኣብ እዋኑ ሰማዒ እዃ እንተዘይረኸበ፡ ሎሚ ግን፡ ናይ ኣፈጻጽምኡ ብልሓት እዩ ጠፊእዎ ዘሎ እምበር፡ ንመላኺ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ ምሉእ ብምሉእ ኣለልዩ፡ ብመንገዲ ሕድገታት፡ ምጽውዋር፡ ሓቢርካ ምቅላስ፡ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዝሰረቱ፡ ዲሞክራስያዊትን መሰል ዜጋትት እተኽብርን ፍትሓዊት ኤርትራ፤ ኣብ ዑናታት ምልኪ ክትከል ምቅላስ ዝብል ኣምር ኣብ ሰፊሕ ኤርትራዊ ዜጋ ምስፋኑን ኤርትራውያን ጉዳዮም ኣብ ኢዶ ክጭብጡ ምቅላሶምን ክትርእን ክትሰምዕን እንከለኻ፡ ማእሰርትኹም ከንቱ ኣይተረፈን፡ ሰፊሑን ዓንቢቡን እምበር ኣይተቆጽየን፡ ኣብ መደምደምታ ዘብጽሖ መንእሰይ ወለዶን ብጾትን በዚሖም ኣለዉ፡ መላኺ ስርዓት ሰባት ክኣስርን ክስውርን ይኽእል እምበር፤ ንኣታሓሳስብኦምን ርእይትኦምን ግን ከቶ ክኣስር ስለዘይክእል ድማ፡ ምረት ሕሰሞም ጽንዓትን ተወፋይነትን ናይ ቃልሲ እዩ ዝፈጥር። ነቲ ''ንምንብርካኽ ወጊድ፤ ንኢድ ምሃብ ወጊድ፤ ንነጻ ውሳኔና ኣሕሊፍካ ምሃብ ወጊድ ብምባል ብጽንዓት ቃልስታቱ ክቕጽል ምዃኑ ንተኣማመን'' ዝብል ካብ መግለጺታት ውድቦም ድማ ክዉን ገይርዎ ይርከብ።

መንእሰያት ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ሎሚ ስምካ ቀይርካ ኣብ መስትያት ናይ ኮምፒተር ተኸዊልካ ንኣበርክቶን ቃልስን ተጋደልቲ ካብ ምስትንዓቕን፡ ''ሓንቲ ኣይገበሩን እዞም ኣረገውቲ'' ኣብክንዲ ምባልን፡ ሰባት ኣብ ቃልዕ ወጺኦም ደረቶም ገቲሮም ንስለ'ቲ ቅኑዕ ዕላማታት ህዝብን ሃገርን ኣንጊሆም ኩሉቲ ክኸፍልዎ ዝኻኣሉ፡ መጭወይትን፡ መቅተልትን ካብ ሃገሮም ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ተባሪሮምን ዋጋ ይኸፍሉ ምህላዎምን ክሳብ ሕጂ ኣብ ምርብራብ ከምዘለዉን ምግንዛብ ከምዘድሊ ከውካኣልኩም ኣፍቅዱለይ። እርጋን ናይ ዕድመ ጸጋ እዩ። እቲ ዝኸፍኤ ግን ናይ ዕድመ ዘይኮነስ ናይ ኣእምሮ እርጋን እዩ። ቅድሚ እርጋን ንሃገር እንታይ ተበርክት ዝብል ዘታዓዛዝብ እዩ እሞ ሃይ ዳኣ።

በዚ ኣጋጣሚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ደቁን ደቂ ደቑን ብሰላም ሓቂፉ ዝነብረላ፡ ክብራን ልኡላውነታን ዝዓቀበት፡ ሓንትን ብልጽግትን፡ ፍትሕን ርትዕን ዝሰፈና ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምርግጋጽ፡ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ኩሉ ናይ ድሕረትን ምክፍፋልን ምትእኽኻባትን ስምዒታትን ሓራ ኮይኑ፡ ኣብ እንግድዕኡ ንዝተጻዕነ ታሪኻዊ ናይ ቃልሲ ሓላፍነት ክፍጽም ከዘኻክርንን ፡ እቶም ነባራት ተጋደልቲ እውን፡ ካብ ነይሩኒስ እነሀኒ ስለዝኾነ፡ ነፍሲ-ወከፍ እንታይ ተራን ኣበርክቶን ነይርዎ ንታሪኽ ገዲፉ፡ ሕጂ'ውን ህዝቢ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ሕሰምን ስቓይን ንምድሓን ኣብ ቀዳማይ ቦታ ሰሪዑ፡ እንታይ ክፍጽም ኣሎኒ ክብልን ደጊሙ ክሓስብን፡ መሓውራት ናይ ቃልሲ ኣዋሃሂዱ ብሓባር ካብ ምብጋስን እወንታዊ ግደ ካብ ምብርካትን ከምልጥ ከምዘይክእል ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይመርጽን። ወዲ ሰብ ሓላፋይ እዩ፡ ነባሪ ታሪኽ ሓዲግካ ምሕላፍ ግን፡ ዘይሃስስ መዘከርታ እዩ'ሞ ሓቢርና ንታዓጠቐሉ።

ምልኪ ፈራሲ፡ ሕሰም ሓላፊ እዩ!
ዓወት ንውጹዕ ተቓላሳይ ህዝብና!
ስዕረት ንምልካዊ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ!