ዜናዊ ዕዮ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ጀርመን

Frankfurt Seminar 4

ድሕረ-ባይታ፦ እዞም ድሒሩ ስሞም ዚጥቀስ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ድሕሪ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ኣብ ክሊ ሓድነታዊ ዛዕባ ዚተኻየዱ ዝተፋለለዩ መድያዊ ኣኼባታትን ናይ ዕላማ ምድላዋትን፣ እንሆ ሎሚ ንኣባላት ናይዞም ብቚጽሪ 14 ዚበጽሑ ኣብ ሃገረ-ጀርመን ዝነብሩ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ብኣካል ተራኺቦም ናይ ክልተ መዓልታት ዝወሰደ ሰሚናር ብምክያድ፣ ካብ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ተንጠልጢሉ ዘሎ ከቢድ ናይ ዕንወትን ፋሕብትንን ሓደጋታት ዘድሕን መዋጽኦ ንምፍታሽ ተጋቢኦም።

Frankfurt Seminar 5

ኣጀንዳታት ሰሚናር፦

 1. ተመክሮ ናይ ሓቢርካ ምስራሕን ንሓድነት ዝዓለመ ፈተናታትን ኣብ መዋእል ፖለቲካዊ ቃልስና እንታይ ይመስል ጸኒሑን ኣሎን
 2. ነዚ ዝሓለፍናዮ ተመክሮ - ብንጹር ፈሊጥናን ፈሊናን - ብምርኣይ፣ ቅኑዕ ገምጋም ኣብ ልዕሊኡ ከነቐምጥ፣ ብኡ መጠን ከኣ ንዝተጋገናዮ ከንእርም፣ ንዝተጎዳእናዮ ከኣ ከንፍውስ ይግብኣና። እዚ ኣብ ሓጺር ግዜ ክፍጸም ምእንቲ …እንታይ ዓይነት ረቛሒታት ክማላእ ይግባእ? ካብ ዝጸናሕናዮ ጽልግልግ መዋእል ወጺእና ክንርእዮም ዘሎዉና ነገራት ምፍታሽ
 3. ኣብ’ዚ ዘሎናዮ መድረኽ’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዘሎ በደላት መሪርዎ፣ ኣብ ክጻወሮም ዘይክእል ደረጃ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍና እንምስክሮ ሓቂ እዩ። ነዚ መበገሲ ዝገበረ ብውሽጥን ብደገን ንውልቀ-መላኺ ዝብድህ ናይ ተቓውሞ ማዕበል - ብ”ይኣክል” ዝልለ - ኣብ ኵሉ ኵርናዓት ዓለም፣ ከምኡ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ጀርመን ይካየድ ኣሎ። ነዚ ኣገዳሲ መድረኻዊ ክስተት’ዚ ዘሎና ሚዛን
 4. ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ሃገረ-ጀርመን ሜዳ ሓላፍነትን ድሩትነትን። መሰረታት ፖለቲካዊ ውድባት ክህልዎም ዝኽእል ስልጣን

Frankfurt Seminar 8

ክትዓት ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ቀዳማይ ዛዕባ

ሓይል ጎኒ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ

ሀ/ ብቀጻሊ ተወዲብካ ምቅላሱ

ለ/ ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይኹን ፈተነታትን ዓቕሊ ጽበትን ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን ሃገራዊ መስመርን ዘርኣዮ ቅኑዕ       ተኣማንነቱ

ድኹም ጎኒ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ

          ሀ/ ሓቢርካ ዘይምስራሕ፣ ጸላኢኻ ብግቡእ ኣለሊኻን ፈሊኻን ዘይምምካት

          ለ/ ቅድምያታት ሃገርን ህዝብን ምዝንጋዕ፣ ሕቶ ስልጣን ኣብ ዘይግዜኡን ቦታኡን ምትሕውዋስ

ሐ/ ክብሪ ሕድሕድካ ዝጥሓሰ ስነ-ግብርን ሞራልን ምዝውታር፣ ንሰባትን ንርእይቶኦምን ፈላሊኻ ዘይምርዳእ

ንሓቢርካ ምስራሕ ቀንዲ ዓንቀጽቲ እናተባህሉ ካብ ዝተጠቕሱ ነገራት፣ ከም ኣብነታት

 • ሕቶ ስልጣን ቅድሚ ሕቶ መትከል ስለ ዝርአ
 • ኣብ ዘይመሰረታውያን ኣገባባት ዘሎ ኮለላት፣ ብጎነጽ’ዶ ብሰላማዊ መንገዲ ንህላው ህግደፋዊ ምልኪ ካብ ሃገር ትኣልዮ
 • ነንውድብካን ነንመሪሕነትካን ጸቕጢ ብምግባር ካብ ጽጋብ-ኣሕዋት ክወጹ ከሎዉ ዓገብ ዘይምባል
 • ንህዝቢ ዘስርሕን ዘሳትፍን ኣገባብ ቃልሲ ዘይምኽታል፣ ንህዝቢ ዕዮ-ገዛኡ ክገብር ዘይምምራሕ። ሃገር ንኩሉ ወዲ ሃገር ስለ ዝዀነ፣ ህዝብናን ቅዋሙን ዝሃበና ክንከውን ምባል ብሓደ ሸነኽ፣ ኣበዮ ምግብኣት ብሕቶ ስልጣን ምውጣጥ በቲ ካልእ ነንባዕላቶም ተጻረርቲ ጕዳያት ምዃኖም
 • ሓደ ጠርናፊ ባይታ ወይ’ውን ባይቶ ኣቝምካ ከተብቅዕ ተመሊስካ ከኣ ናይ ኮታ -ናይ ካባናን ካባኹምን - እኽብካብ መሪሕነት ከተቑውም ዝርኣ ፍርቂ-ብሱል ዕዮታት
 • ንባህላዊ ያታና - ባይቶኣዊ ልምድታትን ሕጊ-እንዳባን - ምስ ህልዊ ጠላባት ሕቶ ስልጣን ከነዋስቦ ዘይምኽኣልና

Frankfurt Seminar 6

ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ካልኣይ ዛዕባ

ንፍረ ሰውራ-ኤርትራን ጻማ-ጻዕሪ ህዝብናን ከይነስተማቕር እቲ እንኮ ዕንቅፋት ህልውና ጕጅለ ህግደፍ ኣብ ሃገረ-ኤርትራ ምዃኑ ዝኾኑ ክልተ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ዘይፋላለይሉ ጉዳይ ኴይኑ’ዩ። ብፍላይ ኣብ’ዚ ውልቀ-መላኺ ኢሰያስ ኣብ ኢትዮጵያ ብምኻድን ምስ ዶር ኣቢይ ኣሕመድ ምስጡር ስምምዓት ብምኽታሙን ሎሚ ዝርኣ ዘሎ ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ፣ ንባሕርናን መሬት-ዓደቦናን ከኣ ዳግም ኣብ ረግጺ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዘእቱ መናውራት፣ መን’ዩ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ብሩህ እንዳዀነ መጺኡ’ሎ። ምእንት’ዚ፣ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ቅድሚ ኣህጕራዊ ዲፕሎማስያ ብቑዕ መተካእታን ተግባሪ ዓቕሚን ንምጽዓድ ሓደ ሰፊሕ ግንባር ናይ ደለይቲ ፍትሒ ክቘዉም ኣለዎ። ቅድሚ ዝኣገረ ንቅድምያታት ልኡላዊት ሃገር ዘውሕስ ስጕምታት ክውሰዱ ከኣ ቆጸራ ዘይህብ ጕዳይ ኴይኑና ኣሎ። እቲ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ድሒሩ ከኣ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘጥፍኣ ጕጅለ፣ ሎሚ ከኣ ኣብ ቅድሚ ዓይነናን ዕድሜናን ምስ ተረፍ-መረፍ ደርግን ሓይሊ ዶር. ኣቢይ ኣሕመድን ብምምሕዛው ታሪኽ ክድገም ንርእዮ ኣሎና። ናይ’ዚ እዋን ጠለብ

 • ብዘይ ውዓል ሕደር ንስርዓት ህግደፍን ውልቀ-መላኺ ኢሰያስን ምልጋስ
 • ናይ ስልጣን ሕቶ ምስ ምቛም ቅዋማዊት ሃገረ-ኤርትራ ጥራይ ከም ዝተኣሳሰርን ዝለዓልን ምፍላጥ
 • ሕቶ መሬትን፣ ሕቶ ቅዋምን፣ ሕቶ ባንዴራን፣ ናይ ህዝቢ ዋንነት ምዃኑ ክስመረሉ

 

ክትዓት ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ሳልሳይ ዛዕባ

 1. ስቪካዊ ማሕበራትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን (ይኣክል) ዘይፋላለ ኣካል ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን እዮም።
 2. ንሕና ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣካል ዝተባህለ በርጌሳዊ ማሕበራት ጥራይ ዘይኮናስ፣ ቀንዲ ኣበገስቱ ኢና’ውን ክንብል ንኽእል ኢና።
 3. ዘሎናዮ መድረኽ ቃልሲ ጸረ-ህላወ ምልኪ ኣብ ሃገረ-ኤርትራ ብፖለቲካ ዝተወደበን ብበርጌስ ዝተወደበ (ዘይፖለቲካው)ን ተባሂልካ ምፍልላይ ከብቅዕን፣ ኩሉ ትዅረት ቃልስና ኣንጻር ቀዳማይ ጸላኢ ከቕንዕን ኣለዎ!
 4. መንእሰያት ምጥርናፍን ምውሳእን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ። እዚ ክፍሊ ሕብረተሰብ’ዚ ዝወረዶ ፍሉይ ማህሰይቲ ኣለሊኻ ምእላዩን ምትብብዑን ሎሚ’ውን ሓላፍነት ናይ’ቲ ምእንትኡ ኩሉሻብ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ ደላይ-ፍትሒ ካብ ቀዳማይ ወለዱ ክመጽእ ይግብኦ። ምእንት’ዚ ብንቕሓት ምስ መንእሰያት ዝምድና ምንዳይ።
 5. ደቂ ኣንስትዮ ዘሎወን ግደ ኣብ ቃልሲ ትማልን ሎምን ብኣትክሮ ምስትብሃል። ኣዴታት ምስ’ቲ ኣብ ስድራ-ቤት ዘሎወን ዝያዳ ጾር፣ ናይ ሃገርን ህዝበን ጾር’ውን ከም ኵላትና ብጽሒተን ኣለወን። ምእንት’ዚ ንተደራራቢ ዕማማተንን ሸኸምን ኣብ ግምት ዘእቱ ምትብባዕን ደገፍን ክወሃበን ግቡእና’ዩ። ውጽኢት ፍረ ኣስተዋጽኦ ናታተን ከአ ተመሊሱ ነዚ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ጥቕምን መዓላን’ዩ።

ክትዓት ተጋባእቲ ሰሚናር፦ ኣብ ራብዓይ ዛዕባ

ተጋባእቲ ሰሚናር ኣባላት ዝተፋላለያ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን እዮም። ስለዚ ናብ ወውድባቶም/ሰልፍታቶምን መራሕቶምን ዘሎዎም ታኣማንነት መርገጻዊ እምነትን ኣብ ቦትኡ ኣሎ። ይኹን እንበር ንሕሉፍ ናይ ምፍልላይ ተመክሮ ብዘየዳግም ብኣሉታ ሚዛኖም ስለ ዘቐመጡ፣ ኣብ ሃገር ጀርመን ብሓደ ክሰርሑን ናይ ሓበር ሰፊሕ ግንባር መታን ክፍጠር ብዘለዎም ዓቕምን ውድባዊ ጽልዋታትን ተጠቒሞም ናናብ ውድባቶምን መሪሕነታቶምን ጸቕጢ ክገብሩን ርእዮም።

 • ሓድነት ሓይሊ’ዩ
 • ብሰንኪ ፍልልያትና በዂሩ ዘሎ ዓቕሚ ውዱብ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ዳግም ክበራበር’ዩ
 • ብሰነኪ ምፍልላይ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ውዱብ ዓቕናምና ብሰብ፣ ብንዋት፣ ብንያት ብዝተዓጻጸፈ ክብርክት’ዩ
 • ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና በዚታት ተታባቢዑ ኣድላዪ ሓድሕዳዊ ምቅርራባትን ስጉምትን ክወስድ’ዩ
 • ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓንኬል ብሓደ ምምካት ንደላይ ፍትሒ ከም መተካእታ ሓይሊ ከጥምቶ’ዩ

Frankfurt Seminar 7

ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ፣ ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ!

ኣባላት/ተሳተፍቲ ሰሚናር ዝነበሩ ውድባት ከኣ እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፦

 1. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
 2. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
 3. ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ
 4. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
 5. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ/ሕድሪ
 6. ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ/ሕድሪ
 7. ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ (ሰደኤ)
 8. ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
 9. ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
 10. ሰውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ
 11. ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ሓደለ)
 12. ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ
 13. ስምረት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር
 14. ስምረት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ምጥርናፍ ፖለቲካዊ ውድባተን ሰልፍታትን ኣብ ጀርመን

ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ፡ ብመልክዕ ተቓውሞ ኣዕናዊ ገበናትን ተግባራትን ጃንዳ ህግደፍ ተሰሊፈን ዓገብ ካብ ዝብላ 29 ዓመታት ኣቝጺረን። ይኹንምበር ኣብ ልዕሊ ጕጅለ ኢሳያስ ዘሰንብር ዘሰክፍ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ መተካእታ ዝኸውን ናይ ተስፋ ሓይሊ ምዃነን ዘተኣማምን ምልክት ከርእያ ኣይከኣላን።

እዚ ዘመልክቶ እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጠን ሓደ መድሃኒት ዘይተረኽቦ ረማሲ ሕማም ምህላዉ ስለ ዝኾነ፡ ነዚ ከይፈወስካ ናይ ለውጢ ሓይልታት ምዃን ዘይሕሰብ‘ዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ፡ እንሆ እታ ብክቡር መስዋእቲ ዝተረኽበት ልኡላውነት፡ እዚ ከዳዕ ውልቀ መላኺ ከም ናይ ውልቁ ንብረት ክጠላዓላ ንርእን ንሰምዕን ኣሎና። ኣብዚ እዋን‘ዚ ብሂወት ከሎና ብሃገርናን ህዝብናን ዝላገጽ ኣይነፍቅድን ኢሉ ሓቢሩን ሓሪኑን ዘይለዓል ኤርትራዊ ደምበ ተቓውሞ ኣለኹ ምባሉ ትርጉም የብሉን። ትማልስ ልኡላውነት ሃገር ከም ህሉው ሓሲብና ቅዋም ይተግበር፡ ብቅዋም መሰረት ባይቶ ኣቚምና ዝጐደለ ንመልእ ካብ ዝብል እምነት ነቒልና ቅዋም ክትግበር፡ እሱራት ክፍትሑ ዝጠልብ ሕቶ ብመልክዕ ሰላማዊ ሰልፊ ነቕርብ ኔርና። እዚ ኣብ ሎሚ ኴንካ ክርአ እንከሎ፡ ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ካብ ምምህላል ዘይሓልፍ ልሙስ ወይ ምእዙዝ ዓይነት ሕቶምበር፡ ሕቶ ተቓወምቲ ሓይልታት ክኸውን ዝግባእ ኣይነበረን።

ናይ ብሓቂ ንለውጢ ዝቃለሳ ሓይልታት ክወስድኦ ዝነበረን መርገጽን መደብዕዮን፡ ኩሉ ዓቕመን ብሓደ ጸሚደን፡ ፍልልያት ወጊደን፡ ሃገርን ህዝብን ካብዚ ገሃነማዊ ጨቋኒ ስርዓት ብሓይለን ክገላገላሉ ዝኽእላ ውልውል ዘየብሉ ዘየናሕሲ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራሕ‘ዩ። ነዚ ኣብ ክንዲ ምግባር፡ ሓድሕድ ክካሰሳን ከም ቀቓዊት ደርሆ ንግሆ ንግሆ ውድባት ክጫጭሓን መዋእለን ስለ ዘሕለፋ፡ እንሆ ኢሳያስ ሕሉፍ ሓሊፉስ ናብታ ህዝብና ፈንፊኑን ኣንጻራ ተቓሊሱን ነጻ ዝወጸላ፡ ከም ጐረቤት እምበር ከም ኣደን ኣካልን ዘይቅበላ ኢትዮጵያ ንምሕዋስና ክጽዕር ንርኢ ኣሎና። እዚ ከኣ ከምቲ ሕማቕ ዋና ዘለወን ኣባጊዕ ወኻርያ ትጻወተለን ዝበሃል ምስላ፡ ደምበ ተቓውሞ ብርቱዕ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዘይኮነስ፡ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ክነውሕን ከዳዕ ኢሳያስ ድላዩ ክፍጽምን ርሒብ ዕድል ብምሃበን ነፍሰን ክወቕሳን ንህዝበን እቕሬታ ክሓታን ንምኽሓሱ ብሓደ ክብገሳን እዋኑ ሕጂ‘ዩ።

እዛ ዕድል‘ዚኣ ብኣውራጃ፡ ብወገን፡ ብስልጣን ክቈራቘሳ እንተኣምሊጣተን ግን፡ ብሃገራዊ ጥልመት ካብ ናይ ኢሳያስ ብዘይንእስ ተኸሰስቲ ምዃነን ክርድኣ ይግባእ። ኣብዚ ሃገርና ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን ትሰሓገሉ ዘላ እዋን፡ ብዛዕባ ድሕሪ ምህላው ሃገር ክለዓል ዝግብኦ ኣጀንዳ ኣልዒልካ ምፍልላይ፡ ካብ ዘይብቕዓት ሓሊፉ ክሕደትን ጥልመትን ሰማእታት ዘመልክት‘ዩ። ብሓድነት ንጃንዳ ህግደፍ ምልጋስ ንበገስ ማለት፡ ወውድባትና ኣፍሪስና ኣብ ሓንቲ ንጠርነፍ ማለት ከም ዘይኮነ፡ ንባዕሉ እዛ ንህዝቢ ኤርትራ ደም ድፋጭኡ ተስትዮ ዘላ ኣዕናዊት ውድብ ህግደፍ ህያው ምስክር‘ዩ። ሓደ ምዃን ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ሃገር ናይ ምድሓንን ዝዓለመ ኮይኑ፡ ነናትካ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ሃልዩካ፡ እታ ሃገር ምስ ደሓነት ኣብ ጽላል ሃገራዊ ቅዋምን ሰፊሕ ደሞክራስያዊ ዓውድን ተወዳዲርካ ስዒርካ ክትመርሕ ተሳዒርካ ክትምራሕ ድሉው ምዃን‘ዩ።

እቲ ስልጣን ናይ ህዝቢዩ እናበልና ተሓቢእናሉ ዘሎና መጋረጃ ዝቕንጠጠሉ ኣገባብ ድማ እዚ‘ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ሕደግ ሎሚ ብከቢድ ስቓይ ተማሂሩስ ኣብቲ ኣብ ዘመን መግዛእቲ ዝነበረሉ እዋን‘ውን ባዕሉ ቈጽሊ ዘየውደቐሉ ክመርሖ ከም ዘይደሊ፡ ዝመርሖ ዝመርጸሉ ፍሉይ መለክዒ ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ፡ ንመን ይመርጽ ዕድል ክወሃቦ ጥራሕ‘ዩ ዝግባእ።

ኣብዚ ብዘየወላውል ክንጸር ዝግባእ እንተልዩ፡ ከምቲ ላም ፍርቂ ጎና ሰቢሓ ፍርቂ ጎና ነይትዓብር ዝብልዎ ኣቦታትና፡ ሓንቲ ኣውራጃ ብዘይተን ካልኦት ኣውራጃታት፡ ሃይማኖት ምስልምና ብዘይ ሃይማኖት ክርስትና ወይውን ሃይማኖት ክርስትና ብዘይ ምስልምና ምልእቲ ወይ ስብሕቲ ኤርትራ ክትህሉ ዘይከኣል ምዃኑ‘ዩ። ኣብ ውሽጢ‘ዛ ብኩሉ ዓይነታ ዝተማልአት ኤርትራ ዝርከቡ ንኣሽቱ መሰናኽላት ከኣ ኣብ ፍትሓዊ ባይቶ ዓደቦ ዘቲኻ ዝፍትሑን ዝስተኻኸሉን ምዃኖም ክንኣምን ይግባእ። ኣብዚ ክንበጽሕ ግን ናይ ሎሚ ዘሎ ቀሊል ዘይኮነ ሃገራዊ ብድሆ ክንምልስ ኣዝዩ ዘየገላብጥ ጸቢብ ግዜ ምዃኑ ተረዲእና፡ ኣብ ተግባር ምውፋርን ሃገር ምድሓንን‘ዩ። እዚ ከኣ ምንቅስቓስ ይኣክል ምስ ኩለን ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ብሓደ ንምስራሕ፡ ብፍላይ ውድባትን ሰልፍታትን ወይ ከዕግብኦ ወይ ክስዕብኦ መተካእታ ዘየብሉ ኣማራጺ‘ዩ። እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝፈላልየና የለን። ፍልልይ እንተልዩ ኣብ መን መርሐ ዝብል ሕቶ ኮይኑ ብህዝቢ ዝምለስ ዛዕባ‘ዩ።

ስለዚ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ከምቲ ሓጋዚታ ዝረኣየት ዓሻ ሰበይቲ መዲዳ ትሓብእ ዝበሃል ምስላ፡ ነዚ ብነድሪ ተበጊሱ ዘሎ ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብ ጎኑ ተሰሊፈን ክሰርሓን ንባዕለን ኩሉ ዘየፍሪ ምትርማስ ኣወጊደን ህዝበን ንምኽሓስ ሃገረን ካብ ሓደጋ ንምድሓን ዓጸፋ ክሰርሓን ይግባእ። በዚ መሰረት ከኣ ነዞም ከዳዕ ኢሳያስ ብዝኸፈተሎም ዕድል ተጠቒሞም፡ ልኡላውነትና ረጊጾም ስኖም እናመወጹ ኣብ ሃገርና ኣትዮም ተጠቀምቲ ወደባትናን ጸጋታትናን ንምዃን ዘንባህቑ ዘለዉ በዓል ተኣምራት ነገራን መሰልቱን፡ ኤርትራ ከም ወትሩ ዋናታታ ከም ዘሎናያ ከነረጋግጸሎም ዝግበኣና ሎሚ‘ዩ። ኣብዚ መስርሕ‘ዚ ዓቕምን ሓላፍነትን ሓይልታት ምክልኻል ጎሲኻ ዘይሕለፍ ቀንዲ ሃገራዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ፡ ዋላ እቶም ብፍላጥ፡ ብጠቕሚ፡ ወይ ብግርህነት ሃገር ትከላኸሉ ዘለኹም መሲሉኩም ግን ንዕምሪ ስልጣን ኢሳያስ ንምንዋሕ ክሳብ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትኩም ገበን ዝፈጸምኩም ከይተረፈ፡ ነዚ ኣብ ሃገርኩም ዝግበር ዘሎ ገበንን ምፍራስ ሃገራዊ ልኡላውነትን ተገንዚብኩም፡ ኣብ ጐድኒ ህዝብኹም ክትስለፉን ታሪኽኩም ከተሐድሱን እዋኑ ሕጂ‘ዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ሓዳግን እቕረበሃልን ስለ ዝኾነ፡ ሕጂ ምስ ትኽሕስዎ እቲ ቀደም ኣብ ልዕሌኹም ዝነበሮ ልዑል ኣኽብሮት ከም ዝመልሰልኩም ክትተኣማመኑ ይግባእ። ስለ ዝኾነ ኩሉ መሰናኽል ሰጊርኩም ብስርሒት ፈንቅል ንጸላኢ ደምሲስኩም ልኡላዊት ሃገር ክዉን ዝገበርኩም ጀጋኑ፡ ሎሚ እቲ ኣብ በዓቲ ፍልልይኩም ተሓቢኡ ሃገርና ዘዕኑን ፍረ ሰማእታትና ከንቱ ዝገብርን፡ ክብሪ ጀግንነትኩም ዝድውን ሕልና ኣልቦ ዝሩግ መዓንጣ ኢሳያስ ንምእላይ ትስእኑ ኢኹም ኢሉ ዝኣምን ኤርትራዊ ከም ዘየለ ክትርድኡ ይግባእ።

ኣብ መደምደምታ፡ ንሕና ብደገ ንስኹም ብውሽጢ ዓቕምና ብምውህሃድ ሃገርና ካብ ዕንወት ህዝብና ካብ ስቓይ ከነድሕን ዘሎና ግዜ ሓጺር ምዃኑ ተረዲእና ንቀላጠፍ።

ብዓንደጽዮን ግርማይ

ጀርመን

22.02.2020

ኩልና ከም እንፈልጦ፥ ብዙሕ ዓይነት መንግስቲ ከምዘሎ ርዱእ እዩ። እዚ ዓይነታት መንግስቲ ድማ ኣብ ኣገባብ ኣመጻጽኣኡን ኣመሓድራኡን ዘፈላለ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ንኽሓጽረና ምእንቲ ኣብ ክልተ መቒልና እንተረኣናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ይስመዓኒ። ንሱ ድማ ብህዝቢ ዝተመርጸን፥ ብኢደወነኑ መንግስትነት ዝሓዘን ኢልና ክንከፍሎ ንኽእል።

በቲ ህዝቢ ኣሚኑ ዘጽደቖ ወይ ዝሓንጸጾ ቅዋም መሰረት፡ ኣብ ምዱብ ግዜ ምርጫ ብምክያድ ዝምረጽ መንግስቲ ብባህሪኡ ኣገልጋሊ ህዝቢ እዩ። በዚ መልክዕ ዝቐውም መንግስቲ ተሓታትነቱ ነቲ ዝመረጾ ህዝቢ ኢዩ። ዝኾነ ይኹን ንሃገር ዝምልከት ውሳኔ ክወስድ ከሎ’ወን በቲ ህዝቢ ዝመረጾ ባይቶ ኣቢሉ ይኹን ወይ ህዝባዊ ወኸሳ ብምግባር እዩ ዘሰላስሎ እምበር ብኢደ ወነኑ ክውስን ኣይክእልን ኢዩ። ስለዚ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ሓላፍነት ብግቡእ ምስዘየካይድ እቲ ህዝቢ ክውርዶ ምሉእ ሓላፍነት ኣለዎ። በዚ ኣገባብ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ነተን ኩንትራቱ ብዘይ ኣድልዎን ፍትሒ ከየጒደለን ንህዝቢ ብማዕረ ዘደላድል መስርሕ ክኽተል እዩ ዝጽዕር።

ልክዕ እዩ ኣብቲ መስርሕ ገለ ገለ ጉድለታት ኣይርከብን ማለት ኣይኮነን። ጉድለታት ክርከብ ንቡር እዩ። እዚ ኣብ ምምሕዳራዊ መስርሕ ዝርከብ ጉድለት በቲ ህዝቢ ዝመረጾ ባይቶ ኣቢሉ ቁጽጽር ስለዝግበረሉ፥ ብመሰረት እቲ ቅዋም መቕጻዕቱ ይቕበል። እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ስርዓት ንህዝቢ ዘገልግል፡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውልቃዊ ረብሓታቱን ጠቕሙን ኣይዛዙን እዩ። ምኽንያቱ ንቀጻሊ ግዜ ንኽምረጽን፥ ስሙ ድማ ንኸይከፍእን ብማለት ኣብ ነፍሱ ሕልናዊ ወቐሳ ዘሕድር እዩ።

እቲ ካብዚ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፍልይ ዝበለ ምልካዊ ስርዓተ መንግስቲ ብመሰረቱ እቲ ቀዳምነታቱ ንናይ ዝናኡን ስልጣኑን እምበር ሓላይ ህዝቢ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ንረብሓኡን ጠቕሙን እንተዘይኮይኑ ናይ ካልእ ሽግርን፥ ስቓይን ፈጺሙ ኣይግደስን እዩ። ምናልባት ተመሓይሹ እንተተባህለ ነቶም ውሑዳት ዝጥቀመሎም ተማእዘዝቱን ኣምለኽቱን ወይ ኣገልገልቱ ሓለፋታት ይገብር።

ከምዚ ናይ ኢሳያስ ዓይነት ምልኪ፡ ምናልባት ኣብ ዓለም ኣይተራእየን እንተተባህለ ምጋናን ኣይኮነን። ብሓጺሩ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ነታ ሃገር ካብቲ ዝነበረቶ ደረጃ ከም ኣብነት ኣስመራ ካልኣይቲ ሮማ (ሰኮንዶ ሮማ ) ትበሃል ከምዘይነበረት ሎሚ ጎዱፍ ኮይና ትሕቲ እተን ብድሕሪኣ ዝጥጥዓ ዘለዋ ሀገራት ኣፍሪቃ ኮይና ኣላ። ህዝቢ እሞ ከኣ ግደፎ ካብቲ ዝነበሮ ፍልጠትን ምሃዝነትን ሓርኮትኮትን ናብ ደረጃ ተጸባይ ክቕየር ዝተረፎ የብሉን።

መንእሰይ ኤርትራ ይኹን ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ፡ ሃገር ከምዘይብሉ ዝከላኸለሉን መሰሉ ዝሕልወሉን መንግስቲ ፈጺሙ የብሉን። ስርዓት ኢሳያስ ንመንእሰያት ኤርትራ ክንዲ ሓብሒቡ ዘማዕብሎም ኣደንቊሩ ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡሉ እዩ ድሌቱ። ሃገሮም ጠንጢኖማ እንተዘይወጺኦም ውን ስራሕ-ኣልቦ ገይሩ ከም ዝሳቐዩን ባራዩ ኮይኖም ክነብሩ ድሌቱ እዩ ። ነዚ ሽግርን መከራን ኣደራዕን ዓቕሊ ክኢሎም ኣብ ሃገሮም እንተነበሩ ድማ ዘየድሊ ጎንጺ ፈጢሩ ኣብ ኲናት የእትዎም።

ናይዚ ምልክታት እቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ፥ እታ ሓዊ መወልዒት ክትኮኖ ዘይተድሊ ጌም ኢዝ ኦቨር (game over) ዝበላ ክሳብ ሕጂ እናሓየኻ፥ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ክመልስ ምዃኑ ሓቢሩ። ትርጉም ናይዚ ከኣ ኣብ ዘይጉዳዩ ጣልቃ ኣትዩ ውዒሉ ሓዲሩ ህውከት ንምፍጣር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ወያኔ ድማ ጣልቃ ምስ ዝእቱ ኢዱ ክንቆርጻ ኢና፥ ኣብኣ ትደኻ ዝዓይነቱ መደረ ውን ተሰሚዑ። ካብዚ ቃላትዚ ንላዕሊ ኲናት ምእዋጅ ጥራይ ኢዩ ተሪፉ ዘሎ ይመስል።

ንሕና ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ይኹን ናይ ጥይት ድምጺ ክስማዕ ኣይነፍቕድን። ሎሚ ድምጺ ጥይት ዘይኮነስ ድምጺ ሰላም ዝዝመረሉ እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ካብዚ ብምንቃል እቲ ብውዑል ኣልጀርስ ዝወጸ ብይን ዶብ ኣብ ተግባር ክውዕልን፥ ኣብቲ ንኤርትራ ዝተዋህበ መሬት ናይ ኢትዮጵያውያን ምስፋር ከኣ ነቲ ሓዊ በንዚን ምንስናስ እዩ ዘስምዕ። ስለዚ እዚ ብጉዳይ ዶብ ዝለዓል ምትህልላኻት ብሰላም ደው ክብልን ንህይወት መጻኢ መንእሰያት ክልቲኡ ሃገራት ክንሓስብን ይግባእ። ምኽንያቱ እቲ ዝጠፍእ እቲ ምስኪን ድኻ መንእሰይ እምበር እቶም ተበለጽትን ስልጣኖም እምበር ጉዳይ ህዝቢ ዘይግድሶም ኣይኮኑን። ብዓቢኡ ድማ ነቲ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ዘሪጉ ንዘልኣለም ኣብ ተፋነን ዘንብረና መህለቒ ህዝብናን ስለ ዝኸውን ናብ ምርግጋእን ቅሳነትን ዝወስድ መንገዲ ክንሕዝ ይግበኣና።

ድራር መንታይ

ኣብ ክተማታት ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ካብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዑደት፣ ብ16 ለካቲት 2020 ኣብ ከተማ ኦክላንድ ሰፊሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ኣኼባ ኣካይዶም።

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ሳንፍራንሲስኮ፣ ሳንሆዘ፣ ሳክራመንቶ፣ ሳንታሮዛን ካልኦት ከተማታትን ተጓዒዞም ናብቲ ብማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ማ.በ.ኤ.ደ.ለ) ዝተዳለወ መጠነ ሰፊሕ ኣኼባ ብ16 ለካቲት 2020 ኣብ ከተማ ኦክላንድ፣ ሰሜን ካሊፎርንያ ተኻይዱ።

ብሓልዮት ንዅሎም ኤርትራውያን ዘጽልል (ማ.በ.ኤ.ደ.ለ) ዝተዳለወ ኣኼባ፣ ግዱሳት ገዳይም ተቓለስቲ፣ መንእሰያት ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘሳተፈ፣ ንኤርትራዊ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ብዙሕነት ዝወከሉ፣ ንመብዛሕትአን ናይ ተቓውሞ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ውድባዊ ጸጊዕ ዘይብሎም ሃገራውያንን ዝጠርነፈ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተሳትፎ ምንባሩ ዝያዳ ድምቀት ዘንጸባረቐ ነይሩ።

ካብ ጸጋም ንየማን ኣብ ስእሊ ዘለዉ ክቡራት ልኡኻት ሳተላይት ተለቪዥን ኤሪሳት፡ ፊልሞን ሓጎስ፣ ብኮሙኒከሽን-ተክኖሎጂ ዝነጥፍ፡ ዘካርያስ ገሪማ፣ ናይ መደባት ዳይረክተር፡ ዮኤል ኪሮስ ኣካያዲ ፋኑስ ስቱዲዮ፡ ዘካርያስ ክብረኣብ፣ ኣካያዲ ስቱድዮ መስትያት ቤትና እዮም። ተሳታፋይ ህዝቢ ንዩኤልን ዘካርያስ ክብረኣብን ኣብ ተለቪዥን ብዘቕርብዎ ዜናን ሓበሬታን፣ ሓተታን ቃለ-መሓትትን ተላልይዎም ነይሩ እዩ፡ ንሳቶም ግን ብኣካል ክራኸብዎን ምስኡ ኢሂን-ምሂን ክበሃሃሉን እዮም መጺኦም።

ኣርባዕቲኦም ልኡኻት በብተራ ዝተወልድሉን ዝዓበይሉን ድሕረ-ባይታ ብምሕባር፣ ገለ ካብኦም ኣብተን ናጻ ዘይመንግስታዊ ጋዜጣታት ምብርካት ጀሚሮም ምንባሮም፣ ሓደ ካብኦም’ውን ኣብ ክፍሊ ዜና ብሓላፍነት ናይ ሓደ መደብ ሓላፊ ኰይኑ ከምዘገልገለን ሓቢሮም። ኣብትሕቲ ግፍዓውን ምልካውን ስርዓት ክነብሩ ስለዘይመረጹ ግን፣ በብመንገዶም ብእግሮም ተጓዒዞም፣ ዶብ ሰጊሮም ክሳብ’ዚ ሕጂ ዝነብርሉ ዘለዉ ሃገራት ከምዝበጽሑ ንተሳተፍቲ ዝመሰጠ ተሞክሮታት ጕዕዞኦም ኣካፊሎም።

ኣመሰራርታ ሳተላይት ተለቪዥን ኤሪሳት ክገልጹ ኸለዉ፤ መደብ ስርሖም ብሓሙሽተ ዝኣባላታ ቦርድ ድሕሪ ምቛም፤ ካብ ካሊፎርንያ ናይ መኽሰብ ኣልቦ ላይሰንስ ሕጋዊ ፍቓድ ብምውጻእ እዮም ተበጊሶም። ብውሑዳት ዝተጀመረ ዕማም፣ እናዓበየ ዝኸደ፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ካብ ምሉእ ዓለም ዝሳተፉ ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ግዱሳት ኣበርከትን ተሓባበርትን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝሓቖፈት ምዃናን ብቐጻሊ ኣብ ምምዕባል ትርከብ ምህላዋን ብዝርዝር ኣብሪሆም።

ብኤሪሳት፡ ዝዳሎ ርእሰ ዓንቀጻት (ኤዲቶርያል) ኣብዘን ዝስዕባ መትከላት መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ከብርሁ ከለዉ፡

- ህዝብናን ላኣላውነት ኤርትራን ዘኽብር

- ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝኽተል

- ወገናዊ ኣጀንዳ ዘይብሉ ኰይኑ ዝዳሎ

- ጸላኢ ህዝብና ህግደፍ ምዃኑ ዝኣምነን እዩ ኢሎም።

መግለጺኦም ምስወድኡ፣ ኣብ በይ-ኤርያ ኣምባሳደር ኤሪሳት ዶክተር ነጋ ወልደሩፋኤል ንኣጋይሽ እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ብምባል ንዘካይድዎ ኣገልግሎት ሓበሬታን ምንቕቓሕን ንህዝብና ሞጐሱ ገሊጹ። ብዘይ ባጀት ዝዕወት መደብ ስለዘየለ፣ ምንጪ ባጀት ድማ ካብ ህዝቢ ስለዝዀነ፣ ዓቕምታትና ዘፍቅዶ ክንሕግዝ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ርእሲ’ቲ ንሱ ዘወፍዮ፣ ካብ ዘካይዶ ጎስጓስ፡ ከም ኣብነት ጠቒሱ፣ ብዛዕባ ኤርትራዊ ዓርኩ ተኸታታሊ ኤሪሳት፣ ብኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ ጭቆና ኩሉ ጊዜ ክሻቐል ዝሰምዓቶ ኣመሪካዊት በዓልቲ ቤቱ፣ ንሳ’ውን ከምኡ ኣብ ምሽቓል ኣትያ፡ ኤሪሳት ኣኼባ ከካይዱ መጺኦም ኣለዉ ኢለ ምስሓበርኩዎም፡ ንምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ንምውዳቕ፣ ኤሪሳት ዓቢ ግደ ከምዝህልዋ ስለዝኣመኑ፣ ሓገዞም ናይ $1,000.00 ቸክ ሰዲዶምለይ ክብል ሓቢሩ። ስለዚ ኣኼባ እንዳተኻየደ ወፈያ ዝቕበሉን ዝምዝግቡን ተዳልዮም ስለዘለዉ ወፈያና ንጀምር ድሕሪ ምባሉ፣ በብተራ ወፈይቲ ወፈያኦም ብሽሕ፣ በማእትን ወፍዮም። ጠቕላላ ኣታዊ ድማ ልዕሊ $16,000.00 በጺሑ ይቕጽል’ውን ኣሎ። ዶክተር ነጋ ንዕለት 29 ለካቲት 2020 ሰዓት 1፡00 ድሕሪ ቀትሪ ካብ መሪሕነት ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣቶ ፍቕረ ጋይም ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ኦክላንድ ከካይድ ምዃኑ ሓቢሩ።

ኣብ ርእሲ ንዋታዊ ወፈያታት፣ ኣገዳሲ ርእይቶታት፣ ምትብባዕን ለበዋታትን ካብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ንልኡኻት ኤሪሳት ካብ ዝተለገሱ ሓሳባት፡

- ንሃገራዊ ጉዳያትና ቀዳምነት ሂብና ንስራሕ፡ በጃኹም ዘየድሊ ኣውራጃዊ ክትዓት ኣይተልዕሉ/ላ፡ “እታ ሃገር እንተዘየላ’ኮ እታ ኣውራጃ የላን” ዝብል ናብ ህዝቢ ዘቕንዐ ለበዋ ቀሪቡ

- ኣጆኻ ኣጆኺ እናበልና ኢና ናጽነት ኣምጺእናያ፡ ሕጂ ድማ ኣጆኹም ኣጆና እናበልና ፍትሓዊ ስርዓትና ከነምጽእ ንቃለስ፣ ይከኣል ድማ እዩ

- ዝተፈላለዩ ወለዶታትና ክምኡውን ዝተፈላለያ ፖሊቲካውን በርጌሳውን ውድባትና፣ ብሓባር ክሰርሓን ንምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ክስዕራን፤ ኤሪሳት መላግቦን ብምውህሃድ ዘቃልስን ጎስጓስ ሚድያ ከተካይድ ንላቦ።

ድሕሪ ኣኼባ ንመዘከርታ ናይ ሓባር ስእሊ ተላዒልና። (ማ.በ.ኤ.ደ.ለ) ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ንኽብሪ ኣጋይሽ ዘዳለዎ ናይ ድራር ግብዣ ንዅሉ ተሳታፊ ኣኼባ ዓዲሙ፣ መብዝሕትና ድማ ኣብኡ ምስ ኣጋይሽ ከነዕልልን ክንላለን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምሸት ኣምሲና።

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ !!!

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና !!!

(ማ.በ.ኤ.ደ.ለ)

ንሕና ኤርትራውያን ብብዙሕ መልከዓት ዝግለጽ፡ ጭቆና ዝወለዶ ጸገማት ከም ዝጸንሓናን ከም ዘለናን ተገንዚብና ካብ እንዛረበሉን እንጽሕፈሉን ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። እቲ ናይ ቅድም ገዲፍና፡ ናይ ድሕሪ ናጽነት ግዜናኳ እንተዳህሰስና ሓጺር ግዜ ኣይኮነን። ናይቲ ወጽዓ ስንብራት ኣብ ኩሉ ህይወት ህዝብናን ምስሊ ሃገርናን ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። ንሕና ነቲ ጸገም ካብ ምርዳእ ሓሊፍና ምእንቲ እቲ ጸገም ተፈቲሑ ክርህወና፡ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተዛሪብና፡ ሓቲትና፡ ተማሕጺንና፡ ጠሪዕና፡ ተሰሊፍና ኮታ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንጭቆና ተቓዊምና ፍታሕ ጠሊብና ኢና። ኣብዚ መዳይዚ ዘካየድናዮ ጻዕርን ቃልስን መሪርን ከቢድን ክነሱ፡ ክሳብ ክንደይ ኣድሚዑ ግና ናይ ካልእ መብርሂ ዘይንሓተሉ ባዕልና ንርእዮ ዘለና እዩ። ብጥርኑፍ ኣገላልጻ ከኣ ፍረ ቃልስና ጌና ንባህግና ዝምጥን ኣይኮነን።

ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ንኣብነት ኣብ ጽባሕ ናጽነት፡ ኣብ ኤርትራ ብሰንክቲ ዝመርሕ ዝነብረን ዘሎን ጉሒላ ጉጅለ “ዝተሃንደሰ ጸገም ኣሎ” ኢልካ ምዝራብ ነውሪ ነይሩ። ከምኡ ኢልካ ምንቃፍ ዳርጋ ከም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ክሕደት ምፍጻም ዝውሰደሉ እውን ነይሩ። ብዙሓት ኤርትራውያን ብተፈጥሮ ጭቆና ዝጸውር እንግደዓ ተዓዲልዎም ዘይኮነ፡ ንለውጢ ድምጽኻ ኣጥፊእካ ናይ ምጽባይ ዘይርትዓዊ ምርጫ ስለ ዝወሰዱ ክነቕፉ ቅሩባት ኣይነበሩን። ሎሚ ግና ንናይቶም ካብ ንግሆኡ ጀሚሮም ዝተቓወሙ ኣካላት ጻዕሪ፡ ናይ ጉጅለ ህግዲፍ ምዕልባጥን ኣከባብያዊ ምዕባለታትን ተወሲኽዎ፡ ኩሉ ኤርትራዊ “ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ጸገም’ዮም ዘለዉ” ብዝብል ሓሳብ ኣብ ዝሰማምዓሉ ደረጃ በጺሕና ኣለና። እዚ ናይ ሓባር ድምጺ ካብ ጉጅለ ህግዲፍ ርሒቕካ ኣብ ውሑስ ዓዲ ጓና ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ሃገርና እሞ ድማ ብኹሉ ክፋላት ሕብረተሰብ “ሕማቕ ሕማም ካብ ሞቱ ነይሓልፍ” ከም ዝበሃል፡ ዓው ኢልካ ዝቃላሕ ዘሎ ድፍረት ኣብ ልዕሊ ህግዲፍ እዩ። ህግዲፍ እውን እቲ ንዓኡ ንክነቅፍ ብጩቕ ዘዝበለ ናይ ምእሳርን ምስዋርን ጉልበቱ ተዳኺሙ፡ ኣብ እዝኑ “ንስኻ ኣይናትናን፡ ንሕና እውን ኣይናትካን” እናተባህሎ ኣብ ዘጽቅተሉ ደረጃ በጺሑ ኣሎ።

ምስዚ ኩሉ፡ ብሓባር ንህግዲፍ እቲ ክንገሮ ዝግበኦ እንዳነገርናዮ ግና፡ ኣብቲ ጭቆና ተወጊዱ ክንድይቦ እንብህጎ በሪኽ ቦታ ኣይደየብናን። ምኽንያቱ ነቲ ጸገም ምድግጋሙን ምጽብጻቡን ጥራይ መፍትሒ ስለ ዘይኮነ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ መዋጸኦ ብዛዕባቲ ጸገም ደጋጊምካ ምዝራብ ዘይኮነ ምውጋዱ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ቃልስና ካብ ጸገማት ምጽብጻብ ናብ ግብራዊ ጸገማት ምውጋድ ካብ ምብራኹ ካልእ መተካእታ የብልናን። እዚ ከም ዝከኣል ከኣ ካብ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ብከምናትና ኩነታት ናይ ዝሓለፉ ተመኩሮ ምርድኡ ዝከኣል እዩ። ስለዚ ነቲ ዝከኣል ከምዘይከኣልናዮ ክንዝንግዕ የብልናን። ነዚ ዝከኣል ክነሱ ክሳብ ሕጂ ዘይከልናዮ ክንክእል ዘይስገር ወሳኒ ተግባር ወይ መፍትሕ ብሓባር ተሰሊፍካ ምቅላስ እዩ። እዚ እውን ከምቲ ኣብ ጸገም ምህላውና ናይ ሓባር ተረደኦና ኮይኑ ኣሎ ዝበልናዮ፡ ኣብ ወሳንነት ብሓባር ምቅላስ እውን፡ ካብ ክለሰ-ሓሳብ ናብ ግብሪ ኣብ ምስግጋሩ ደኣ ዓቐብ ኮይኑና ኣሎ እምበር፡ ከም ተረደኦስ ኩልና ኣብ ዘዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ከነኮማስዖ እንውዕል ዘለና እዩ።

ኣብ ድልዱል፡ ቀጻልን ትካላውን ሓቢርካ ናይ ምቅላስ መንገዲ ክትጽመድ ዋጋ ምኽፋል የድሊ እዩ። እቲ ዋጋ ግና ኣብ ኢድና ዘሎን ክንከፍሎ እንኽእልን እምበር፡ ልዕሊ ዓቕምና ኣይኮነን። ኣብ ናይ ሓባር ራኢ ምጽናዕ፡ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ምቕዳም፡ ምጽውዋር፡ ናይ ሕሉፍ እሱር ዘይምዃን፡ ኣብ መትከል ብዙሕነታዊ ሓድነት ምጽናዕ፡ ኣብ ዝብሉ ሓሳባት ብልቢ እንተርዒምና ንሱ እዩ እቲ ምእንቲ ብሓባር ተቓሊስና ህዝብን ሃገርን ከነድሕ ክንከፍሎ ዝጽበየና ዋጋ። እዚ ከኣ ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ እምበር፡ ካብ ዝኾነ ዘይኤርትራዊ ሓያል ወይ ሃብታም እንምጽወቶ ኣይኮናን።

ኣብዚ እዋንዚ ገለ ከም በዓል ኢትዮጵያ፡ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን ዝኣመሳላ ሃገራት ንዲክታቶር ኢሳያስ ክቋለብሉ እንከለዉ ተዕዚብና፡ “ነዚ ሰብኣይ እንታይ ርእየምሉ እዮም? ንሕና ኣብ ኤርትራ ብሰንኩ ጸገም ኣሎ እንዳበልና፡ ንሳተን ከሰራስረኦ ከለዋ፡ ንሕና ዲና ወይስ ንሳተን እየን ተጋግየን?” ዝብል ሕቶ ነልዕል ኤርትራውያን ኣለና። ሓቂ እዩ ወዮ እንፈልጦ ሰይጣን መልኣኽ መሲሉ ክቐርብን መዳልያ ክስለምን እንከሎ ሕቶ ዘየልዕል ኣይኮነን። እቲ ምኽንያት ከኣ ንዲክታቶር ኢሳያስን ጉጅለኡን ከካብ ናትና ኩርናዕ ስለ እንርእዮም ዝፈጠሮ ፍልልይ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ቀንዲ መምዘኒና እቲ ብሰንኪ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ሃገርናን ክብርን መሰልን ህዝብናን ዝወርድ ዘሎ ዓመጽን በደልን እዩ። በመንጽርዚ ንዓናን ምእንቲ ፍትሕን ሓቅን ንዝሕለቑ ወገናትን፡ ኢሳያስ ተወዳዳሪ ዘየብሉ ጭው ዝበል ዲክታተርን ጨቋንን እዩ። እዘን ዝጠቐናየን ሃገራት ብኣንጻሩ፡ ጉዳይ ህዝብና ቀዳምነተን ስለ ዘይኮነ፡ መምዘኒአን ኢሳያስ ኣብ ዞባዊ ረብሓአን ክሳብ ክንደይ ንኤርትራዊ እስትራተጅካዊ ጸጋታት መዝሚዙ የገልግለን እዩ። ስለዚ እቲ ፍልልይ ኢሳያስ ብሓደ ጐኑ መልእኽ በቲ ካልእ ጐኑ ከኣ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ዘይኮነ፡ ናይቶም ንኢሳያስ እንመዝን ኣካላት ናይ ረብሓን ሸቶን ፍልልይ ዝወለዶ እዩ። ኢሳያስ ብወገኑ ኣብዚ እዋንዚ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ስለ ዝቖረጸ፡ ንናይ ግዳም ሓይልታት (ብናቱ ቃል) ከዲሙ ጥራይ ኣብ ስልጣን ከም ዝቕጽል ተረዲኡ ይሰርሕ ምህላዉ፡ ነቲ ጉዳይ ናተይ ኢሉ፡ ቀሪቡ ኣድቂቑ ክርደኦ ንዘይክእል ኣካል ከደናግሮ ዝኽእል እዩ።

ስለዚ እቶም ቃንዛ ህዝብና ዘይቃንዛኦም፡ ናይዘን ዝጠቐስናየን ሃገራት መራሕቲ፡ ኣበይ ከም ዘብጸሖም እንድዒ ንኢሳያስ ከም ፈረስ ጽዒኖም የጋልብዎን የለፋልፍዎን ኣለዉ። ንሕና እቶም ቃንዛ ህዝብና ቃንዛና፡ ድፍረት ኤርትራዊ ልኢላውነትና ድፍረትና ዝኾነ ሓቀኛ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ከኣ፡ ንጸገማትና ብምድግጋሞምን ብምቑዛምን ዘይኮነ፡ ብምውጋዶም ኣብ ዓወት ንምብጻሕ፡ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ጉዕዞ ናብ ሓቢርካ ምቅላስ፡ ኣጽኒዕና ዘይምኽኑይ ግዜ ከይበላዕና ከተግብሮ ንንቀል።

FUNERAL SERVICE FOR Ms. ABEBA BERHE

Saturday, 22 February 2020 00:52 Written by

FUNERAL SERVICES FOR ABEBA BERHE

ቃል ምስጋና !!

Saturday, 22 February 2020 00:41 Written by

ብስመይን ብስም በዓልቲ ቤተይን ደቀይን፣ ከምኡ’ውን ብስም’ቶም ኣብ ኤርትራን ኣብ ስዑዲ ዓረብን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ሽወደንን ዝረከቡ ኣሕዋተይን መቕርበይን፣ ብምኽንያት ዕርፍቲ ክብርቲ ወላዲትና ሓጅያ ሳዕድያ ሻፊ ሓጂ ሙሳ ልባዊ ምጽንናዕን ናይ ሓዘን ተኻፋልነትን ዝገልጽኩሙልና ኣሕዋትን ኣሓትን ክብ ዝበለ ምስጋና ብምቕራብ፣ ሕሰም ኣይተረክቦ ንብለኩም። ክብርቲ ወላዲትና ብሰሉስ ዕለት 18/02/2020 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈሊያትን፣ ኣብ ኣስመራ መቓብር ሸኽ ኣልኣሚን ሓመድ ኣዳም ለቢሳ።

ንኽብርቲ ወላዲትና ረበል ዓለሚን ኣብ ሰፊሕ ገነቱ ይቀበላ። ነቶም ኣብ ናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ብኣካል ዝተሳተፍኩም ይኹን ነቶም ኣብ ገዛና ብምምልላስ ዘጻናናዕኩምናን፣ ካብ ዝተፈላለይ ኩርናዓት ዓለም ብስልኪ ይኹን ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መረኸቢታት ኣተባባዕን ኣጸናናዕን ቃላትን መልእኽታትን ጽሑፋትን ዝለኣክሙልና፣ ካብ መዓሙቚ ልብና ዕዙዝ ሕውነታዊ ምስጋናና ከነቕርብ ደስ ይብለና። ዘርኣኹሞ ሕውነታውን ሰብኣውን መርገጽ፣ ነቲ ዝወረደና ከቢድ ናይ ወላዲት ምፍላይ ሓዘን ኣብ ምፍዃስ ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ፣ ዝገደፈልና ስምዒት ንምግላጽ ቃላት ይሓጽረና።

ዲጊመ ብስም ኩሎም ኣሕዋተይን በዓልቲ ቤተይን ደቀይን መቕርበይን ልባዊ ምስጋናይ ብምቕራብ፣ ሕሰም ኣይትርከቡ ይብለኩም። ንኽብርቲ ወላዲትና ሳዕድያ ሻፊ ድማ ኣብ ሰፊሕ ጀንኡ ረቢ ይቀበላ።

ብስም ስድራ ቤት

ነጋሽ ዑስማን ኢብራሂም

21/02/2020

ፕረሲደንት ንዝገበሮ ሸትሕታሕ መፈወሲ ክምህዝ ፈቲኑ፡-

ብጋዜጠኛታት ኤሪ-ቲቪ ንኢሳያስ ካብ ዝቐርብሉ ሕቶታት ሓደ ከም’ዚ ዝስዕብ ዝብል ነበረ። ክቡር ፕረሲደንት ካብ’ዚ ከይወጻእና ተራ ወይ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ እዋን ሰለስተ ወለዶታት ማለት 80 ዓመታት ከመይ ተንብቦ? ኣብ መጻኢ’ኸ ከመይ’ዩ ክኸውን?

እዚ ሕቶ’ዚ ንምንታይ ኢዩ መጺኡ ኢልና ክንሓትት ይግብኣና። እዚ ሕቶ’ዚ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ኣዕዋፍ ንምቕታል ተባሂሉ ብፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝተመርጸ ሕቶ ኢዩ። ብሓደ ሸነኽ፡ ነቲ ኣብ እዋን ዑደቱ ናብ ኢትዮጵያ ይኹን ድሕሪኡ ዝፈጸሞ ጌጋታት ወይ ሸታሕታሓት ንምእራም ክኸውን እንከሎ፡ ብኻልእ ሸነኽ ከኣ፡ እቲ ልሙድ ጸላእቲ እናፈጠርካ ዕድመ ስልጣንካ ናይ ምንዋሕ ፖሊሲኡ ንምትግባር ኢዩ ነይሩ።

ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ፡ ኣብ ባህርዳር፡ ኣዋሳን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝገበሮ ዑደት፡ ኣይከሰርናን፡ ኵሉ ዝኸሰርናዮ መሊስናዮ ኢና፡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ኣህዛብ ኢዮም ኢሉ ዝሓሰብ እቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ኢዩ፡ ኣብዪ ወካልየይ ኢኻ፡ ምርሓና ኣነ ከኣ ክኽተለካ ኢየ፡ እዚ ንቐልዓለም ኢለ ዘይኰንኩስ ብልበይ ኢየ ….ወዘተ ክብል ከምዝተሰምዐ ዝዝከር ኢዩ። ብድሕር’ዚ እውን፡ ዕድል ናይ ሰለስተ ወለዶታት ብዘይምኽንያት ኢዩ ባኺኑ ዝብል: ነቲ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዝገበርናዮ ተጋድሎን ዝኸፈልናዮ መስዋእትን ከም ምብኻን ወይ ዘይምኽኑይ ገይሩ ዝገልጽ ኣብ ጥርዚ ዝበጽሐ ጥለመቱ ኣግሂዱልና። ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ናይ ጥልመት መግለጺታት ምስ ሰምዐ፡ ካብ ጫፍ ንጫፍ፡ ደጋፊ ይኹን ተቓዋሚ ናይ’ቲ ስርዓት፡ ነዲሩ ኢዩ ተላዒሉ። ቆፍኡ ከምዝተተንከፈ ንህቢ ይኣክል ኢሉ ተቓውሞኡ ገሊጹ። እቲ ዓው ኢሉ ክዛረብ ዘይክእል ድማ ብልቡ ካብ’ቲ ስርዓት ርሒቑ። ንጌጋታት ናይ ኢሳያስ ክኸላኸል ዝፈተነ ገለ ብጥቕሚ ይኹን ብጽልኢ ናይ ተቓወምቲ ዝተዘርዐ ውሑድ ቍጽሪ ነበረ።

በዚ ኵነታት’ዚ ዝተሰናበደ ፕረሲደንት ኢሳያስ ነቲ ሕቶ ክምልስ እንከሎ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ፡ “ህዝቢ ኤርትራ ንናይ እንግሊዝ ናይ ምምቕቓል ፖሊሲ ስጊርዎ፣ ናይ ሰውራ ኤርትራ ናይ ቀቢላ ምፍልላይን ናይ ሕድሕድ ውግእን ተመኲርዎ፣ ኣንጻር ደርጊ ዘካየዶ መኸተ ኣትሪርዎ፣ ኣብ ዝሓልፈ 20 ዓመታት ዝኸፍአ ተጻብኦታት (ካብ ህወሓት ማለት’ዩ) መጺእዎ ኢሉ። እዚ ኵሉ ዝኸፈሎ መስዋእትን ዝሓለፎ ጸገማትን ከም’ቲ ሓዊ ንሓጺን ዘትብዖ ድማ ንሓድነቱ ከምዘደልደሎ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ወለዶታት ጠንቂ ናይ ሓደጋታትና ኢትዮጵያ ኢያ ነይራ ብምባል፡ ነቲ ሓደ ህዝቢ ኢና፡ ኣይከሰርናን ወዘተ እናበለ ዝደጋግሞ ዝነበረ ቃል ክዓጽፍ ወይ ንጌጋታቱ ክፍውስ ወይ በቲ ናቱ ኣገላልጻ ከኒናታት ከናዲ ሃሰውሰው ክብል ተራእዩ።

እዚ ብሓደ ሸነኽ ንሸታሕታሑ ንምፍዋስ ዝገበሮ ክኸውን እንከሎ፡ ብኻልእ ሸነኽ ከኣ፡ ጸላኢ እናፈጠረ ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኢዩ ፈቲኑ። ኣብኡ ጥራሕ እውን ኣይተሓጽረን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጕዳያት ኢትዮጵያ ኢዱ ኣእትዩ እዚ ስነ-ሓሳብ ከልግስ ኣለዎ፡ እዚ ውድብ ክዳኸም ኣለዎ …ወዘተ ክሳብ ምባል እውን በጺሑ ኢዩ።

ጸላእቲ ምፍጣርን ኢድ ምትእትታውንን፡-

ኣብ መጻኢ’ ከመይ ክኽውን’ዩ ንዝብል ካልኣይ ኣካል ናይ’ቲ ሕቶ፡ ክምልስ ከሎ ከኣ፡

“እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኵነታት ርኣዮ። እቲ ምትፍናን ኣብ ኤትኒክ’ዩ። እዚ ከኣ ናብ ዝደቐቐ ምክፍፋል ክሳብ ናብ እንዳታት’ዩ ዝኸይድ። ስለ’ዚ ነቲ ዝመረዘ ፖለቲካን ኣተሓሳስባኡን (ንወያነ ማለቱ ኢዩ) ክትኣልዮ ክትክእል ኣሎካ። ምርጫ ይካየድ ኣይካየድ ዝብል ሕቶ ኣድላዪ ኣይኰነን። ንምትፍናን ዘምርሕ ኢዩ። ኣብ ግዜኡ ይካየድ ኢልካ ምዝራብ ትርጕም የብሉን። ናብ ሓድሽ መገዲ ዝወስደካ ምርጫ ኣብኡ ምስራሕ። ኢትዮጵያ ካብ’ቲ ዝወረሰቶ ባህሊ ክትወጽእ ክትክእል ኣለዋ” ኢሉ። ካብ’ዚ ሓሊፉ ንወያነ ክገልጽ እንከሎ፡ “…ናይ ኢትዮጵያ ስምዒት ዘይብልካ” ብምባል ካብ ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ኢትዮጵያዊ ክኽወን ፈቲኑ። እዚ ኣብ ክንዲ ኢትዮጵያውያን ኰይኑ፡ ክሳብ ሓድሽ ስርዓት ምምራጽ ዘብጽሖ ድፍረት ዓይኑ ዘፍጠጠ ናይ ምትእትታዉ ስራሕ ኢዩ። ንኢትዮጵያውያን ዘለዎ ንዕቐት እውን ዝገልጽ ኢዩ።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርጫ የድልዮ’ዶ ኣየድልዮን? ኤትኒካዊ ፈደራላዊ መንግስቲ ድዩ ዝደሊ ወይስ ምእኩል መንግስቲ፡ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ድዩ ዝደሊ ካልእ፡ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ መሰል ደኣ’ምበር፡ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ከመርጸሎም ዝዀነ ይኹን ሓላፍነት ወይ መሰል የብሉን።

“ንሕና፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ምዕባለታት ኢድና ኣጣሚርና ክንርእዮ የብልናን። ከይዱ ከይዱ እቲ ጸገም ንዓና ኢዩ ዝጸልወና። ስለ’ዚ ብምሕዝነት (ምስ ብልጽግና ፓርቲ ማለት ኢዩ) ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ለውጢ ክንሰርሓሉ ኣሎና። ብዓቕምና ኣበርክቶ ክንገብረሉ ክንክእል ኣሎና። ንሕና ኢድና ኣጣሚርና ክንዕዘቦ ስለዘይንኽእል፡ actively engage (ንጡፍ ተሳታፍነት) ክንገብር ኣሎና። ከምኡ ኢና ክንሰርሕ ጸኒሕና” ክብል ድማ ሕንኽ ከይበለ ወሲኹሉ። ኣስዒቡ፡ “እቶም ነዚ ኵናት ከካውስዎ ዝጸንሑ ዝጠፈሹ ናይ ግዳም ሓይልታት ሕጂ ሰላም፡ ርግኣት መጺኡ ኢሎም ባህ ኢልዎም ደቂሶም ክሓድሩ ኢዮም ኢልና ክንጽበ ኣይንኽእልን ኢና። ብዘይካ’ዚ ካልኦት ናይ ዞባ ሓይልታት ኣለዉ። ናይ ሽበራ ሓይልታት ኣሎ” ብምባል ብዙሓት ጸላእቲ ኤርትራ ከምዘለዉ ገይሩ ብምቕራብ ናይ ውግእ መልኸት ክነፍሕ ተራእዩ።

ህዝቢ ኤርትራ፡ ብዘይካ ኢሳያስን ስርዓቱን ካልኦት ጸላእቲ የብሉን። ብሰንኪ ገስረጥ ምምሕዳር ኢሳያስ ኣፍወርቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእታዊ ስርዓት እውን እንተዀነ ከም’ዚ ሎሚ ከፊእዎ ኣይፈልጥን። ህዝቢ ኤርትራ ብድኽነት፡ ድንቍርና፡ ሕማምን ስደትን ይሳቐ ኣሎ። ናይ ምዝራብ፡ ምውዳብ፡ ምንቅስቓስ፡ ምስራሕ፡ ምምሃር፡ ምሕካም ፡ንብረት ምውናን፡ ሃብቲ ምፍራይ መሰል ተሓሪምዎ ሃገሩ ገዲፍ ናብ ዝሓሸ መነባብሮ ዝረኽበሉ ቦታታት ይፈልስ ኣሎ። ሓላፍነት ናይ’ዚ ፍልሰት’ዚ ብዘይካኡ ካልእ ዝስከሞ የለን።

ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕጂ ኢሳያስ ኣብ ዝውልዖ ውግኣት ዘእቱ የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ሰላም፡ ምትእኽኻብ፡ ምስ ጐረባብትኻ ብምክብባርን ብምትሕብባርን ምንባር ኢዩ ዝደሊ። ውግእን ወረ ውግእን ኣየድልዮን ኢዩ።

ራብዓይ ክፋል ክቕጽል ኢዩ…….

ኣብ ዓለምና ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ምግልባጥ እንተረኣና ዘገርም ኣይኮነን። ፖለቲካ ንረብሓታትካ ምውሓስ ትጥቀመሉ መርሆ ኣሰራርሓ ስለዝኾነ፡ ምስ እትጥምቶ ረብሓ ዝቀያየር ኢዩ። ኣብ ኩለንተናዊ ነዊሕ ስትራተጂ ዘይተመስረተ ፖለቲካዊ ሽርክነት ምስ ዝኸውን ብናኣሽቱ ዘጋጥሞ ጸገማት ተዓንቂፉ፡ ናብ ከም ጸላእቲ ምጥምማት ውን ክብጻሕ ይኽእል ኢዩ።

ንጽሑፈይ ኣጽብብ ኣቢለ መታን ክሕዞ፡ ብመንጽር "ቀዋሚ ረብሓ'ምበር ቀዋሚ ፖለቲካ የለን" ዝብል ኣርእስተይ፡ ንተራ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ክጥምት ኢየ።

ህወሓት ኣብ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ ዘየወላውል መርገጽ ኣለዋ። እዚ ድማ ካብ እምነታ "መሰል ርእሰ-ውሳነ ብሔራት ክሳብ ምግንጻል" ዝብል መትከል ዝምንጩ ኢዩ። እዚ መሰል'ዚ ንኹለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ብሄራት እንኮላይ ንትግራይ ዘገልግል ኢዩ። ከይዱ ከይዱ’ውን ክሳብ ንዘሎ ጂኦግራፊያዊ ፖለቲካ ካርታ ናይ ዞናና ንምቕያር ዘኽእል ኢዩ። እንተሰሊጡ’ውን ንመላእ ኣፍሪቃ። ንኣብነት ኣብ ሰለስተ ሃገራት፡ ኣብ ኢርትራ፡ ኢትዮጵያ ጂቡቲ ዘለዉ ዓፋር መጀመርታ ከካብ ሃገራቶም ብመስረት እምነት "መትከል መሰል ርእሰ-ውሳኔ ብሄራት" ይግንጸሉ፡ ድሒሮም ከኣ ከካብ ዝጸንሕዎ ሰለስቲኦም፡ ዓባይ ዓፋር ክቑሙ ይኽእሉ ማለት ኢዩ።

ህወሓት፡ ኣብ እዋን ናጽነታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ (ሻዕቢያ) ክሻረኹ ዝገበሮም፡ ሻዕቢያ ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ናጻ ንምውጻእ ይቃለስ ስለዝነበረ ኢዩ። ናጻ ኤርትራ ከመይ ትኸውን ዝብል ናይ ወያነ ውራይ ኣይነበረን። እቲ ኣርጊጽካ ክትዛረበሉ እትኽእል ግን፡ እቲ ዝኣተዉዎ ምሕዝነት ምስ ሻዕቢያ ኣብ መትከል ሰላም፡ ፍትሒ፡ ደሞክራስን ብልጽግናን ዝሰፈና ሓያል ኤርትራ ምህናጽ ዝተሰረተ ኣይነበረን።

ብኣንጻሩ ህወሓት፡ ነቲ ቀንጻልን በሓትን መርሆ ናይ ዲክታቶር ኢሰያስ ኣብ ምትግባር ንጡፍ ኢደ-በይዛ ኮይኖም ሰሪሖምሉ ኢዮም። ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እሙን ንዝነበረ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ ገዚፍ ምትሕብባር ገይሮም። ለባማትን ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራን እንተዝነብሩ፡ ኣብ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰረተ ፖለቲካ እንተ ዝኽተሉ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኤርትራውያን ኣሕዋት ውድባት፡ ጀብሃን ሻዕቢያን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ እንተኸኣሉ ክዓርቅዎ እንተዘይከኣሉ ድማ ሻራነት ከየርኣዩ ክሓልፉ ኢዩ ዝነበሮም። ወገን ናይ ሻዕቢያ ኮይኖም ንጀብሃ ምህራሞም ግን ታሪኻዊ ገበን'ዩ ነይሩ።

“እትረግሞን እትምርቖን ኣይኽላእካ” ከም ዝበሃል፡ ንወያነ ሓርነት ትግራይ ብዝወዓልዎ ሕማቕን ጽቡቕን ንህዝቢ ኤርትራ፡ ከነለልዮም ይግባኣና። ኣብ ጽቡቕ ዝወዓሉልና ነመስግኖም። ኣብ ሕማቕ ዝወዓሉልና ድማ ንረግሞም።

ኣብ 1991 ሰውራ ኤርትራ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ስዒሩ ምስ ኣተወ፡ ናጽነት ኤርትራ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ንክረክብ ኣብ ቅድሚኡ ዲፕሎማስያዊ ብድሆታት ነይርዎ ኢዩ። ወሳኒ ግደ ወያነ ዝነበሮ ኢህወደግ ንመዘወር ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሓዞ እንተዝነብር ሕልኽልኻቱ ምዓበየ ነይሩ። ናይ ኢህወድግ መንግስቲ ንናጽነት ኤርትራ ምፍላጥ፡ ነቲ ክፍጠር ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ብድሆታት ፈቲሕዎ ኢዩ። በዚ ከኣ ኢህወደግ ብቐንዱ ድማ ወያነ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓቢ ውዕለት ንህዝቢ ኤርትራ ምፍጻሙ ኣብ ታሪኽ ክምዝገብ ዝህልዎ ኢዩ።

ኣብ ድሕረ-ነጻነት ኣብ ዝነበረ ፖለቲካዊ መድረኻት፡ ህወሓት -ኢህወደግ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣቕዋማት እናሓዙ ኢዮም መጺኦም። እዚ ድማ ካብ ናቶም ፖለቲካዊ ሒሳባት ዝነቐለ ድኣምበር ካብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዝምንጩ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ግዜ ክንጽበዮ ዘሎና ነገር ስለዝኾነ፡ “ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣጽንዕ” ክኸውን ኣለዎ መርሆና።

ህወሓት፡ ኣብ ኤርትራ ናጻ ሃገር ናይ ምግባር ቃልሲ ዓቢ ተራ ተጻዊቶም ኢዮም። ኤርትራ ደሞክራስያዊት ሃገር ንኸይትከውን ከኣ፡ ህወሓት-ኢህወደግ ምእንቲ ደሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝቃለሱ ውድባት ኤርትራ ኣጊዳን፡ መራሕትን ካድራትን ኣሲራን ኣባሪራን ኢያ። ደድሕሪ ስርዓት ደርጊ ምስዓሩ፡ ኣብ መወዳእታ 1991 ካድራት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ (ናይ ሎሚ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ EPDP ኣባላት ዘለዉ ዝርከብዎም) ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም፡ ኣንጻር ስርዓት ኢሰያስ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ዝነበሩ፡ ኣብ 28 ሚያዝያ 1994 ንግሆ ሰዓት ሽዱሽት ኣብ ድቃሶም ከለዉ ኣብ ሓደ ሰዓትን ደቒቕን፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ መቐለ፡ ዓዲ-ግራት፡ ዓድዋ፡ ሽረን ሑመራን ካብ ዝነበረ መንበሪ ቦታኦም ቀይዶም ወሲዶሞም። ነዞም ሰላሳ ዝኾኑ ኣባላት መሪሕነት ዝርከብዎም ካድራት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ (ናይ ሎሚ EPDP ኣባላት ዘለዉ ዝርከብዎም)፡ ልዕሊ ክልተ ዓመታት ኣሲሮሞም። እቲ ከም ጽቡቕ ነገር ዝረአ ግን፡ ኣሕሊፎም ንመራሕቲ ሻዕቢያ ስለ ዘይሃብዎም ኣብ ዝነበርዎ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም፡ ካብ መንግስታት ኣመሪካ፡ ኣውስትራልያ፡ ሆላንድን ደኒማርክን ፖለቲካዊ ዑቕባ ረኺቦም ናብ ስደት ብምምራሕ ነብሶም ኣድሒኖም፡ ምእንቲ ደሞክራስን ፍትሕን ውን ተሪሮም ገና ይቃለሱ ኣለዉ። እዚ ንሻዕብያ ዝቃወሙ ኤርትራውያን ምእጋድን ምስጓጉን ክሳብ ድሮ ምጅማር ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998-2000 እውን ቀጻሊ ነይሩ።

ህወሓት፡ ንፖለቲካዊ መንነት ዉልቀ-መላኺ ኢስያስ ካብ ማንም ንላዕሊ ይፈልጥዎ ኢዮም። ምስ ኢሰያስ ብምምሕዛው፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጌጋ ፈጺሞም ኢዮም። እዚ ዳሕራይ ዝመጸ ኣንጻር ኢስያስ ዝመስል መርገጾም ኣብ መትከላዊ ረብሓታት ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰረተ ስለ ዘይኮነ፡ ምስ ድርቅናን ጽላለን ኢስያስ ክሳዕ ክንደይ ከይሰልጥ ድኣምበር ንከዐርይዎስ ኣይምጸልኡን።

ብምስምስ ናይ ዶብ፡ ብመራሒ ዉልቀ-መላኺ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ዝተውልዐ ኩናት፡ በቲ ዝተኸፍሎ ዋጋ ክቕጽልዎ ምውሳኖም ኣብ መንግስቲ ኢህወደግ ዓብይ እጃም ዝነበሮም ህወሓት ጌጋ ፈጺሞም ኢዮም። እዚ ንኤርትራውያን ዝምልከት ኣይኮነን ህዝቦም ይጸባጸቦም። እቲ ንዓና ዝምልከተና ግን፡ ነቶም ንኢትዮጵያ ከም መንበሪ ዓዶም ቆጺሮም፡ ኣብኡ ዝተወልዱን ዝተዋለዱን ዝኸበዱን ንብረት ዘጥረዩን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ከም ገበነኛታት ብኣልመማ፡ ቅድመ- ምልክታ ከይሃቡ ብጭካነ ከም ዝስጎጉ ምግባሮም ታሪኻዊ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፈጺሞም ኢዮም። እዚ ዝፈጠሮ ስምብራት ቀሊል ስለዘይኮነ ገዚፍ ነገራውን ሞራላውን ካሕሳ ክግበረሉ ዘድሊ ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ብዝቐረበ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ንክነብር ዝተፈጥረ ኢዩ። ብምርጫ ተደለኻ ትወስዶ ተደለኻ'ውን ትገድፎ ኣይኮነን። ካብ ዝተፈላለየ ረብሓታት ዘጋጥም ናይ ጉርብትና ሓጎጽጎጻት፡ ኣብ ሓድሕድ ምምልላእ ብዝተመርኮሰ መሪሕ-ሓሳብ እናተኣልዩ ክኸዱ ዘየቋርጹ ጻዕሪታት ክግበረሎም ኣለዎ።

ህዝቢ ኤርትራ፡ ሃገሩ ክትንበር ዘይትኽእል ሲኦል ኮይናትሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ጎረባብቱ ሃገራት ተሰዲዱ ዝዑቀበለንን ዝዕንገለለን ኮይነን ክረኽበን ባህጉ ክኸውን ባህርያዊ ኢዩ። እዚ ባህጊ'ዚ ክዉን ዝኸውን ህዝቢታት ጎረባብቱ ንዝነብሮ ዘሎ ስቓይን መከራን ከም ናቶም ጌሮም ክፈልጥሉ ክኽእሉ ከለዉ ኢዩ። ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ ስቓይ ብልክዑ ዝተረድአ ህዝቢ ኢዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ኢዩ ድማ፡ ነቲ ብሰማንያታት ሽሕ ዝቑጸር በቢእዋኑ ካብ ግዝኣት ምድረ-ሲኦል ዝመጽእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መሬቱ ኣጽሊሉ ዝርከብ።

"ተኩስካ ቅተል" ዝብል መምርሒ ካብ ዘለዎ ጨፍጫፊ መንግስቲ፡ ንስክላ ኣምሊጡ ሂወቱ ኣብ ዘድሕነሉን ንመጻኢ ናብርኡ ኣብ ዘቋምተሉ ሃለዋት ምብጻሕ "ኣቦይ እዝግስ ገደል ይፈጥር'ሞ መደያይቦ ድማ ይፈጥር" ዘብል ኢዩ። ካብ ሓደ ጎረቤት ህዝቢ ካብዚ ንላዕሊ ምስጋና ዝግብኦ ሙያ ክርከብ ኣይክእልን ኢዩ።

እዚ ከይኣክል መንእሰያት መጻኢ ዕድሎም ብሩህ መታን ክኸውን፡ ናይ ላዕለዋይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል ክኽፈተሎም ምግባር ንኤርትራውያን ዓቢ ውዕለት ካብ ህዝቢ ትግራይ ኢዩ። ንሕና ኤርትራውያን ድማ፡ እዚ ተግባር'ዚ መግለጺ ሓልዮት ዝመልኦ ጉርብትና ከም ዝኾነ ፈሊጥና ከነመስግኖ ይግባእ።

ካልእ ኣሻቓሊ ጉዳይ፡ ብክቡር መስዋእቲ ደቃ ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ሃገርና ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓ ውልቀ መላኺ ሰብኣይ ልዕላውነታ ዝፍርሕ ኮይኑ ኣሎ። ናጽነታ ዘይተዋሕጠሎም ሓለምቲ ኢምቦራጦርያ ኢትዮጵያ ድሌታቶም ሕፍር ከይበሉ ብጋህዲ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣሎና። እዞም ዝጠፈሹ ነዳያን ኣብ ዝበጽሕዎ ዋላ እንተዘይሃለዎም፡ ህርፋኖም ግን ብቃልሲ'ምበር ብኸምኡ ዝበንን ኣይኮነን።

ጉዳያት ኤርትራ ንኤርትራውያ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ከም ዝኾነ ርዱእ ኢዩ። እንተኾነ ግን ዲክታቶር ኢስያስ ንጉዳያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕዉስዉስ ኣቢሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት፡ መስርዕ ኣትሒዝካ ንምግጣሙ እዋናዊ ናይ ቃልሲ ስልቲ ምኽታል ክሓትት ኢዩ። ሎሚ ሕቶ ምውሓስ ልዑላውነት ሃገርን ምርግጋጽ ደሞክራስን ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ኢዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክሊ'ዚ ዕላማታት'ዚ ክልተ ኣረኣእያታት ዘለዎም ሓይሊታት ከምዘለዉ ክድህሰስ ዝከኣል ኢዩ።

ብሓደ ወገን፡ ብቐጥታ ድዩ ብተዛዋሪ ነዚ ዕላማታትዚ ክዉን ከይከውን፡ ንናጽነት ኤርትራ ዝጻብኡ ሓይልታት። ብካልእ ወገን ድማ፡ ካብ ናቶም እምነት መትከል መሰል ርእሰ-ውሳነ ብሄራት ነቒሎም ንጉዳይ ኤርትራ ከም ውዱእ ዝቖጽሩን ብተወሳኺ ውን ኣመራርሓ ኢሰያስ ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ክለግሰሎም ዝደልዩን ሓይልታት ኢዮም።

ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ብዛዕባ ሃገርና ዝምልከት ኩነታት፡ ብጥንቃቐ መርሚርና ክንድ'ቲ ክንጥቀመሉ እንኽእል ኣብ ምዕዋት ቃልስና ክንጥቀም ክንበቅዕን ኣድማዒ ናይ ቃልሲ ስልቲ ክንክተልን ይህልወና።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣካየድቲ ማሕበር ተጋሩ ኣብ ጀርመን፤

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣሰናዳእቲ በዓልን መላእ ኣባላት ማሕበር ተጋሩን፤

ክቡራትን ክቡራንን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍቲ ናይዚ በዓል ብሓፈሻን፤

ኣቐዲመ ኣብዚ ክቡር በዓል፡ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ፡ ንኽንሳተፍ ንዝገበርኩምልና ዕድመ ብምጥቃስ፡ ብስም መሪሕነትን ኣባላትን ሰዲህኤ ልባዊ ምስጋና አቕርብ። ቀጺለ ከኣ በዓልኩም ብዓወት ክድምደም ዘለና ሰናይ ትምኒት ክገልጽ እፈቱ።

ዝኸበርክንን ዝኸርኩምን፡

ሎሚ መበል 45 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ክንዝክር እንከለና፣ ሓርነትን፡ ዲሞክራስያን፡ ራህዋን ብልጽግናን ዕብየትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ፡ ብ11 ለካቲት 1975 ኣብ ደደቢት ንዝተወልዓት ሽግ ቃልሲ ኢና ንዝክር ዘለና። ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ መዓልቲ’ዚኣ ነዚ ናይ ተስፋን ጽንዓትን ብረታዊ ቃልሲ ከበግስ ከሎ፣ ነቲ ኣብ እንግድዕኡ ተጻዒኑ ሸሸ ዝብል ዝነበረ ናይ ጥፍኣትን ጭቆናን መስፍናዊ ኮነ ዲክታቶርያዊ ስርዓታት ስዒሩ መስል ርእሰ ውሳኔኡ ንምርግጋጽ ዝነበሮ ባግህን ድልየትን ዘንጸባርቕ እዩ። ብረት ምዕጣቕ፡ ናብ ውግእ ምእታውን ኣብ በረኻ ምስፋርን ዝመረጾ፡ ታሪኻዊ ተደላይነት ዘምጽኦ ወድዓዊ ጠለብ ብምዃኑ እምበር ወኒ ወግእ ስለዝነበሮ ኣይኮንን።

ዕላማ 11 ለካቲት እምበኣር፡ ንምልኪ ብስርዓተ ዲሞክራስን መሰል ርእሰ ውሳኔን፡ ንድኽነት ብዕብየትን ልምዓትን፡ ንድንቁርና ብፍልጠትን ትምህርትን፡ ንሕማምን ሽግርን ጥዑይ ሕብረተሰብ ብምህናጽ ዕላማኡ ገይሩ ዝተበገሰ ቃልሲ ብምዃኑ ኢና ንዝክሮን ነኽብሮን ዘለና። እንቋዕ ናብ ዓወ ት በጽሐ፡ ኣንቋዕ ድማ ነዚ ታሪኻዊ ዝኽሪ ከንብዕል ኣብቅዓና።

እዚ ንቕዱስ ረብሓ ሓፋሽ ትግራይ ዘማዕደወ ዕላማታት ብቀሊሉ ክረጋገጽ ከምዘይከኣል ዝተፈልጠ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ግን ነዚ ንምዕዋት ኣብ ጉዕዞ ቃልሱ፡ ሓደ ድሕሪ ሓደ እንዳኣሰለፈ፡ ደቁን ንብረቱን ሃብቱን ገቢሩ እዩ። ምስ ሰውራኡ ብሓደ ተጠማሚሩ ብበረኻን ብዓድን ተደጋጊፉ ዘይስገር ንዝመስል ዝነበረ ዓቕሚ ሓያላት ኣብ ምግጣም ብሉጻት ዜጋታቱ ኣደዳ መስዋኣትን ስንክልናን ገይሩ። ዓድታቱ ብሓውን ናይ ነፈርቲ ጋዛትን ባዲሙ፡ ብጅምላ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሓይሩን ተገፊዑን እዩ። በደልን ግፍዕን ገዛእቲ ሓይልታት ጸብጺብካ ዝውዳእ ከምዘይኮነ ርዱእ ወሲድና ግን፡ ህዝቢ ትግራይ ብመስዋእቲ ኮነ ስንክልና ደቁ፡ ወይስ በቲ ኣብ ርእሲኡ ዝወርድ ዝነበረ ጭቆና ከይሰንበደ፡ ሰውራኡን ነብሱን ገጥ ኣቢሉ ብጽንዓትን ተወፋይነት ስለዝመከተ ክዕወት ክኢሉ።

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ርእስቲ ናይ ባዕሉ ሓያልነት፡ ምስ ናይ ቃልሲ መሓዝኡ ዝዀነ ህዝቢ ኤርትራ ዘጥረዮ ዝምድናን ምትሕብባርን እውን ብቀሊል ዝግመት ኣይኰነን።  ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ልዕሊቲ ካልእ ክህልዎ ዝኽእል ተመሳሳልነት፡ ንመግዛእታዊ ሕቶ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ዝኣመነ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ መሪሕ ህዝቢ ትግራይ ወያኔ እዩ። ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ብልቢ ኣሚኑ ዝደገፈን ዝተቐበለን ድማ ሰውራ ኤርትራ እዩ። ነዚ ዝተጠቕሰ ዕላማታት ንምዕዋት ዝተኻየደ ቃልሲ ድማ’ዩ፡ ከም ክልተ ህዝቢ ንዝምድናታቶም ዝያዳ ኣገዳሲ ክገብሮ ዝጸንሐን ዝገብሮ ዘሎን።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲ በዓል፡

ንሕና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ምዕባሌታት ንከታተል ኣሎና። ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን፡ ንናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ስለ ዝፈለጡ ጥራይ ዘኸፈልዎ ከቢድ ዋጋ ንፈልጥ ኢና። ኤርትራ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዋ ልዑላዊት ሃገር ክትከውን ዘካየድዎ ቃልሲ እውን ንርዳእ ኢና። ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ብቃልሲ ህዝብታት ዝተረጋገጸ ልዑላውነት ኤርትራ፡ ንድሕሪት ከመልሱ፡ ንኤርትራ ከም ብሓድሽ ከጐብጡን ዝመጣጠሩ ከም ዘለዉ እውን ንዕዕዘብ ኣሎና። ታሪኽ ነድሕሪት ክምለስ ኣይኰነን። ግናኸ፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ፡ ህልም ዝበለ ምልካዊ ስርዓት፡ ንልዑላውነት ኤርትራ ብዝህድድ መንገዲ ኣብ ዘይቅዱስ ሽርከነታት ይኣቱ ኣሎ። እቲ ሓደጋታት ከንጸላልወና ድማ ግድን ከይኑ። ኣብዚ መስርሕ’ዚ እቶም ክጥቅዑ ዝድለዩ ዘለዉ ሓይልታት፡ ብኤርትራ ሸነኽ እቶም ንልዑላውነት ኣባ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእትዉ ክዀኑ ከለዉ፡ ብኢትዮጵያ ሸነኽ ድማ እቶም ንናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ከከላኸሉን ክምክቱን ዝጸንሑ ፖሊቲካዊ ሓይልታት። ብሓጺሩ ደምበ ክልል መንግስቲ ትግራይን ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያንን እዮም። ኣብ ክሊ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ምድኻም ህዝብን ውድባትን ትግራይ ምድኻም ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ እውን ምኻኑ ኢና እንኣምን። በዚ መሰረት፡ ከም ሰልፊ ኣብ ደምበ ደልይቲ ፍትሒ፡ ብምሉእ ሓይልናን፡ ብኩሉ እቲ እንውንኖ ዓቕምን ምስ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክንብል ኢና። ህዝቢ ትግራይን ውድባቱን ከይተዳኸመ ክቕጽልን ክዓብን ናትና ረብሓ እውን እዩሞ ዝለዓለ ምትሕብባር ክህልወና ንብህግ።

ክቡራትን ክቡራንን፡

ሓድሽ መድረኽ ይገሃድ ኣሎ፡ ብሓድሽ ተረድኦን ብዘሳርሕ መደባትን ክንጐዝ ድማ የድሊ። ኣብ ታሪኽና ኣሉታ ኣይነበረን ማለት ኣይኰነን። እወ ኣብ ኣኽሳሪ ውግኣት ተኣትዩ፡ ብሚእቲ ሽሕ ዝቆጸር መንእሰይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠፊኡ፡ መዕቀኒ ዘይርከቦ ንብረት በሪሱ፡ ህዝብታትና፡ ብፍላይ ኣብቲ ቦታ ውግኣት ዝነብር፡ ሓሪሱ ደቁ ከየዐንግል መሬቱ መዕንደሪ ወታሃደራት ኮይኑ ቀታሊ እሸኽ ተዘሪእዎ ነይሩ እዩ። ግን ኣብዚ ዝኽሪ ተቈሪንና ኣብ ምስትንታን ክንነብር የብልናን። ዝሓለፈ ሓለፈ፡ ኣይትድገመኒ ብዝተረፈ፡ ከምዝበሃል፡ ባወንታዊ ዕዮ ክንፍውሶ የድልየና እዩሞ፡ ንኣስተምህሮ ኣብነታት እንተዘይኮይኑ፡ ብሕጋዊ መዕለቢታት ስለዝተደምደመ፡ ናይዚ እሱራት ክንከውን ኣይግባኣናን እዩ።

እቲ ሓቂ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ መሬት ኤርትራ፡ ዝበዝሐን ዝነውሐን ክፋሉ ምስ ክልል ትግራይ እዩ። እዚ ዶባትና ዚ ንሃዋሩ ከማኡ ኢሉ ዝነብር እዩ። ብድሌት ወይ ብምርጫ ሰባት ክቕይየር ዘይክእል ነባሪ ሃለዋት እዩ። ምርጫና ደኣ እንታይ እዩ እንተ ኢልና፡ ንዓይነትን ባህርን ዝምድና ህዝብታትና ዝምልከት ጥራይ እዩ ዝኸውን። እቲ ምርጫ እምበኣር ሰላምን ሕውነትን ዝዓዘዞ፡ ናይ ክልቲኡ ረብሓታት ዝከላኸል፡ ናይ ክልቲኡ ህላዌን ቀጻልነትን ውሑስ ዝገብር ተረዳኦን ኣምነት ብዕምቈት ምውናን እዩ። ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ነዚ ሓቂ’ዚ ስሒትዎ ኣሎ፡ ኮታ እቲ ቀንዲ ባእሱ ምስ ክልል ትግራይ ይገብሮ ኣሎ። ንወድዓዊ ሓቅታት ዝርዳእ ኣኣምሮ ከም ዘይብሉን፡ ነቲ ሓቂ ዓፊኑ ክቕጽል ከም ዝደልን በሪሁ እዩ። ይኹን’ምበር እቲ ንዕኡ መሪር ዝኰነ ካልእ ተወሳኺ ሓቂ፡ ከምዚሉ ንነዊሕ ከቐጽሎ ዝኽእል ትንፋስ እውን ዘይብሉ ምዃን እዩ። ዝምድና ህዝብታትና ናብ ንቡር ክምለስ ግድነት እዩ።

በዚ መሰረት ወዓል ሕደር ከይበልና፡ ዝምድናታትና ኣደልዲልና፡ ብምትሕብባር ናብ ዝሓየለ ብርኪ ክንሰግርን፡ ከም ሰዲህኤ ተራና ክንዓምምን ምዃንና ነዚ በዓል’ዚ ምኽንያት ብምግባር ቃልና ነሐድስ።

ዝኽሪ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ንዘልኣለም ይንበር!

ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይደልድል!

የቐንየለይ!

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ጽሕፈት ፍራንክፎርት፡ ጀርመን

15 ለካቲት 2020