EPDP News

ጉባኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 14 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ተኻይዱ።እቲ ጉባኤ ምምሕዳር ሽማግለታት ሰለስቲኡ ጨናፍርን ብጨናፍሮምዝተወከሉ ኣባላት ጨናፍርን ኢዮም ተኻፊሎሞ። ብዘይካዚ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጀርመን ንስራሓት ጨናፍር ኣብ ምጽፋፍን ንብረት ሰልፊ ኣብምክትታልን ንምትሕግጋዝ ዝፈጠሮ ትካል ቁጽጽርን እውን ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፉ ነይሩ።

ኣብዚ ንሳልሳይ ግዝይኡ ዝሰላሰል ዘሎ ጉባኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን፣ ኣቦ መንበር ምምሕዳር ሽማግለ ሓው ተስፋማርያም ክብራኣብ ንተሳተፍቲ ጉባኤ ብምምስጋን፣ ንኡስ ዞባ  ሒዝዎም ዝጸንሐ ስራሓትን ቅጥዒ ጉባኤን ብምሕባርን ጉባኤ  ንኡስዞባ ጀርመን፤ ሰዲህኤ ነቕ ዘይንብለሉ መቃለሲ ናይ ዓወት ባይታና እዩ፤ ኣብትሕቲ ዝብል ጭርሖ ይካየድ ምህላዉ ብዘቕረቦ መኽፈቲ መግለጺ’ዩ፡ ቃል ሽማግለ ዞባ ኤውሮጳ ንምቕራብ እቲ መድረኽ ንሓው ኢሳቕ ወልደማርያም ኣቦ መንበር ዞባ ኣረኪብዎ። ሓው ኢሳቕ ኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ  ነቲ ጉባኤ ዘለዎ ሰናይ ምንዮት ብምቕራብ ሽማግለ ዞባ ተታሓሒዝዎም ዘሎ ዕማማትን ኣብ ኣመራርሓ ዘለዎ ስጥመትን ናይ ሓሳብ ውህደትን፡ በብሃገሩ ምስ ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ህዝባዊ ምልዕዓላትን ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝገብሮ ዝገበሮን፡ ኣብ መስርሕ ዘሎ ናይ ስራሕ ምትሕብባርን ንተሳተፍቲ ጉባኤ ኣብሪሁ።

ድሕሪ መኽፈቲ መልእክቲ ክልተ ኣቦ መንበራት ትካላት ሰልፊ ምስማዕ ናብቲ መሰረታዊ መደባት ናይቲ ጉባኤ ንምእታው፡

              1. ጸብጻባት ጨናፍር

             2. ጸብጻብ ተቆጻጻሪ

             3. ጸብጻብ ሽማግለ ንኡስ ዞባ ጀርመን

             4. ምምራጽ ሰክረታርያ ጉባኤ

             5. ምምራጽ ሓዳስ መሪሕነት ንኡስ ዞባን ለበዋታትን ዝብሉ ዛዕባታት ዝሓዘ ጽሑፍ ንተሳተፍቲ ተዘርግሐ።

ኣብ ቀዳማይ ቅጥዒ ኣባላት ሽማግለ ሰለስቲኤን ጨናፍር ንኣታሃላልዋ ኣባላቶምን ተሳትፍኦም ኣብ ከባቢያዊ ሓባራዊ ዕማማትን ኣበርክታኦምን፡ ከጋጥሞም ዝጸንሐ ናይ ስራሕ ዕንቅፋታትን ዘመልከተ፡ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምምሕዳራውን ማሕበራውን ጸብጻባት ኣቕሪቦም። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሰሜን ጀርመን ዝጅመር ንዘሎ ናይ መንእሰያት ስፖርታዊ ምጥርናፋት ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ መንእሰያት ንነብሶም ካብ ካልእ ኣሉታዊ ኣቕጣጫታት ንከይወስዱ እውን ሓጋዚ ምዃኑን ተሓቢሩ። ኣብዝቐረበ መግለጺ ምርኩስ ብምግባር ድማ ኣገዳሲ ወኸስታትን ዝርርብን ተኻይዱ፡ ንዝጸንሑ ሕጽረታትን ናይ ስራሕ ጸገማትን ኣብ ምፍታሕ ዝሕግዙ ሓሳብት ብምቅራብ ድማ ተደምዲሙ።

ክልተ ተቆጻጻርቲ ብግዲኦም፣ ንዝቐረበሎም ገንዘባዊ ጸብጻባትን ኣብ ጉባኤ ዝተዋህበ መግለጺ ጨናፍርን ሓቕታት ከምዘለዎ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ እቲ ከጋጥም ዝጸንሐ ሕጽረታት ድምር ናይ ኣሃዛት ዘይኮነስ ብዝተዋህበ ቅጥዒ ዘይምስራሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ከምዘይነበረ መስኪሮም። ሓው ተስፋይ ባይረ ብፍላይ ተሓዝቲ ገንዘብን ንብረትን ኣብ ጨናፍር  ክእለታቶም ኣብ ምኽዕባት ክተሓባበር ከምዝኽእል ድማ ቃል ኣትዩ።  

እቲ ንምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጀርመን ወኪሉ ብሓው ታደሰ ኣስመላሽ ዝቐረበ ጸብጻብ እንተኾነ እውን ድምር ናይቲ ብጨናፍር ክማሓላለፍ ዝጸንሐ ጸብጻባትን ኣብ መስኖኣዊ ኣሰራርሓ ዝነበሮ ጉድለታት ዘጠቓለለ ኮይኑ፡ ክውሰድ ዘለዎ ኣራሚ መንገድታት ዝኣመተ እውን እዩ ነይሩ። ሓው ታደሰ ንኡስ ዞባ ካብ ዝሰርዖም መደባት ሓያሎይ ኣብ ትግባረ ተፈቲኖም እዮም፣ ኩሎም ተዓዊትናሎም ኢና እኳ እንተዘይበልና ድማ፡  ምስ ናይ መጻኢ ዕማማት ኣዋሃሂድካ ትስፉዋት ኢና። ብፍላይ መንእሰያትና ኣብ ምምልማልን ኣብ ምምሃርን ብዘይምቁራጽ ብበዓል ሓው ክብሮም ዓንዶም ሒዝናዮ ዘለናን ክንቅጽሎ ዘለና መደብን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ፣ እዚ ዕማምዚ ኩለን ትካላትና ኣብ ጀርመን ክዝውትርኦ ከምዝግባእ ጠቂሱ። ብዘይካዚ ይዕበ ይንኣስ ብጨናፍር ንኡስ ዞባ ዝካየዱ ዕማማት ናይ ወረቐት ስራሕ ከሰንዮም ከምዝግባእን፡ እዚ ምስዝበኩር ከምዘይተፈጸሙ ክስገሩ ከምዝኽእሉን ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣመልኪቱ።

Congress Sub Zone Germany 14.10.2017 2

ድሕሪ ዝቐረበ ጸብጻባት ሰለስተ ዝኣባላታ ሰክረታርያ ካብ ጉባኤኛታት ተመሪጻ፡

 1. ስፍሓት ሰልፊ ኣብ ምርግጋጽ ቀወምቲ ኣባላትን ተሓባበርትን ኣብ ምጽራይን፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ፖለቲካዊ ቦታኦም ብዘየገድስ ሽግራቶም ኣብ ምቅላል እንገብሮ ምትሕብባርን፡
 2. ቅዋማውን ሰነዳውን ኣሰራርሓና ኣብ ዓውደ ተግባረን ነዚ ዝምልከት ከጋጥሙና ዝጸንሑ ጸገማትን ብፍላይ ኣብ ምትግባር መምርሒታትን ጸብጻብት ምትሕልላፍን
 3. ኣብ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ተሳትፎና ከም ንኡስ ዞባ ጀርመን ከመይ ንመዝኖ፡
 4. ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ማሕበርን ኣታሃላልውኡን
 5. ንኡስ ዞባ ጀርመን ኣብ ኣባላቱ ዘካይዶም ሰሚናራትን፡ ሃገራዊ በዓላትን፡ ህዝባዊ ኣኼባታትን ፈስቲቫልን
 6. ናይ መጻኢ ዕማማትን ዝብሉ ነጥብታት ኣካል ናይቲ ዝቐርብ ዝነበረ መግለጺታት እዃ ይኹኑ እምበር፡ ጉባኤኛ ዳግማይ ክርእዮም ከምዘለዎም ተገይሩ። በዚ መሰረት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዛዕባ ንዝጸንሐ ኣወንታዊ ኣሰራርሓ

ዝያዳ ንምሕያሉ፡ ንዝተራእይ ጉድለታት ድማ ኣራሚ መንገዲ ክታሓዝ ጉባኤ ውሳኒታት ወሲዱ ዝቐረበ ሰነዳት ብምሉእ ድምጺ ድሕሪ ምጽዳቕ፡ ናይ መጻኢ ውጥናት  ተሊሙ።

ቀጺሉ ንዝቐረቡ ውጥናት እንተተግብርን ንዝመጽእ ክልተ ዓመታት መደባት ንኡስ ዞባ ጀርመን እተማእክልን ሓዳስ ምምሕዳር ሽማግለ ንምምራጽ፡ ጉባኤኛታት ካብ ውሽጦም ትሻዓተ ኣባላታ ሕጹያት ኣቕሪቦም፡ ካብዚኣቶም ሓሙሽተ ቀወምቲ ኣባላትን ክልተ ተጠባበቕትን ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጾም። ብዘይካዚ ንብረትን ገንዘብን ንኡስ ዞባ ዝቖጻጸርን ዝከታተልን ንሕጋዊ ኣሰራርሓ ማሕበራት ጀርመን ዝምልእን ሓደ ተቆጻጻሪ መሪጾም።

ድሕርዚ ተሳተፍቲ ጉባኤ ብፍላይ ድማ ምምሕዳር ሽማግለታት ስራሓቶም ኣብ ምጽፋፍን ኣባላቶም ንዘቕርብዎ ሓጋዚ ድልየታትን ንምስላጥን፣ መምርሕን መደብ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ-ስራሕ ሰልፊ ናብ ታሕተዎት ኣካላት ክቐርብን ዝብሉ ኣገደስትን እዋናውያንን ለበዋታት ቀሪቦም።

 1. ኣብ መጠረስታ፡ ጉባኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን ውሽጣዊ ስጥመት ሰልፊ ንቅዋማዊ ኣሰራርሓ ኣጽኒዕካ ብምሓዝ እንተዘይኮይኑ፡ ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወጺእካ ከረጋገጽ ዝኽእል ኣሳልጦን ዓወትን ከምዘየሎ ብምግንዛብ፡ ጕባኤ፡ ነቲ ኣብ መጋቢት 2017 ኣብ ጀርመን እተኻየደ ዋዕላ ምሕዳስ ሰልፊ ዘሕለፎም ውሳኔታት ደገፉ ደጊሙ የረጋግጽ።
 2. መሪሕነት ሰልፊ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፍና ዘጋጠመ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝወሰዶ ስጕምትታትን 8ይ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ዘሕለፎም ውሳኔታትን ደገፉ ይገልጽ።
 3. ኣባላት ሰልፊ ኣብ ንኡስ ዞባ ጀርመን ኣብ ጐድኒ ሓጋዊ መሪሕነቶም ደው ምባሎም ድማ የመጉስ።
 4. ብተወሳኺ ኣቐዲሙ ክምዝተጠቕሰ ጉባኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን፤ሰዲህኤ ነቕ ዘይንብለሉ መቃለሲ ናይ ዓወት ባይታና እዩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተኸፍተ ኮይኑ፤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  ከምቲ ብማይ ዝተሰርሐ ቆፎ፡ ብማይ ዝፈርስ ኣይኮነን። ስለዚ ህያው ዝኾነ ሰልፊ ብጉባኤታቱን  ቅርጹን ትካላቱን ዝልለ  ተግባራዊ ሂወት ዘለዎ ደኣበር ብነበር ዝግለጽ ሰልፊ ከምዘይኮነ እዩ ጉባኤ ንዑስ ዞባ ጀርመን ነዚ ሓቂ እዚ ብምርግጋጽ፡ ጉባኤ ብዝኽሪ ስዉኣት ተደምዲሙ።

ዓወትን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንስዉኣት ኤርትራ!

    

Two Executive Committee members of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) held a public meeting in the Norwegian capital of Oslo on Saturday, 14 October, at which hot issues of the hour, including the urgency of joint work by forces opposed to the dictatorship at home, were discussed. Also held the same day was 7th congress of the Norway Branch. The leadership members were Mr. Tesfai Woldemichael (Degiga), EPDP head for Organizational Affairs, and Mr. Medhanie Habtezghi, head of Youth Affairs Office in the party.

 

Norway Public Meeting 14.10.2017

 

Following introductory remarks by Mr. Medhanie Habtezghi about the guest speaker and the topics at hand, Mr.Tesfai Woldemichael made a brief summary of the disquieting situation of the Eritrean people under a repressive regime which has failed to work out the most basic state institutions in over quarter of a century of its misrule.

Other than that, Mr. Tesfai W. Degiga regretted the ongoing fragmentation of the forces supposed to reverse the bad situation in Eritrea but added his renewed conviction for a better future for joint work of the opposition forces. He mentioned the scheduled meetings in Germany and Ethiopia this month by pro-change forces whose agendas are focused on the urgent need for unity of common action. The EPDP proposal for joint work at least in the spheres of diplomacy, the media and public mobilization was adequately explained and discussed.

The EPDP leadership members alternated in answering question and viewpoints from the floor, and the meeting was concluded after recording recommendations to the organized bodies from the general public.

7th Norway Branch Congress

Meanwhile, the EPDP Norway Branch also on the same day held its 7th congress which was attended by delegates from different parts of Norway. The congress was also attended by  two EPDP Executive Committee members.

EPDP Leadership Holds Public Meeging Attends congress BT2

Branch chairman, Mr. Mahder Ogbazghi, opened the congress with a statement in which he outlined the programme for the congress and also seized the opportunity to condemn disruptions made by fringe elements, and reaffirmed the branch's unwavering dedication to strengthen the EPDP and continue carrying on the struggle against the evil regime at home.

 Report of branch activities between the 6th and 7th branch congresses was presented by branch secretary, Mr. Khalifa Abdalla. Besides listing the political, diplomatic and social tasks carried out during the year, he reported that the branch worked closely with Eritrean civic movements in the region, and branch members actively took part in party conferences and seminars organized in Sweden and Germany during the year. It was made clear that every Norway branch member is also actively involved in assisting refugee projects in the Sudan.  The financial and property reports were presented by Mr. Mussie Amar.

After discussing and adopting the reports, the congress elected new branch committee of three with two reserve members.

Mr. Tesfai Woldemichael at the end addressed the branch congress in which he commended the historic dedication to the struggle shown by Norway branch members, and further explained a number of current issues of concern related to the struggle of the opposition camp and the EPDP. He took time to inform branch members about the small vocal clique in North America that defied leadership decision about Mesfin Hagos whose actions and behaviour showed unacceptable disregard to the rule of law as contained in the EPDP constitution and bye laws.

ጨንፈር ኖርወይ ብዕለት 14 ጥቕምቲ 2017፣ 7ይ ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ኦስሎ ብዓወት ኣካይዱ። ጉባኤ ጨንፈር ኣብ ቲሕቲ ሓቢርና ንስራሕ ክነድምዕ፣ ሓቢርና ነድምጽ ክነስምዕ! ዝብል ጭርሖ እዩ ተኻይዱ። ኣብዚ ንመበል 7ይ ግዜ ዝተጋበአ ጨንፈራዊ ጉባኤ ምስ ሓያለይ ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመጹ ኣባላት ጨንፈር ክልተ ኣባላት ፈጻሚት ሽማገለ ሰልፊ ተጋደላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ሓላፊ ወደባዊ ጉዳያትን ብጻይ መድሃኔ ሃብተዝጊ ሓላፊ ጉዳያት መንእሰያትን ተረኺቦም ነይሮም። 

ጉባኤ ብዝኽረ ሰማዕታት ድሕሪ ምጅማር፣ ኣቦ መንበር ጨንፈር ብጻይ ማሕደር ዕቁባዝጊ ኣብ ምኽፋት ናይቲ ጉባኤ ፍሉይ ናይ ዕንቋዕ ብደሓን መጻእካ ሰላምታ ንተጋደላ ተስፋይ ወልደሚካኤል ብምቅዳም፣ ንኹሎም ተጋባእቲ እውን ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩምን እንቋዕ ናብ መበል 7ይ ጉባኤ ኣብቐዓናን ቃል ኣስሚዑ፣ ጉባኤ ብዕሊ ከፊቱ።     

ኣስዒቡ’ውን ኣቦ መንበር ናይ ዕለቱ ኣጀንዳታት ድሕሪ ምሕባር፣ ጨንፈር ኖርወይ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ካሳብ ሎሚ ንቋዋማዊ መደባቱ ብንጥፈት እንዳ ኣሰላሰል፣ ካብ ውሽጢ ሰልፊ ኮነ ካብ ደገ ንሓድነት ሰልፊ ኽበታትን ንዝደናደን ወስታታው እውን ብጽንዓት እንዳ መከተ ዝኸይድ ዘሎ ጨንፈር ምዃኑ ገሊጹ። ድሕሪ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ ንሓድነትና ክዘርግ ንዝሃቐነ ተሪእዮታት፣ ጨንፈር ኖርወይ ብትሪ ከምዝኹንኖ ሓቢሩ፣ ንምምካቱ መሪሕነት ሰልፊ ንዝኽተሎ ሕጋውን ልቦና ዝመልኦ ኣገባብን እውን መጎሱ ገሊጹ።

 ዋና ጸሓፊ ጨንፈር ብጻይ ኸሊፋ ዓብደላ፣ ካብ 6ይ ክሳብ 7ይ ጉባኤ ጨንፈር ንዝተዓሙ ፖለቲካዊ፣ ማሕበረሰብኣዊ፣ ዲፕሎማስያዊ መደባት ኣመልኪቱ ሰፊሕን ዝርዝራውን ጸብጻብ ኣቕሪቡ።  ንሱ ኣብ ጸብጻባቱ ጨንፈር ኖርወይ ኣብ ዘካየዶ ፖለቲካዊ መደባት ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ጥራይ ከይተደረተ፣ ኣብቲ ከቢድ ባጀትን ግዜን ዝሓትት ኣብ ካብ ኖርወይ ወጻኢ ብደረጃ ዞባ ኤውሮጳን ስካንዲነቭያን ኣብ ዝተኻየደ መደባት ሰልፊ እውን እንተኾነ ብንጥፈት ከምዝተሳተፈ፣ ምስ ፖለቲካዊ መደባቱ ድርብ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ሓላፍነት ብምስካም እውን ኣብ መደባት ሓገዝ ናይ ርሑቕ ወላድን ኣካለ ጽጉማንን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከምዝገበረ ሓቢሩ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ጨንፈር ኖርወይ ብቀዳምነት ምስ ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ፖለቲካውያንን በርገሳውያንን ማሕበራት ሓቢርካ ምስራሕ ቀዳምነት ሂቡ ብተወፋይነት ክሰርሓሎ ዝጸንሐ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሩ፣ ተዓዊትና ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ ዋላ እንተዘይተበጽሐ ዘተስፉ ውጺእት ከምዘሎ ግን ሓቢሩ። 

ቀጺሉ ተሓዝ ገንዘብን ንብረትን ጨንፈር ብጻይ ሙሴ ዓማር፣ ንምጣኔ ሃብታዊ ጸብጻባቱ ኣብ ናይ ሰልፍን ጨንፈርን ወገናት ከፋፊሉ ብዝርዝር ኣቕሪቡ። ብምቕጻል ተሳተፍቲ ጉባኤ ብኽልቲኡ ሸነኻት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ተመያዪጦም።

ስዒቡ ንጉባኤን ከይዲ መረጻ መሪሕነትን እትመሪሕ 3 ዝኣባላታ ሰክረታር ጉባኤ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ተመሪጻ። መስርሕ መረጻ እውን እንተኾነ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ብመሰረት ቁዋም ሰልፊ  3 ሽማገለ ጨንፈርን 2 ተጠባበቕትን ዘለውዋ መሪሕነት ጨንፈር ቆይማ።

ቀጺሉ መድረኽ ንኣቦ መንበር ውደባዊ ጉዳያት ሰልፊ ተጋደላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ተዋሂቡ። ተጋደላይ ተስፋይ ኣብ ናይ ኖርወይ ብጽሖቱ ዝተሰምዖ ደስታ ድሕሪ ምግላጽ፣ ጨንፈር ኖርወይ ብኹሉ መዳይ ካብቶም ሰልፊ ዝሕበነሎም፣ ኣዕሙድ ሰደህኤ ዝኾኑ ጨናፍር ሓደ ምዃኑ ሓቢሩ።

Tesfai Public Meeting Norway 14.10.2017

 

 ኣስዒቡ ተጋደላይ ተስፋይ፣ ኣብ ጽባሕ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ   ተጋደላይ መስፍን ሓጎስ ዝወሰዶ ካብ መሪሕነት ናይ   ምስሓብ ስጉምትን፣ ምስ መሪሕነት ሰልፊ ዝፈጠሮ   ምስሕሓብን፣ ምስኡ ብምትእስሳር ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ   ብገለ ኣባላት መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነበር ተፈጢሩ፣   ኣብ ጉዕዞ ሰልፊ ዕንቅፋት ኮይኑ ንዝጸንሐ ጸገማትን   ብዝምልከት ንኣባላት ዝርዝራዊ መብሪሂ ሂቡ። ምስዚ   ወሲኹ ብጻይ ተስፋይ፣ ካብቲ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ናይ   ምስሓብን መሰረት ዘይብሉ ክስታትን ናይ መስፍን ሓጎስ   ኣትሒዙ፣ ክሳብዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ   ብገለ መሪሕነት ዞባ ነበር ተፈጢሩ ንዝጸንሐ ጸገማትን እውን   ከይተረፈ፣ መሪሕነት ሰልፊ ንናይ ምርድዳእን ልዝብን   ኣገባባት ቀዳምነት ሂቡ ድሕሪ ምፍታን፣ ንሱ ክዕወት ምስ   ዘይከኣለ እዩ፣ ቁዋም ሰልፊ ተኸቲሉ መዕለቢ ክገብረሎም   ከምዝተገደድ ኣብሪሁ። ኣብዚ እዋንዚ ድማ መሪሕነት   ሰልፊ  ኣብ መደባት ምሕዳስ ሰልፍን እማመ ሓባራዊ ስራሕ   ምስ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ማሕበራትን ኣተኲሪ     ይሰርሕ ከምዘሎ ሓቢሩ።

  ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ!

  ሰላምን ፍትሕን ንውጹዕ ህብና!

ቀዳም ዕለት 14 ጥቕምቲ 2017 ኣብ ሰዓታት ናይ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ኦስሎ ብሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ኖርወይ ዝተዳለወ ክፉት ህዝባው ኣኼባ ተኻዪዱ። እቲ ኣኼባ ብክልተ ኣባላት ፈጻሚት ሽማገለ ሰልፊ ብጾት ተስፋይ ወልደሚካኤልን  መድሃኔ ሃብተዝግን ዝተማእከለ ኮይኑ፣ ኣብቲ ኣኼባ ብዙሓት ሰብ ዝተፈላለየ ዕድመን፣ ክልቲኡ ጾታታትን፣ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ከምዝተሳተፉ ጸብጻባት ናይቲ ኣኼባ ይሕብሩ።

ሓላፊ ጉዳያት መንእሰያት ብጻይ መድሃኔ ሃብተዝጊ ኣብ ምጅማር ኣኼባ ንተሳተፍቲ ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩምን ምስጋናን ቃል ድሕሪ ምሃብ፣ ኣስዒቡ ነቲ ርሑቕ መንገዲ ተጓዒዙ ብመንገዲ እቲ ኣኼባ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኖርወይ ክራኸብን ክፉት ዘተ ከካይድን ዝመጸ ብጻይ ተስፋይ/ደጊዳ ምስ ተሳተፍቲ ኣላልዩ። ኣስዒቡ ብጻይ መድሃኔ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ሰልፊ ደመክራሲ ንህልው ኩነታት ሃገርን፣ ደምበ ደለይቲ ፍትሕን፣ ሰልፍናን ብዝምልከት መብሪሂ ክህብ እኳ እንተኾነ፣ ብቀንደ ርእሱ ግን ካብ ህዝቢ ሪእቶታትን ሓሳባትን ሓናጺ ነቐፌታታትን ንኽቅበል እዩ ድሕሪ ምባል፣ ኩሉ ተሳተፋይ ብዘይ ስኽፍታን ብሃናጺ ኣገባባትን ሪኢቶኡ ክገልጽን፣ ተሳትፎኡ ከዕዝዝን ጸዊዑ፣ መድረኽ ንብጻይ ተስፋይ ኣረኪቡ።

ሓላፊ ውደባዊ ጉዳያት ብጻይ ተስፋይ መድረኽ ተቀቢሉ ድሕሪ ሰላምታ ንተሳተፍቲ ኣኼባ፣ ኣባላትን ዘይኣባላትን ሰልፊ ዝኾና ገዳይም ሓደስትን ተቓለስቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ምርኻብና ዓቢ ጸጋ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ፈጺምና ብምልኪ ከምዘይተሰዓርና ዝሕብር ኣጋጣሚ እዩ ክብል መደረኡ ጀሚሩ። ኣስዒቡ ደጊጋ፣ ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብጉዳይ ሃገሩ ድቃስ ብምስኣን ኣብ ሻቕሎት ይነበር ኣሎ፣ ምኽንያቱ ኩልና ኣብቲሕቲ ዘየደቕስ ሃገራውን ሓባራውን ሽግራት ስለእንርከብ ኢሉ። ኩነታት ሃገርና ንኹሉ ርዱእ ብምዃኑ ኣሰተምህሮ ምሃብ ዘድልዩ ጉዳይ እኳ እንተኾነ፣ ግን ገለ ዝያዳ ምዝኽኻር ዘድልዮም ነገራት ኣሎዉ ብምባል፣ መላእ ሃገር ንሊዕሊ 26 ዓመታት ኣብ ቲሕቲ ናይ ሓደ ሰብ ምልኪ ትርከብ ምህላዋ፣ ዝሰርሕ መንግስታዊ ትካላትን ኣካላትን ዘይብላ ምዃና፣ ዜጋታት ብሃንደባት ብዘይተፈልጠ ኣገባብን ዝስወሩላ፣ ቅያ ሰሪሑ ነጻነቱ ዝረጋገጸ ህዝቢ ብመራሕቱ ዝተጠልመላ ሃገር ብምዃና፣ ብቁዋም ሃገርን ብሃገራዊ ሕግታትን ዘይኮነስ ብናይ ሓደ ሰብ ኣዋጃትን ሕጋዊ ምልክታታትን እትምራሕ ሃገር ኣላትና።

ነዚ ኩነታትዚ መኪትናን በዲህናን ኣብ ክንዱኡ ኣብ ሃገርና ሰላምን ፍትሕን ደሞክራስን ክነስፍን በቢ ዝመስለናን እንኣምነሉን ኣገባብ ቃልሲ ተወዲቡ እንቓለስ ክፋል ህዝብና ብምዃና፣ ዘሐብነና ጉዳይ ኮይኑ፣ ተዋሃሂድና ብምስራሕ ቅልጽምና ኣደልዲልና፣ ድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ክነቀላጥፍ ዘይምብቓዕና ግን ገለ ካብ ድኽመታትና እዩ ኢሉ።

Norway Public Meeting 14.10.2017

ንደለይቲ ፍትሒ ዝኾና ሓይልታት ኣብ ደያስፖራ ናይ ምውህሃድ ፈተነታትውን ብተደጋጋሚ ክካየድኳ እንተ ጸንሐ ክሳብ ሕጂ ዕዉታት ኮና ኣይተረኽብናን። ኣብዚ እዋንዚ እንተኾነውን ፈተነታት ንሓድነትን ሓባራዊ ስራሕ ደለይቲ ፍትሒ ሓይልታት ቀጻሊ ይካየድ ምህላዉ ገሊጹ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብመድረኽ ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ጀርመን፣ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ውድባት ይካየድ ከምዘሎን ብተወሳኺ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ እውን ናቱ ናይ ሓባራዊ ስራሕ እማመ ኣዳልዩ ንተቀባልነቱን ትግባረኡን ብንጥፈት ይሰርሕ ከምዘሎ ሓቢሩ። ራእን ትሕዝቶን ናይዚ እማመ ሓባራዊ ሰራሕ እውን ብዝርዝር ኣብሪሁ።

ድሕሪ እኹል መብሪሂ ብተጋደላይ ተስፋይ፣ ንሊዕሊ 2 ሰዓታት ቀጺሉ ሕጽረት ግዜ ዝኾለፎ መድረኽ ሕቶን መልስን፣ ሪኢቶታትን ለበዋን ቀጺሉ።  

ኣብ መድረኽ ለበዋታት ድማ

 1. ሓደራ መስሪሕ ሓድነትን ምውህሃድ ኣድህቡሉ፣ ንብድሕሪ ሕጂ ተወሃሂድኩም ሓደ ኰንኩምን ምጹና እምበር፣ ንሕና ህዝቢ ክነበርክትን ክንሳተፍን ድሉዋት ኢና።
 2. በብእዋኑ ንዝቅልቐል ዓንቃፊ ተርእዮታት ኣይተድህቡሉ ሓደራ፣ ከድክመኩም እንተዘይኮይኑ ኣይከሐይለኩምን እዩ፣ ዝብልን ካልእን ነይሩ።

ኣብ መወዳእታ ንሊዕሊ 3 ሰዓታት ዝኸደ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ብምስጋና ናይ ተሳተፍነትን ብዝኽረ ሰማዕታትን ተዛዚሙ። 

A delegation of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) on 12 October met in Oslo with a senior official of the Norwegian Labour Party (Arbeiderpartiet), which is the country's largest political formation, and strongly appealed for timely support in unifying and strengthening Eritrean forces struggling for democratic change in their country. 

Led by Mr. Tesfai Woldemichael (Degiga), of the EPDP Organizational Office, the delegation included Mr. Medhanie Habtezghi, head of EPDP Youth Affairs; Mr. Osman Jaber, representative of the Foreign Affairs Office; Mr. Khalifa Abdalla, branch secretary, and Mr. Mussie Amar, in charge of Norway branch finances and property.

The delegation members spoke in great length to describe the appalling situation of the Eritrean people, both inside the country and in exile, caused by an extremely repressive  one-man dictatorship that reversed the great expectations Eritreans and their friends had 26 years ago in the future of an independent Eritrea.   

After recounting efforts being made inside Eritrea and abroad by political and civil associations and movements seeking democratic change in Eritrea, Mr. Tesfai Degiga and his delegation members  recognized Norway's historical relations with the Eritrean people and appealed for their support in those efforts for democratic change.

On his part, the senior Norwegian Labour Party official confirmed his party's sympathies and close follow up of the Eritrean situation, and thanked EPDP for the continued flow of information on Eritrean developments. It is to be noted that both the Arbeiderpartiet and the EPDP are founding members of the Progressive Alliance at whose frequent conferences meet delegations of both parties.

Mr. Tesfai Degiga is currently on a mission to Norway where he is meeting fraternal  groups and compatriots. He is also scheduled to hold a public meeting in Oslo on 14 October.

 

ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 12 ጥቕምቲ 2017 ኣብ ከተማ ኦስሎ ዑደት ብምክያድ፣ ምስ ሰልፊ ዕዮ ናይታ ሃገር ተራኺቡ፣ ኣብ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቓን ኣብ ኩነታት ሃገረ ኤርትራን ዘተኮረ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ።  ሰልፊ ዕዮ ካብ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኖርወይ ዝዓበየ ሰልፊ እዩ።

ልኡኽ ሰልፊ ኣብ ርክቡ ንኩነታት ሃገርናን ህዝብናን  ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብሪሂ፣ ኩሉ ፖለቲካውን፣ ወተሃደራውን ሓይልሊ ኮነ ሰብኣውን ባህርያውን ጸጋታት ብሓደ ሰብ ተገቢቱ፣ ንሊዕሊ 26 ዓመታት ብናይ ሓደ ሰብ ምልኪ ዝመሓደሩ ህዝብን ሃገርን ከምዘለዉና፣ ከም ሳዕቤን ናይዚ ማእለያ ዘይብሉ መንእሰይ ሃገር ገዲፉ ይስደድ ከምዘሎ፣ ኣፍርዪ ክፋል ህዝባ ገሊኡ ንስደት ብምምራሕ፣ ገሊኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ደረት ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ተታሒዙ፣ ስራሕን ኣፍራይነትን ስለዘየሎ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ድኽነት ዝሰፈና ሃገር ከምዘላትና ኣዘኻኺሩ።

ልኡኽ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መብሪሂኡ ብምቅጻል፣ ከም ውጺእት ናይዚ ኩነታትዚ ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ሃገር ገዲፍካ ብምውጻእ፣ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ዕቁባ ንምሕታት ማእለያ ብዘይብሉ ቁጽሪ ይውሕዝ ስለዘሎ፣ መጻኢ ኩነታት ሃገርናውን እንተኾነ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ብኻልእ ወገን ድማ ተቃውሞ ናይ መላኺ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ እንዳ በዝሐን እንዳሓየለን መጺኡ ከምዘሎ ኣረዲኡ። ውሽጣዊ ተቃውሞ ካብ ብፖለቲካውያን ማሕበራት ንላዕሊ ብህዝቢ የካየድእኳ እንተሃለወ፣ ተወዲቡ ንኸይንቀሳቐስን፣ ዓው ኢሉ ተቃውሞኡ ንኸይገልጽን ግን፣ ስርዓት ኣስመራ ዝጥቀመሉ ኣርዓዲ ስጉምትታት ንግዝዪኡ ጸቒጡ ሒዝዎ ኣሎ ክብል ገሊጹ።

ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ሃገራዊ ሓላፍነት ብምስካም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ወዲቡን ጠርኒፉን ብምቅላስን፣ ምስ ህዝቢ ዓለም ተሓባቢሩን ነዚ ናይ ምልኪ ስርዓት ብደሞክራስያዊ ስርዓት ብምትካእ፣ ንህዝብናን ሃገርናን ካብ ምልካዊ ምሕደራ ናብ ደሞራስያዊ ምሕደራ ክሰጋግር፣ ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ ረዚን ሃገራዊ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዝቃለስ ሰልፊ ምዃኑ ኣብሪሁ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምውህሃድን ሓባራዊ ስራሕን ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ከም ቀዳማይ ሰጉምቲ ጉዕዞ ዓወትና ገይሩ ብምውሳድ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ሓድነትን ሓባራዊ ስራሕን እማመታት ኣዳልዩ የነጥፈሉ ከምዘሎ ብምሕባር፣ እዚ መደባት እዚ ዕዉት ኮይኑ ንኽርከብ ግን ምስ ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብና እንተላይ ደገፍ ህብረተሰብ ዓለምናንውን ከምዘድሊ ኣተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም መስራቲ ኣባል ኣህጉራዊ ምሕዝነት ገስገስቲ ሓይልታት (Progressive Alliance) ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ተርኡ ክዓምም ምዃኑ ኣረጋጊጹ።  መንግስቲ ኖርወይን ሰልፊ ዕዮ ኖርወይን እውን ኣብ ኤርትራ ነባሪ ፍታሕ ንኽመጽእ ኣብዚ ንደምበ ተቃውሞ ኣብ ምውህሃድን ምጥርናፍን ይካየድ ኣብ ዘሎ ጻዕሪ ልዑል ታራ ክጻወቱ ኣተሓሳሲቡ።

Norway Deligation 12.10.2017 3

ነዚ ልኡኽ እዚ ተቀቢሉ ዘዘራረበ ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት ናይቲ ሰልፊ ዝኾነ ኣቶ ኦድ-ኢንገ ከቫልሀይም ( Mr. Odd-Inge Khvalheim) ብወገኑ፣ ብቃልሱ ናጽነቱን ልዑላውነቱን ዘረጋገጸ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነቱ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከምዚ ናይ ምብትታን ኩነታት ክርከብ ናይ ብሓቂ ካብቶም ንሰልፍናን መንግስትናን ንህዝቢ ዓለምን ካብ ዘሻቅሉ ኩነተት እዩ። እታ ናይ ደሞክራስያዊ ምሕደራን ቅልጡፍ ምዕባለን ኣብነታዊት  ሃገር ክትከውን እያ ተባሂላ ብህዝቢ ዓለም ዓቢ ተስፋ ዝተነብረላ ኤርትራውን፣ ሎሚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትርከብ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እተካይድዎ ንዘሎኹም ዘይሕለል ኣተስፋዊ ጻዕርታት፣ ብምብጻሕኩም ጥራይ ዘይኮነስ በቲ በቢእዋኑ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ናይ ሰልፍኹም ዝሰደልና ኢመይላት ንከታተል ኢና። ዓወት ንምነየልኩም። ብወገነይ ንኩነታት ሃገርኩምን ህዝብኹምን፣ ንምብጻሕኩምን ኣብ ናይ ሰልፍና ኣኼባታት ከም ዛዕባ ተላዒሉ ክረአ ዓቅመይ ክገብር እየ። ንስኹም ግን ናይ ካልኦት ደገፍን ተመኩሮን ንኽትረኽቡ ጻዕርታትኩም ኣይተቋርጹ፣ ንኣሕዋት ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ካብዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣይሰላም ኣይ ውግእ ኩነታት ወጺኦም፣ ኣብቲ ናይ ቀደም ሰላማውን ሕውነታውን ጉርብትና ተመሊሶም ንኽንርእዮም ተስፋ እገብር ክብል ሰናይ ድሌቱ ገሊጹ።

ኣብ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ዕዮ ምብጻዕ ዘካየደ ላዕለዋይ ልኡኽ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት፣ ተጋላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል/ደጊጋ/ ዝመርሖ ኮይኑ፣ ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያት ብጻይ መድሃኔ ሃብተዝጊ፣ ዋና ጸሓፊ ጨንፈር ኖርወይ ብጻይ ካሊፋ ዓብደላ፣ ተሓዝ ገንዘበን ንብረትን ጨንፈር ኖርወይ ብጻይ ሙሴ ዓማርን ወኪል ወጻኢ ዝምድናታት ኣብ ጨንፈር ኖርወይ ብጻይ ዑስማን ጃብርን ዝሓቆፈ ነይሩ።

ሓላፊ ውደባዊ ጉዳያት ተጋደላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ቀጺሉውን ኣብ ቀዳም ዕለት 14 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ከተማ ኦስሎ ሓደ ናይ ኣባላት ሰልፊ ኣኼባን፣ ሓደ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባን ከካይድ መደብ ሒዙ ከምዘለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ዕወት ንውጹዕ ሃብና!!

ዜና ጨንፈር ኖርወይ  ሰህኤ

ናይ ቅድም ከንቲባ ላፓዱሳ ወ/ሮ ጊዩሲ ኒኮሊኒ፡ ብዩኒቨርስቲ ጀነቫ “ላፓዱሳ ማእከል ቅልውላው ስደተኛታት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዳለወ ሰሚና ብ11 ጥቅምቲ 2017 ንልዕሊ 600 ተሳተፍቲ ቃል ኣስሚዐን። ንሰን ኣብቲ ዘስመዐኦ ቃል፡ ነቲ ኣቐንዛውን ኤውሮጳ ስጉምቲ ክትወስድ ዘበራበረን ኣሰቃቒ  ተረኽቦ  ላምፓዱሳ “ኣይርሰዖን እየ” ኢለን።

ንሰን ኣተሓሒዘን ቤት ጽሕፈተን ንዝኽሪቶ’ም ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን ዝኾኑ ግዳያት 366 ፈልሲ ኣእዋም ተኺሉ ኢለን። ዕላማ ናይዚ ኣእዋም ምትካል ከኣ ነባሪ እታ ከተማ ነቶም ግዳያት ምእንቲ ክዝክሮም ምዃኑ ጠቒሰን፡ እዚ ካልእ ዝኽሪ ንሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ንከኽእል ዘለወን ተስፋ’ውን ጠቒሰን።

                                               Former Lampedusa Mayor Pays Tribute to Eritrean Victims 2

ወ/ሮ ኒኮሊኒ ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ከባብታትን ይምዕብል ብዘሎ ፍልልይ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ስግኣት ከም ዝሓደረን ኣይሓብኣን። ኣተሓሒዘን ነቲ ድሕሪ 2ይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ናይ ሓደ ሚልዮን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጽዕነት፡ ምስቲ ኣብዚ እዋንዚ በጺሕዎ  ዘሎ ሱሳ ሚልዮን ኣወዳዲረን ጠቒሰን።

እዘን ናይ ቅድም ከንቲባ ላምፓዲሳ ኤውሮጳ ተዘክሮኣ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝወረደን ኣብ ግዜ ናዚ ቅድሚ 70 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ውሁዳን ዝተወስደ ስጉምትን ትርስዕ ኣላ ኢለን። ከምኡ’ውን ዝኾነ ስደተኛ ብእኩብ ዘይኮነ ብውልቁ ብሰብኣውነት ክተሓዝ ይግበኦ ኢለን።

እዘን ወይዘሮ ካብ 2012 ጀሚረን ናይታ 6 ሺሕ ነበርቲ ዘለዉዋ ከተማ ላምፓዱሳ ከንቲባ ኮይነን ኣገልጊለን። ኣብ ናይ 2017 ምርጫ ግና ብሰንኪ ኣብ ስደተኛታት ዘርኣየኦ ሓልዮትን ተወፋይነትን ክምረጻ ኣይከኣላን። እንተኾነ ዋላኳ እንተዘይተመርጻ ናይቶም 300 ሺሕ ዝኾኑ ኣብ ማያት ላምፓዱሳ ዝደሓኑ ስደተኛታት ዓርክን ከንቲባን ክኾና ምኽኣለን ከም ዘሕጉሰን ገሊጸን። ንሰን ከም ዝበለኦ ላምፓዱሳ ዘርኣየቶ ሰብኣውነትን ልግስን ካለኦት’ውን ከምኣ ንክኾኑ ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ክሳብ 20 ሺሕ ሰባት ኣብማያት ባሕሪ ሚዲተራንያን ከም ዝጠፍኡ ይግመት። ካብዚኦም ብዙሓት ግና ድማ ቁጽሮም ብትኽክል ዘይተፈልጠ ኤርትራውያን እዮም።

Former Lampedusa Mayor Pays Tribute to Eritrean Victims 3

ደድሕሪዚ ዘሕዝን መደረ ከንቲባ ላምፓዱሳ ነበር ኒኮሊኒ፡ ናይቲ ኣኼባ ዘዳለወ ዩኒቨርሲቲ ዲን ፕሮፈሶር ይቨስ ፍሉቺንገርን ኣቶ ሎንግቻምፕ ፕረሲደንት ረፓብሊክን ካንቶንን ጀነቫ ብዛዕባ ህልዊ ጸገማት ስደተኛታትን ኣገዳስነት ምሕላው ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ኩሉ መዳያትን ቃል ኣስሚዖም።

ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ዝቕጽል ብዩኒቨርሲቲ ጀነቫ ዝተዳለወ ሰሚናር ኣብ 12 ጥቅምቲ 2017 እቶም ሓድሽ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰል፡ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኮይኖም ዝተመዘዙ ኣቶ ፈሊፐ ጎንዛለስ ሞራለስ መደረ ከምስምዑ እዮም።

Addressing a Geneva University seminar entitled "Lampedusa, at the Core of Migration Crisis", the former mayor of Lampedusa, Ms Giusi Nicolini, said to an audience of over 600 attendants Wedenesday evening, 11 October, that she "will never ever forget" the painful Lampedusa tragedy of 3 October 2013 that awakened Europe to act.

 

She said her office planted 366 trees for those victims in Lampedusa, almost all of them Eritreans, in order to keep them in the islanders' collective memories and she hoped the rest of humanity will not forget such painful happenings easily.

Lampadusa 6

Ms Nicolini did not hide her fear of the "growing indifference" in Europe and elsewhere to the suffering of  fellow  human beigns. She however reminded the heavier burden of today by copmaring the the caseload of  one million refugees after World War II to that that of today which is over 60 million. 

Ex-Mayor Nicolini further stated that "Europe lost its memory" of what has happened to Jews and other minorities in Nazi Germany seven decades ago, and reminded that every refugee and migrant must be treated humanely and as an individual entity, not as a "collective mass".

She served as the Mayor for the 6,000 inhabitants of Lampedusa since 2012 but recently lost the  2017 re-relection because of her commitment to the human rights of refugees and migrants.  However, Ms Nicolini said she is proud of remaining a friend and mayor in the hearts and minds of the estimated 300,000 refugees and migrants who were saved in the waters of Lampedusa during her term of office. The humanity and kindness Lampedusans showed to migrants has influenced others to do the same, she added.

It is estimated that during the last two decades, well over 20,000 persons perished in the Mediterranean Sea, including a big, but yet unknown, number of Eritreans.

Lampadusa 7

Preceding the powerful presentation of ex-Mayor Nicolini, the dean of the University, Professor Yves Fluckinger, and Mr. F. Longchamp, President of the Republic and Caonton of Geneva, spoke on the current migrantion problems and the need to champion human rights amidst all the moves to the contrary. 

The weeklong seminar organized by the University of Geneva will be addressed on Thursday, 12 October, by Mr Felipe Gonzales Morales, the newly designated Rapporteur for Human Rights of Migrants.

Under the chairmanship of party head, Mr. Mengesteab Asmerom, the  newly elected 9-person Executive Committee of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) met on Saturday, 7 October 2017, and finalized drafting action plans to be implemented by the offices in close conjunction with the rank-and-file of the party during the coming 12 months. The drafts, based on general guidelines given by the Central Council, will be put into effect  as soon as they revised and approved by the Central Council.

 

This EC regular meeting was the first since the body was elected on 17 September by the 8th regular meeting of the Central Council. The EPDP elects/re-elects its executive body every 12 months.

 

The EC meeting also pinpoints the priority tasks for the party during the coming few months. These will include meetings for party members as well as the general public, and intensive contacts with political and civic organizations struggling for democratic change in Eritrea. 

Likewise, the meeting explored developments affecting Eritrea and its people, both at home and abroad, and took conclusions on every issue it discussed. Among the issues considered at the meeting was the pointless babble of a minuscule group that pointlessly attempted to question the legitimate actions and decisions of the party leadership and described those futile attempts as irresponsible and devoid of any basis whatsoever.

 

At concluding its meeting the Executive Committee renewed its strong appeal on party members and friends of the party to redouble their efforts in promoting every aspect of EPDP's work plans for the common good.   

ፈጻሚት ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ7 ጥቅምቲ 2017 ምዱብ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ፈጻሚ ሽማግለ ኣብዚ ኣኼባኡ፡ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባኡ ዝተለሞም ዓበይቲ ጉዳያት መሰረት ብምግባር ብነፍስወከፍ ቤት ጽሕፈት ንዝቐረበ ዓመታዊ ንድፊ መደብ ዕዮ ብዝርዝር ተመልኪቱ። ድሕሪ ሰፊሕ ምይይጥ ከኣ ናይ ማእከላይ ባይቶ ርኢቶ ተወሲኽዎ ናይ መጻኢ ሓደ ዓመት ትልሚ ንክኸውን ተሰማሚዑ።

ኣብ ርእሲ’ዚ ፈጻሚት ሽማግለ ነቲ ዓመታዊ ትልሙ መስረት ብምግባር፡ ኣብ ቀጻሊ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝያዳ ቆላሕታ ሂቡ ዝሰርሓሎም ጉዳያት ኣነጺሩ። ካብ’ቶም ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሎም ዝወጠኖም ነጥብታት፡ ናይ ህዝብን ኣባላትን ኣኼባታት ምክያድ፣ ከምኡ’ውን፡ ምስ ተቓወምቲ ውድባት፡ ሰልፍታትን ማሕበራትን ኤርትራ ርክባት ምግባርን ዝብሉ ይርከብዎ።

ኣኼባ ኣብ መኽፈቲኡ ንህልዊ ኩነታት ሰዲህኤ፡ ንደንበ ተቓውሞን ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታትን ካልኦት ከባቢያዊ ምዕባለታትን ዝምልከት ሓበሬታታት ተለዋዊጡ ኣብ ነፍስወከፎም ድማ ሚዛኑ ኣንቢሩ። በዚ መሰረት ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ሕጋውነትን ቅዋማዊ ኣሰራርሓን ሰዲህኤ ክስንዘሩ ዝጸንሑ ፈተነታት መሰረት ዘየብሎምን ዘይሓላፍነታውያን ምንባሮም ኣመዝጊቡ።

ኣብ መወዳእታ ከኣ እዚ ኣብ መንጐ ክልተ ኣኼባታት ማእከላይ ባይቶ፡ ዝለዓለ ስልጣን ሰልፊ ዘለዎ ፈጻሚ ሽማግለ፡ ኣባላት ሰልፊ፡ ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ለውጢ ረብሓ ዘለዎም ኤርትራውያንን ንመትከላት ሰዲህኤ ኣብ ምዕዋት ዘይተቖጠበ ጻዕሪ ከካይዱ ተማሕጺኑ።