Festival Frankfurt 2017

Thursday, 18 May 2017 15:58 Written by

poster festival 2017a

Yemane H NAflyerዑደት ተጋዳላይ የማነ ተክለገርጊሽ - ሰሜን ኣሜሪካ

ተጋዳላይ የማነ ተክለገርግሽ ኣባል እታ ሕብእቲ ሰልፊ ህግሓኤ ዝነበረ ኾይኑ ኣቅድም ኣቢሉ ምስ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ማዕከናት ዜና ገለ ክፋል ካብቲ ብዙሕ ዝፈልጦ ተግባር ሕብእቲ ሰልፊ ቃለ መጠየቅ ጌሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ነቶም ኣብ ቃሉ ማሕተት ዘገልጾምን ፡ከምእውን እቲ ዘሎ ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ስለያ ወፍርን ዝጽበየና ዘሎ ናይ ቃልሲ ጉዕዞን ሰፍሕ መብርሂ ክህብ'ዩ።

ተጋዳላይ የማነ ምስ ደለይቲ ፍትሒ ብኣካል ሰሚናር ክገብር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ መጀመርያ ፈላሚ ጉዕዙ'ዩ። እዚ ድማ ብጻዕሪ እቶም ውፍያት ደለይቲ ፍትሒ ሰሜን ኣሜሪካ።

ሌላ ምሉእ ታሪክ ሂወት ተጋዳላይ የማነ ብቃሉ ኣብ መድረክ!!

ጻውዕት ንሰፊሕ ልዝብ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኤውሮፓ/ኸ ኣብ ጀርመን

ዝክበርክን ኣሓት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ እቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ኩነታት መግለጺ ዘየድልዮ ናይ ብርሰት ሰዓታት ምኻኑ ንርእዮ ኣሎና ።ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ድማ ትብዓት ንተቀይሮ ይሓትት ፡ሰለ ዝኮነ ደቂ-ኣንስትዮ እጃምና ንምውሳድ ንዳሎ ሰለ ዘሎና ኣብዚ ሰፊሕ ናይ ልዝብ መዓልትታት ንኩልክን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ እተን እምቢ ንዓመጽ !! ንመሰለይ ባዕለይ!! ዝበልና ካብ 28,29,30.04. 2017  ጀርመን ተራኪብና ንለውጢ ከነሰፍል ቦታን ግዜን ተዳልዩ ኣሎ።

ዕላማና፥

1,ናይ ሓባር ተርድኦ ንምጥራይ ብዛዕባ ጾታና።

2, ኣተሃላልዋና ምምዛንን፡ ከመይ ኢልካ ብሓባር ትሰርሕን።

እዚ ጻውዒት ንኩልና ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ ንርክብ  ብውልቀ፥ ብማሕበር፥ ብወድብ፥ ብሰልፊ፥ ብዝያዳ ድማ ነተን መንእሰያት ደቂ ኣንስት ኣድሚቁ ዝጽውዕ፥ ናይ ሐቢርካ ምስራሕን ተቀይሮ ብሓሳብ ኮነ ብተግባር ንምዕዋት ዝዓለመ እዩ።

ብድሓን ምጽኣ

ንመሰልና ባዕልና!!!

ንከቡር ወፈያ ኣቀዲምና ነመስግ፣

Initiative Erit-Frauenverein e.v DE69 5085 0150 0028 0131 83

      

Elf Veterans Reunion 2017 1ንሕና ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ዝነበርና ተጋደልቲ፡ ተመኩሮታትና ዳግመ ክንዋሳኣሉን፡ ንመጻኢ ትውልዲ ከነውርሶን ግቡእናን ግድነትን ኢዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ብህይወት ስለዝተረፍና ኢና፡ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ርኽኽባት ክንሳተፎ ንኽእል ዘለና። እቶም ኣብ ፈቖዶ ስንጭሮን ጎቦን ጎላጉልን ዝወደቑ ብጾትና ግን ነዚ ዕድል`ዚ ክረኽብዎ ኣይክኣሉን። ስለዝኾነ፡ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት፡ ግዜናን ገንዘብናን እናኣወፍና ታሪኾም፡ ክነግርን ክንስንድን፡ ብውሕዱ ሕድሪ መስዋቶም ምፍጻም`ዩ።

 

ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ሰፊሕን ክቡርን ስለዝኾነ፡  ክስነድን ክውረሰን ድማ ሓላፍነትን`ዩ። ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ`ዩ። ቀንዲ ዋንኡ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እምበር  ውድባት ወይ ውልቀ-ሰባት ኣይኮኑን። ካብዚ ጽኑዕ እምንቶ ብምብጋስ  ድማ ታሪኻዊ ተሞክሮ ተ.ሓ. ኤ ዝተበታተነ፡ ብቀሊሉ ዝደምሰስ፡ ዘዳናግር፡ መርትዖ ዘናዲ ፡ ኮይኑ ሃሳስ መደፋነቂ ተዘክሮታት ኮይኑ ከይትርፍ፡ እቲ ብሳላኣ ዝተሞኮረን፡ ምእንቲ ዕላማኣ ዘትከልን ዝኸርተተ----- ኮታ ታሪኻን ታሪኹን ኣብ ናይ ኤርትራ መጸሓፍቲ፡ ብብሩህን ጉዙፍን ክልለ። 

 

 

ንመብዛሕትና  ገዳይም ተጋደልቲ፡ ምስ ቅድምን ድሓርን  ዘሕለፍናየን ዕድመታትና  እንክናጻጸር፡ እተን ኣብ ሜዳ ዘሕለፍናየን ዓመታት- ኣብ ኣተሓሳስባና፡ ኣራኣእያናን ይኹን ግንዛቤታትና፡  ማእከላዊ ስሕበት ሒዘን ይርከባ። ናይ ህይወትና መወከሲ ዓመታት እየን`ውን ክንብለን ንኽእል። ስለዝኾነ፡ ዳግመ -ርኽክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. ነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት መጸ ኣብ ዳግመ-ርኽክብ እናተረኽቡ፡ ናይ ሜዳ ብጻይነቶም ዘሐድሱ፡ ዝትርኹ፡ ዝሕብሩ፡ ተመኩሮታቶም ዘቕርቡን ዘበርክቱን መንፈሳዊ ዕግበት ከምዝህቦም ኣብ`ዘን ዝሓለፋ ኣርባዕተ ናይ ዳግመ-ርኽክብ ፍጻሜታት ተማሃርናዮን ተረዳእናዮን ኣለና።

ኣብ`ዚ ጉዳይ`ዚ ብዕዘት ክንርእዮ ዘለና ጉዳይ ኣሎ።ታሪኽ ምስናድን ምዕቃብን ይጽናሓለይ ዘይብሃሎ ሓላፍነት`ዩ።ምኽንያቱ ንጹር`ዩ፡-

  1. ዕድሜና እናደፍአ፡ ተዘክሮታትና እናሃሰሰን ይኸይድ ምህላዉ፣
  2. ዛጊት፡ ዝኸሰርናዮ ክሳራታት ከቢድ ብምዃኑ፣
  3. ስነዳ ታሪኽና፡ በቶም ኣብ`ቲ ውዕሎ`ቲ ዝነበርናጻዕሪታት ክግበረሉ ግድን ብምዃኑ

 

ኣብ 2017ዓ.ም. ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ክቃናዕ ተመዲቡ ዘሎ፡ ሓሙሻይ ዳግመ-ርኽክብ፡ ሓላፍነቱ ነቶም ኣብ ኮሎራዶ ዝርከቡ ገዳይም ተጋደልትን ግዱሳት ኤርትራውያን ጥራሕ ክድርበ ኣይግባእን። ናይ ኩሎም ኣብ`ዚ ጉዳይ`ዚ ዝግደሱ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ብኣካል ምርካብን ገንዘባዊ ሓገዝ ምግባርን`ውን የድሊ። ኣብ`ዚ ዓመት`ዚ፡ ዋሺንግቶን ስተይት (ሲያትል)፡ ካሊፎርኒያ፡ ነቫዳ፡ ተክሳስን ኣሪዞናን`ውን ክዕጠቓሉን ክሻባሸበሉን ይርከባ ኣለዋ።

 

ሕድሪ፡

ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ.  ሰነ 30፡ ሓምለ 1 ን 2ን 2017፡ ኩሎም ገዳይም ተጋደልቲ ክዕጠቕሉን ክውፈይሉን ዘለዎም ስለዝኾነ፡  ብኽብሪ ንጽውዕ።

 

ክብርን ሞጎስን ንኹሎም ስውኣትናን ሓርበኛታትናን።